Severočeští právníci jednali o odklonech a dohodě o vině a trestu

Za účasti několika desítek advokátů převážně ze severočeského regionu se ve středu 8.  června konala společná odborná partnerská akce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a České advokátní komory na téma „Odklony, dohoda o vině a trestu a prohlášení viny“.  Volně navazovala na „pilotní“ seminář pořádaný ČAK a Justiční akademií pro odborníky z řad advokátů, koncipientů, soudců a státních zástupců v úterý 31. května 2022 v Praze.

 

Hlavním tématem programu semináře bylo zejména Memorandum o součinnosti mezi NSZ a ČAK v oblasti využívání odklonů v trestním řízení a při uzavírání dohod a vině a trestu ze 7. prosince 2018 a postřehy, poznatky a vyhodnocení dosavadní spolupráce za dobu jeho účinnosti, a to zejména po rozsáhlé novele trestního zákoníku a trestního řádu zákona č. 333/2020 Sb.

V úvodu akce vystoupili krajský státní zástupce KSZ Ústí nad Labem Mgr. Radim Kadlček a jeho náměstek JUDr. Dan Anděl, kteří hovořili o přínosech odklonů jakožto účelných a efektivních řešeních projednávaných kauz tak, aby se „odlehčilo“ soudům a přitom byl stále kladen důraz na zásady zákazu sebeobviňování a požadavek zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybnosti. Dále se zaměřili na spornou otázku společenské přijatelnosti zmírnění ukládaného trestu ve vztahu k zrychlení a zefektivnění trestního procesu, objasnili institut aprobace uvnitř jednotlivých státních zastupitelství a neopomněli ani zmínit současnou judikaturu na evropské úrovni.

Okresní státní zástupkyně OSZ v Litoměřicích Mgr. Kateřina Doušová představila přítomným svůj pohled na danou problematiku nejen z praxe na okresní úrovni, ale zároveň i jako členky poradní skupiny VSZ. Upozornila na nízký zájem o sjednání dohody o vině a trestu před podáním obžaloby, a to i přesto, že možnosti sjednání dohody bývají iniciovány státními zástupci, a vyzvala k lepší komunikaci v této oblasti.

V další části programu vystoupil Mgr. René Dunovský, policejní rada NCOZ SKPV, Expozitury Ústí nad Labem, který nastínil svůj názor na věc vycházející z praxe policejního orgánu jakožto prostředníka mezi státním zástupcem a obhajobou. Vyzdvihl roli obhájce při představení jednotlivých odklonů obviněnému nad rámec zákonného poučení ze strany policejního orgánu a jeho pomoc k pochopení a vytvoření důvěry obviněného v tyto instituty.

Všichni zmínění přednášející vyzvali k iniciaci sjednání dohod co nejdříve během přípravného řízení a poukázali na možný odraz včasnosti tohoto postupu při navrhování druhu a výše trestu.

Za Českou advokátní komoru hovořil regionální představitel ČAK pro Region Severní Čechy JUDr. Zdeněk Grus. Přednesl své poznatky z advokátní praxe a z odborných diskusí, které v této problematice absolvoval. Vyzdvihl výhodu institutu dohody o vině a trestu v tom, že není tak limitovaná jako ostatní odklony, a zároveň podtrhl i ekonomickou stránku věci v případě, že je trestní řízení řešeno odklonem namísto zdlouhavého dokazování v hlavním líčení. Přítomné zástupce orgánů činných v trestním řízení vybídl ke shovívavosti ke klientům, kteří neiniciují odklony hned v začátcích trestního řízení.

Místopředseda Okresního soudu v Ústí nad Labem Mgr. Martin Šámal seznámil přítomné se statistikami tohoto okresního soudu, přinesl racionální a pragmatický pohled na problematiku odklonů ze strany trestního soudce a uvedl několik příkladů de lege ferenda.

V závěrečné části semináře si jeho účastnici vyměnili své poznatky z praxe, mluvili o svých znalostech i o zkušenostech v oblasti odklonů, zejména dohody o vině a trestu a prohlášení viny. Shodli se na přínosu akce i na tom, že se informace ze semináře jistě záhy promítnou do praxe.

 

Mgr. Michaela Urbánková, zástupkyně regionálního představitele ČAK pro Region Severní Čechy
Foto: autorka

 

Go to TOP