GSFT zahajuje výplatu náhrad z advokátních úschov u Sberbank

Garanční systém finančního trhu informoval o tom, že již obdržel od Sberbank CZ, a. s., všechna data klientů, kteří měli v advokátních úschovách uloženy své prostředky. Výplata náhrad těmto klientům bude zahájena 12. dubna. Výplata náhrad vkladů u Sberbank byla zahájena 9. března 2022 a k 8. dubnu 2022 vyplatil GFFT prostřednictvím poboček Komerční banky již více než 61 tisíc klientů. Klienti Sberbank CZ si mohou náhradu pojištěných vkladů vyzvednout po dobu tří let od zahájení výplaty, tedy do 10. března 2025.

Všechny klienty informuje Garanční systém finančního trhu doporučeným dopisem. Ten obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady.

V případě advokátních úschov kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení, kdy advokát jako skutečného vlastníka prostředků označil kupujícího a před rozhodným dnem nedošlo k uvolnění předmětu úschovy ve prospěch prodávajícího, je žádost o výplatu zvýšené náhrady oprávněn (při splnění dalších podmínek) podat jako oprávněná osoba kupující, nikoli prodávající.

K žádosti je třeba přiložit originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících nárok na zvýšenou náhradu.

GSFT upozorňuje vkladatele Sberbank CZ, a. s., že lhůta k podání žádostí o výplatu zvýšené náhrady končí dne 28. 4. 2022.

K 8. dubnu již Garanční systém skrze pobočky Komerční banky vyplatil náhrady vkladů více než 61 000 klientům Sberbank CZ v celkové výši 21,7 miliardy korun.

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

 

 

Vyplácení Sberbank cz, a. s. – shrnutí nejdůležitějších informací pro klienty

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet následující typy náhrad pohledávek z vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli Sberbank CZ, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022, kurzový lístek k 28. 2. 2022 naleznete na webových stránkách ČNB.
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 499 500 Kč na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb zákona o bankách nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu. Více informací o tom, za jakých podmínek lze získat zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů naleznete zde.

 

Zdroj: Garanční systém finančního trhu
Foto: canva. com

Go to TOP