GSFT zahájí 22. 4. výplatu náhrad vkladů institucionálním klientům Sberbank

Garanční systém finančního trhu začne[1] v pátek 22. dubna 2022 prostřednictvím poboček Komerční banky, a. s., vyplácet tzv. institucionální náhrady pohledávek z vkladů[2] klientům Sberbank CZ, a. s.

 

Garanční systém bude institucionálním klientům vyplácet náhradu vkladů každého jejich zákazníka, jehož prostředky byly evidovány ke dni 28. 2. 2022 na účtu institucionálního klienta vedeného u Sberbank CZ, maximálně však do limitu 2 499  500 Kč na jednoho zákazníka (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 249 95 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022). Pokud zákazníkovi institucionálního klienta vznikl nárok na náhradu za pohledávku z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku.

 

Institucionálními klienty jsou:

  • platební instituce
  • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu
  • instituce elektronických peněz
  • vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
  • obchodníci s cennými papíry, na jejichž účtech jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
  • soudní exekutoři, na jejichž účtech jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu.

Aktuálně se jedná o 17 exekutorských úřadů, které vedly účty pro více jak 17 700 klientů.

 

Výplata institucionálních náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky. Seznam poboček určených k výplatě náhrad vkladů pro institucionální klienty je k dispozici na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata.

Své nároky prokážou institucionální klienti Sberbank CZ originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

K vyzvednutí náhrady lze zmocnit i jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady vkladu. Vzorový formulář této plné moci, stejně jako reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrad), je k dispozici ke stažení na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky.

 

Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 22. dubna 2025. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

 

Zdroj: GSFT
Foto: canva.com

 


[1] V souladu s § 41d odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Náhrady pohledávek z vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 cit. Zákona.

Go to TOP