Právnická fakulta MU nabízí program LL.M. v právu ICT také pro advokáty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí od října 2022 třísemestrální program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií, který je určen pro právníky všech právnických profesí, a nabízí tedy možnost dalšího profesního vzdělávání především pro advokáty.

 

Postgraduální program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií poskytuje úzce zaměřené profesní vzdělání pro odborníky, kteří se ve své praxi specializují na právní aspekty moderních technologií v právu. V programu jsou probírána vysoce aktuální témata kyberbezpečnosti a kybekriminality, i témata klasická, jako jsou například problematika elektronického právního jednání a elektronických důkazů, digitalizace veřejné správy, práva elektronického obchodu, teorie a metod práva ICT, jurisdikce a rozhodného práva v kyberprostoru, práva duševního vlastnictví online, ochrany soukromí, či osobních údajů a dat.

„Vzdělávání v programu LL.M. v právu ICT má na Právnické fakultě tradici a program je absolventy pravidelně hodnocen jako vysoce kvalitní. Právnická fakulta i přesto tento úspěšný program v době covidu dále podstatně inovovala tak, aby byl atraktivní nejenom obsahem, ale aby též reflektoval nejaktuálnější trendy forem vzdělávání. Výsledkem je program, který je svým pojetím ve středoevropském prostoru unikátní,“ dodal doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., proděkan Právnické fakulty.

Program LL.M. je odborně garantován Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a za jeho realizaci odpovídá Ústav práva a technologií. Ústav byl zřízen v roce 2010 a během existence si vybudoval v oboru práva informačních a komunikačních technologií mezinárodní renomé a stal se celoevropsky uznávanou institucí. Výuku v programu zajišťují jak členové Ústavu práva a technologií, zástupci dalších odborných pracovišť Právnické fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, tak i špičkoví odborníci z praxe. Mezi lektory programu jsou například doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., JUDr. MgA. Jakub Míšek, PhD., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), Mgr. Václav Stupka, Ph.D., JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., a další.

A protože si autoři programu uvědomují vysoké pracovní vytížení účastníků, vzdělání se povede způsobem, který jim umožní časovou zátěž rozložit. Vzdělávání probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. A protože počet účastníků je omezen, i výuka je individuální.


Výuka bude zahájena v říjnu 2022. Bude probíhat kombinací online a prezenční výuky dle výukového designu. Přihlášky je možné posílat elektronicky do 30. června 2022. Více informací o programu se mohou zájemci dozvědět na stránkách muni.cz.

Redakce AD
Foto: muni.cz

Go to TOP