Garanční systém začal vyplácet vklady advokátních úschov u Sberbank CZ

Garanční systém finančního trhu začal dne 16. března prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ. Náhrady vkladů klientům banky – fyzickým i právnickým osobám začal garanční systém vyplácet minulou středu 9. března.

 

Advokáti a další osoby, na jejichž účtech se nacházejí prostředky jiné osoby, mají ze zákona povinnost při založení účtu nebo nejbližší dispozici s ním o této skutečnosti banku informovat. Pokud je tato informační povinnost majitele účtu splněná, náhrady jsou vypláceny přímo takto označeným vlastníkům prostředků jako oprávněným osobám. Každá oprávněná osoba má nárok na náhradu 100 procent vkladu předaného do advokátní úschovy, maximálně však do limitu 2,499.500 Kč na osobu.

Pokud oprávněné osobě vznikl nárok na náhradu za pohledávku i z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o tento nárok. Garanční systém však upozornil na to, že zatím od Sberbank CZ obdržel podklady pouze pro část klientů, kteří měli v advokátních úschovách své prostředky. Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem.

Dále je možné v případě splnění podmínek ust. § 41ea a § 41eb ZoB žádat taktéž o tzv. zvýšenou náhradu vkladů, nejvýše však do výše odpovídající 100.000 EUR (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů z Garančního systému finančního trhu vyplacena částka ve výši 4. 999. 000,- Kč (ekvivalent částky 200.000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).

Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři žádosti spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022. Všechny důležité informace o výplatě advokátních úschov najdou advokáti na webu ČAK.

Náhradu vkladů si od 9. března mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli Sberbank CZ k 28. únoru 2022, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci. Hlavním akcionářem Sberbank CZ je ve Vídni sídlící Sberbank Europe, dceřiná společnost největšího ruského bankovního domu Sberbank Russia. Jejím 50procentním vlastníkem s jedním hlasovacím právem navíc je ministerstvo financí Ruské federace. Sberbank v ČR působí od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 25 poboček a zhruba 120.000 klientů.


Zdroj: ČTK; AD
Foto: @sberbank.cz

Go to TOP