Bankovní tajemství by mohlo být podle zákona prolomeno jen kvůli šetření OLAF

Ministerstvo financí by mělo mít pouze v rámci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) pravomoc vyžádat si od bank

Ministerstvo financí by mělo mít pouze v rámci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) pravomoc vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Vyplývá to z návrhu zákona o spolupráci České republiky s OLAF a z novel zákonů o bankách, spořitelních úvěrových družstvech a o centrální evidenci účtů. Návrhy projedná dne 4. května vláda. Podle Ministerstva financí jde o normy, které je třeba přijmout kvůli novelizovanému nařízení EU.

 

„Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro určení příslušného orgánu nadaného pravomocí informace požadované úřadem OLAF v rámci jeho vyšetřování získávat a dále je úřadu OLAF předávat. Navržená právní úprava je také nezbytná k zabránění negativních finančních dopadů, které by České republice mohly hrozit, pokud by porušila povinnost spolupracovat s úřadem OLAF,“ uvádí podklady na jednání vlády.

Samotný návrh zákona pak přímo uvádí, že „tento zákon se nepoužije při mezinárodní spolupráci v trestních věcech a při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

Návrh zákona tak určuje MF jako příslušný orgán pro zajištění koordinace spolupráce s OLAF, stanovuje jeho pravomoci v rámci této spolupráce, podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí, stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích a sankce za její porušení. Návrh také upravuje zpracování osobních údajů a stanovuje sankce pro dožádané subjekty za neposkytnutí vyžádaných informací.

V rámci novely zákona o bankách a zákona o spořitelnách a úvěrových družstvech se doplňuje rozšiřuje seznam možných průlomů bankovního tajemství o možnost, aby si MF v rámci spolupráce s OLAF mohlo vyžádat výpis transakcí. V rámci zákona o centrální evidenci účtů MF navrhuje rozšířit okruhu osob oprávněných získávat údaje z evidence.

Zákon je podle MF potřeba přijmout mimo jiné i z toho důvodu, že v právním řádu ČR nemá žádný úřad takovou působnost, kterou vyžaduje opatření EU. Příslušné zákony totiž taxativně stanovují, kdo může o informace žádat.

Jako nejvhodnější byl zároveň pro spolupráci s OLAF vybrán Centrální kontaktní bod AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – Koordinační služba pro boj proti podvodům) na Ministerstvu financí. Ten byl již v roce 2008 převeden z Nejvyššího státního zastupitelství na MF.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP