ÚS rozhodl o nákladech na odborné právní zastoupení spolku

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti spolku Oživení, z. s. a svým rozsudkem zveřejněným dne 3. května zrušil nákladový výrok rozsudku Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu. jehož obsahem je oprávnění účastníka řízení rozhodnout se, zda se v řízení nechá zastoupit právním zástupcem.

 

Stěžovatel je spolkem, jehož zapsaným účelem je, mimo jiné, rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního řádu, podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných a prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě. Stěžovatel se řízení před Krajským soudem v Brně úspěšně bránil proti neposkytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, krajský soud mu však ústavní stížností napadeným nákladovým výrokem přiznal pouze zaplacený soudní poplatek, a nikoliv náklady na odborné právní zastoupení. Stěžovatel je totiž podle krajského soudu spolkem, jehož „hlavním předmětem činnosti je problematika poskytování informací a vynakládání veřejných prostředků“. Proto disponuje odborným personálem a zázemím a náklady na zastoupení advokátem v daném řízení se jeví jako neúčelné.

Stěžovatel se poté obrátil na Ústavní soud, neboť nesouhlasil s tím, že mu nenáleží náhrada za zastoupení advokátem, ani paušální náhrada nákladů řízení, přestože byl v řízení před soudem plně úspěšný. Uvedl, že přitom jednal ve veřejném zájmu; nepřiznáním nákladů je ohrožen chod neziskového sektoru. Stěžovatel dále konstatoval, že je neziskovou protikorupční organizací a je činný již od roku 1997, o své činnosti dlouhodobě informuje veřejnost. Rozhodnutí krajského soudu o nákladech řízení je podle něj nedostatečně odůvodněné, překvapivé a diskriminující.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

Právní věta: Obsahem práva na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je oprávnění účastníka řízení rozhodnout se, zda se v řízení nechá zastoupit právním zástupcem. Omezí-li obecný soud náklady na odborné právní zastoupení spolku, který s ohledem na účelové zaměření své činnosti disponuje odborným právním zázemím a jehož činnost není materiálně ani personálně navázána na výkon veřejné moci či veřejné prostředky, postupuje, spočívá-li jeho úvaha toliko na právní odbornosti a účelovém zaměření činnosti spolku, v rozporu s jeho právem na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Uvedené soudu však nebrání při posouzení tzv. účelnosti a potřebnosti nákladů na odborné právní zastoupení zohlednit i jiné okolnosti, které mohou vést k omezení práva na náhradu nákladů soudního řízení, například lze-li v chování účastníka řízení spatřovat zneužití práva či jde-li o nadbytečné nebo s věcí nesouvisející náklady.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3318/21 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: AD; autor: Igor Zehl

Go to TOP