SD EU: Slovensko porušilo směrnice o ochraně přírodních stanovišť

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 22. června 2022 svůj rozsudek C-661/20 Komise v. Slovensko (Ochrana tetřeva hlušce), v němž konstatoval, že kromě toho, že tento členský stát nepodrobil potřebnému posouzení plány a projekty s významným vlivem na lokality, které jsou součástí soustavy chráněných území Natura 2000, nepřijal ani potřebná opatření na ochranu biotopu tetřeva hlušce.

V průběhu roku 2017 obdržela Evropská komise řadu stížností popisujících nadměrnou těžbu dřeva ve 12 chráněných lokalitách evropské soustavy Natura 2000 na ochranu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Slovensku. Podle těchto stížností to mělo mít zásadní dopad na zachování tohoto chráněného druhu.

EK následně podala proti Slovensku žalobu k Soudnímu dvoru EU pro porušení směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích, pokud jde o ochranu lokalit soustavy Natura 2000, a stanovišť tetřeva hlušce, která se v nich nacházejí.

V svém rozsudku Soudní dvůr nejprve uvedl, že programy péče o lesy a jejich změny, náhodná těžba dřeva a opatření, která mají předcházet ohrožení lesů a sloužit k nápravě následků škod způsobených přírodními pohromami, na nichž podle žaloby Komise zakládá porušení směrnice o biotopech, jsou plány nebo projekty, které přímo nesouvisejí se správou dotčených lokalit soustavy Natura 2000 anebo pro ni nejsou nezbytné. Jelikož je možné, že tyto plány nebo projekty významně ovlivní zmíněná území, musí podle uvedené směrnice podléhat náležitému posouzení a jejich vlivu na tato území.

Soudní dvůr zjistil, že programy péče o lesy nebyly od 1. ledna 2015 předmětem náležitého posouzení, a tedy nebyly posouzeny ani jejich dopady na zmíněné lokality. Slovensko také osvobodilo havarijní těžbu dřeva od povinnosti taková posouzení provádět. Kromě toho i opatření k prevenci lesních hrozeb a nápravě následků škod způsobených škodlivými činiteli nepodléhala režimu ochrany, který by zaručoval odpovídající posouzení všech vlivů.

Soud dále dospěl k závěru, že Slovensko nepřijalo vhodná opatření k zabránění poškozování přírodních stanovišť, a to ani ve zvlášť chráněných oblastech vyhlášených k ochraně tetřeva hlušce (OCHÚ Nízke Tatry, Tatry, Veľká Fatra, Muránska planina-Stolica, Chočské vrchy, Horná Orava, Volovské vrchy, Malá Fatra, Poľana, Slovenský Raj (na snímku), Levočské vrchy a Strážovské vrchy), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 ve spojení s článkem 7 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Za těchto podmínek Soud v plném rozsahu vyhověl žalobě a konstatoval, že Slovenská republika tím, že nepřijala zvláštní ochranná opatření týkající se několika stanovišť tetřeva hlušce vyhlášených k jeho ochraně a za účelem zajištění jeho přežití a rozmnožování v oblasti jeho rozšíření, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES2 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků.

Úplné znění rozsudku je zveřejněno na internetových stránkách curia.europa.eu v den vyhlášení rozsudku.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

Go to TOP