Zástupci ČAK a EK jednali o prioritách v rámci předsednictví ČR v Radě EU

Problematika právního státu, ochrana profesního tajemství či priority České advokátní komory v rámci nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU byly tématy setkání zástupců ČAK v čele s předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., s delegací vedenou ředitelkou Generálního ředitelství pro spravedlnost (DG JUST) Evropské komise Anou Gallego, které se uskutečnilo ve středu 18. května 2022 ve velké zasedací síni Kaňkova paláce v Praze, sídle ČAK.

 

Za Komoru se jednání dále zúčastnili JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda ČAK, JUDr. Lucie Dolanská Banyaiová, Ph.D., členka představenstva ČAK, JUDr. Antonín Mokrý, náhradník představenstva ČAK, a Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu. Anu Gallego doprovázali Jeroen Hooijer, vedoucí oddělení pro institucionální a mezinárodní vztahy Generálního ředitelství pro spravedlnost, Aleksandra Marquet, politická referentka téže instituce, a Jana Francírková, politická tajemnice zastoupení EK v ČR.

V úvodu setkání Ana Gallego zmínila hlavní cíle schůzky, jimiž byly výměna názorů v oblasti problematiky právního státu z hlediska české advokacie a informování Evropské komise o prioritách ČAK v rámci nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Hovořila i o svých předchozích setkáních se zástupci dalších českých institucí – Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie ČR atd.

Předseda ČAK Robert Němec seznámil přítomné se zásadami advokátní samosprávy v ČR a zmínil dlouhodobou prioritu ČAK, jíž je ochrana profesního tajemství. Přitom mimo jiné uvedl: „Úroveň justice a právního státu je v ČR v porovnání s některými dalšími evropskými zeměmi na dobré úrovni.“ Pozitivně hodnotil rovněž spolupráci se stávajícím ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D. Informoval i o tom, že na národní úrovni se Komora snaží analyzovat možnosti pro zavedení alternativních způsobů provádění praxe advokátních koncipientů a pracuje na změnách zákona o advokacii.

Doktor Maisner uvedl, že prioritou ČAK je rovněž digitalizace advokacie, zejména pak přístup k elektronickému spisu, a zapojení advokacie do digitalizace justice obecně. „V cestě za modernizací advokacie stojí několik překážek – nedostatek finančních zdrojů a zranitelnost advokacie jakožto nezávislé právní profese, která nepodléhá žádným instrukcím a potenciálně může být trnem v oku,“ přiblížil aktuální situaci Martin Maisner. Zmínil rovněž spolupráci se CCBE a evropskými institucemi na společném prosazování principů právního státu a zdůraznil fakt, že náhled na advokacii pouze prizmatem trhu služeb nepodává dostatečně komplexní obrázek – nebere totiž v potaz podíl advokátů a samosprávných komor na výkonu spravedlnosti.

Generální ředitelka Gallego poděkovala zástupcům ČAK za vyčerpávající informace poskytnuté EK v rámci veřejných konzultací souvisejících s přípravou zpráv o právním státu a uvedla: „Jedná se o – pro Komisi – zásadní informace. Budeme rádi, bude-li ČAK v tomto úsilí pokračovat.“

Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu Alžběta Recová přítomné ujistila o bezproblémové spolupráci s odborem Emmanuela Crabita na přípravě uvedených zpráv. Přiblížila také další aktivity ČAK – informovala například o každoroční podrobné zprávě, již Komora předkládá, o těsné spolupráci s dalšími delegacemi v rámci CCBE i o konání celé řady jednání. Přitom podrobně vysvětlila potřebu explicitního zahrnutí advokacie a nezávislosti advokátních komor do národních zpráv i do souhrnného politického sdělení, což se v rámci Zprávy o právním státu za rok 2021 podařilo. Konstatovala, že dalším krokem by mělo být, aby tato zmínka byla nepodmíněná, neboť advokacie má v rámci výkonu spravedlnosti nezastupitelnou roli vedle soudců a státních zástupců, aby se mohla zaměřit kromě ospravedlňování své role více na samotnou ochranu principů právního státu jako takových.

Generální ředitelka DG JUST Evropské komise Ana Gallego poděkovala za připomínky a řekla, že každý takový komentář přispívá k lepšímu porozumění jednotlivým právním profesím. „Komise pozorně sledovala dění a závěry Rady pro spravedlnosti v rámci francouzského předsednictví v Radě tematicky věnovanému právě advokátní profesi. Prioritou Komise je již zmíněná digitalizace, v rámci které hrají členské státy klíčovou úlohu, neboť není možné dosáhnout pokroku na přeshraniční úrovni, nebudou-li na to členské státy připravené,“ uzavřela Ana Gallego.

„Stupeň digitalizace se na úrovni členských států stále velmi liší,“ podotkla Lucie Dolanská Banyaiová a doložila to příklady z praxe, kdy nedostatky vyplynuly na povrch zejména v rámci pandemie onemocnění covid-19.

K tomu stálá zástupkyně ČAK v Bruselu dodala, že v souvislosti s používáním moderních technologií se množí případy sledovacích aktivit vůči advokátům, jež narušují profesní mlčenlivost a ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem (případ Pegasus a nově analyzovaný případ Encrochat). „Pro ČAK i pro CCBE je klíčové zajistit, aby komunikace chráněná profesním tajemstvím nespadala do oblasti působnosti sledovacích aktivit, a to nejen prostřednictvím nástrojů mezinárodního práva, ale také vypracováním technických prostředků k zajištění účinné ochrany,“ uzavřela Mgr. Recová.

ČAK proto podrobně analyzovala jak návrh nařízení o e-evidenci, tak i návrh nařízení o posílení mandátu Europolu, kde se počítá s možností Europolu žádat informace od poskytovatelů služeb bez zásahu či předchozího souhlasu justičních orgánů, které směřují k vetší efektivitě vyšetřování přeshraničních případů, představují však rovněž v případě zneužití zásadní rizika pro právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

V závěru schůzky doktor Mokrý krátce nastínil priority českého předsednictví ČR v Radě EU a představil akce, které jsou v této souvislosti naplánovány. Poděkoval také zahraničním hostům za zájem o setkání se zástupci ČAK i o témata, jež Komora v současné době řeší. Ana Gallego přítomné ujistila o tom, že spolupráce bude pokračovat i nadále a přislíbila účast zástupců GŘ pro spravedlnost na zmíněných akcích i podporu iniciativ ČAK.

 

Redakce AD
Foto: AD

Go to TOP