BA a AD zvítězily společně v anketě KJT o nejlepší odborné právnické médium

Ve dnech 16. až 18. června 2022 se uskutečnil již XXIX. ročník Karlovarských právnických dnů. Na slavnostní recepci konané 17. června večer byly předány již tradiční prestižní ceny.

Nejlepší časopis

Prestižní cenu za nejlepší právnický časopis získaly v konkurenci 36 odborných periodik společně média České advokátní komory Bulletin advokacie a Advokátní deník. Cenu převzala na recepci pořádané konferencí Karlovarské právnické dny – KJT šéfredaktorka obou redakcí JUDr. Hana Rýdlová (na snímku s místopředsedkyní ČAK JUDr. Monikou Novotnou a členem představenstva ČAK JUDr. Ondřejem Trubačem, Ph.D., LL.M.).

Autorská cena

Autorská cena ČR za nejpřínosnější právnickou publikaci má také své majitele. Nominátoři tentokrát zvolili Komentář: Zákon o obchodních korporacích, Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp, kolektiv 2. vydání, z nakladatelství Wolters Kluwer. Za autorský kolektiv převzal cenu JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 Sb. týkající se úpravy družstev, jež je účinná od 1. 7. 2020. Autorský kolektiv (v částečně obměněném složení, kdy se podařilo získat ke spolupráci prof. JUDr. Jana Dědiče) svůj odborný výklad doplňuje o nejnovější a nejaktuálnější judikaturu i literaturu ke komentované problematice. Zároveň je výklad obohacen o související účetní a daňový komentář.

Těsně za komentářem k ZOKu se umístila publikace kolegů Filipa Melzera a Petra Tégla Občanský zákoník § 2716 – 2893, velký komentář nakladatelství C. H. Beck, následovaná Komentářem k trestnímu zákoníku kolektivu F. Ščerby, a publikací nakladatelství Leges Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního, autorů Martina Šešiny, Ladislava Muzikáře a Petra Dobiáše.

Nejlepší judikát

Cenu za nejlepší judikát získalo rozhodnutí Pl. ÚS 5/19 ze dne 1. 10. 2019, na dalších pozicích se umístil judikát 15 Tdo 110/2021 ze dne 16. 3. 2021, a 31 ICdo 36/2020 ze dne 10. 6. 2020.

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku děkuje všem svým čtenářům za hlasy, a zejména za přízeň, které si velice váží. 

Redakce, foto redakce

Go to TOP