Plán legislativních prací vlády na rok 2021 zahrnuje více než 50 úkolů

Celkem třiapadesát legislativních úkolů obsahuje Plán legislativních prací vlády na rok 2021. Je to uvedeno v předkladu dokumentu, který na svém jednání v pondělí 14. prosince 2020 projedná kabinet. Více než dvě pětiny úkolů pro ministerstva přitom vyplývají z nutnosti začlenit do českých zákonů předpisy Evropské unie. Úřady mají vypracovat návrhy čtyř zcela nových zákonů, 15 novel zákonů a v 31 případech předložit nové nebo novelizované vládní opatření.

 

Nejvyšší počet – celkem 12 legislativních úkolů – připadá na Ministerstvo práce a sociálních věcí. To by mělo ke konci prvního pololetí příštího roku představit věcný záměr zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, řešit bude i výši příplatku k důchodům na rok 2022. V závěru roku by pak mělo předložit návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2022 či návrhy na úpravy životního a existenčního minima.

Ministerstvo financí má na rok 2021 celkem sedm legislativních úkolů. Vedle návrhu státního rozpočtu na rok 2022 by již v únoru mělo předložit novelu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, která má usnadnit přístup k informacím o příjmech nebo posílit automatické výměny informací. Do konce roku 2021 musí Ministerstvo financí zpracovat i věcný záměr zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další normy mají do českého práva převést předpisy EU.

Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů má do listopadu příští roku předložit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon by měl upravit postavení obcí v procesu přípravy úložiště. MPO má také přichystat nařízení vlády, které upraví obsahové náplně živností v návaznosti na novelu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. V nařízení o podporovaných zdrojích energie by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu během července a srpna stanovit částku určenou na dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2022.

Ministerstvo životního prostředí by mělo v březnu předat kabinetu novelu zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jež má zjednodušit systém vydávání certifikátů pro nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Upravit by mělo také plán odpadového hospodářství či – s cílem zvýšit ekologickou stabilitu krajiny – zapracovat do zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, nový druh zemědělské půdy, tzv. mimoprodukční půdu – ta by měla souhrnně označovat žádoucí krajinné prvky, jako jsou travnaté údolnice, meze, stromořadí a skupiny dřevin, tůně či mokřady.

Všechny legislativní úkoly Ministerstva dopravy se týkají převodu pravidel EU do českých předpisů – jedná se především o změnu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční (a vnitrostátní) dopravě.

Předpisů Evropské unie se dotýkají i všechny připravované legislativní práce Ministerstva zdravotnictví.

Jediným legislativním úkolem Ministerstva kultury na rok 2021 je nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Ministerstvo vnitra má v závěru roku 2021, konkrétně v listopadu – prosinci, dodat obvyklé úpravy tarifů odměn pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Předseda vlády by pak měl do června příštího roku předložit mimo jiné novelu zákona č. 153/199 Sb., o zpravodajských službách České republiky, který má zpřesnit působnost Bezpečnostní informační služby (BIS) a sjednotit terminologii v předpisu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP