Na advokacii se mi líbí rozmanitost problémů i přístupů k jejich řešení

Exkluzivně pro AD

Na třetím místě se v kategorii Talent roku umístil s příspěvkem „Unijní ochrana hospodářské soutěže jako argument pro přistoupení EU k EÚLP“ Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M.,  advokát trvale spolupracující s AK Skils v Praze. Práce Martina Koudelky se zabývá tím, proč by Evropská unie neměla nadále otálet se splněním své povinnosti přistoupit k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. V tomto ohledu poukazuje autor zejména na kvazi-trestní pravomoci orgánů EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Téma práce je vysoce aktuální. V době jejího zpracování docházelo ostatně k obnovení přístupových rozhovorů. Oceněný článek byl zveřejněn v Bulletinu advokacie č. 1–2/2021 a také v Advokátním deníku.


Jaký význam má pro Vás ocenění Talent roku?

Mám z něho samozřejmě velkou radost. A byť to může znít jako klišé, tak jeho udělení mě také motivuje k tomu, abych i nadále věnoval čas nejen práci pro klienty, ale též publikační činnosti.

 

Co Vás vedlo k výběru tématu, jemuž jste se věnoval ve své vítězné práci?

Aspektům práv účastníků řízení, která jsou vedena na unijní úrovni v oblasti soutěžního práva, se věnuji dlouhodobě. A to jak v rámci případů, na které se zaměřujeme v AK Skils, tak i na teoretické úrovni. Například má magisterská disertace na Edinburské univerzitě, později v upravené podobě publikovaná v European Competition Law Review, se věnovala příslušným důkazním standardům a také vycházela mj. z EÚLP. Zprávy od Evropské komise, které se týkaly obnovení jednání o formálním přistoupení EU k EÚLP, jsem tak vnímal jako vhodnou příležitost, jak s vybranými souvisejícími otázkami seznámit i širší odbornou veřejnost v ČR.


S jakým záměrem jste práci psal a v čem může podle Vás čtenářům pomoci?

Chtěl jsem poukázat mj. na to, že diskuse, která se v ČR vede o Evropské unii, jejím institucionálním nastavení, jakož i členství v ní, může někdy opomíjet, že unijní právo není pouze o otázkách dotací a sjednocování trhu, ale zahrnuje i významné (kvazi)trestní prvky, které unijní orgány též aktivně vymáhají.


K jakým závěrům jste došel a jaké návrhy Vaše práce na téma unijní ochrany hospodářské soutěže jako argumentu pro přistoupení EU k EÚLP přináší?

V tomto ohledu si dovolím – částečně volně – citovat přímo z mých závěrečných poznámek. V rámci diskusí o završení přistoupení Evropské unie k EÚLP by mělo po mém soudu více než dříve zaznívat, že EU je nejen organizací pro ekonomickou integraci, ale po desítky let též institucí, která může přímo ukládat vysoké pokuty a další citelné veřejnoprávní sankce soukromým subjektům (potenciálně včetně nuceného zcizení nepeněžitého majetku, jako např. majetkových účastí v soukromých společnostech). Je přitom přinejmenším diskutabilní, zda je v této souvislosti vždy věnována dostatečná pozornost ochraně základních práv a svobod, zejména ve srovnání se zájmem na postižení pachatele. Takové pochybnosti vznikají tím spíše, že obzvlášť v poslední době Unie zdůrazňuje význam této ochrany ve vztahu ke svým členským státům.


Chtěl jste být vždy právníkem? Co Vás vedlo směrem k advokacii?

Pro kariéru v právu, potažmo v advokacii, jsem se rozhodl již poměrně brzy na střední škole. Krom dalšího se mi dodnes líbí ta možnost spojovat analytické a logické uvažování na jedné straně a širší humanitní a ekonomický rozhled na straně druhé.


Kde se vidíte v horizontu několika dalších let? Čeho byste chtěl ve své kariéře dosáhnout?

Vrcholná advokacie mě naplňuje, takže pevně doufám, že budu moci i nadále spolupracovat s kolegy z advokátní kanceláře Skils. Je samozřejmě vždy trochu nejisté, zda vedle toho zbude kapacita a čas také na rozsáhlejší publikační, popř. přímo akademickou činnost. Věřím nicméně, že ano, a budu rád, pokud bude zahrnovat mj. i další vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle, jehož jsem spoluautorem.


Už víte, co uděláte s finanční odměnou, která je s cenou spojena?

Přijde mi logické věnovat odměnu primárně na charitativní účely. Část tak určitě daruji nadačnímu fondu naší advokátní kanceláře, který adresně podporuje např. osoby s vícečetným zdravotním postižením.

 

Martin Koudelka absolvoval nejdříve bakalářské studium na Fakultě sociálních věd UK, následně titul Ing. získal magisterským studiem na ekonomicko-správní fakultě MU Brno. Paralelně studoval práva na PF UK, jejichž studium ukončil v roce 2013. V roce 2018 doplnil titul Mgr. v oblasti práva dalším – LL.M.

V advokátní kanceláři Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges, Praha) působí již od roku 2011, od roku 2016 jako advokát. Významným klientům, např. v dopravě, energetice, pivovarnictví, IT nebo maloobchodě (FMCG) poskytuje právní poradenství mj. v oblastech soutěžního (antimonopolního) práva a práva EU nebo veřejnoprávní regulace (zejména tzv. významné tržní síly), a to včetně participace na zastoupení před orgány EU.


Redakce AD

Foto: ČAK

Go to TOP