Rada evropských advokátních komor přijala prohlášení k invazi

V pátek 25. února se uskutečnilo mimořádné zasedání Standing Committee Rady evropských advokátních komor (CCBE) konané online. Na něm bylo

Aktualizováno

V pátek 25. února se uskutečnilo mimořádné zasedání Standing Committee Rady evropských advokátních komor (CCBE) konané online. Na něm bylo zformulováno prohlášení k aktuálnímu dění na Ukrajině. Zástupci komor členských států CCBE ostře odsoudili porušování mezinárodního práva a vyjádřili podporu svým ukrajinským kolegům.

Konkrétní návrh stanoviska CCBE přednesl na jednání CCBE vedoucí stálé delegace ČAK JUDr. Antonín Mokrý (bývalý prezident CCBE a náhradník představenstva ČAK), který hned zpočátku jednání navrhl, aby CCBE přijalo stanovisko, kterým jasně odsoudí postup Ruské federace vůči Ukrajině.

JUDr. Antonín Mokrý informoval CCBE o tom, že ČAK činí řadu kroků na podporu ukrajinských advokátů a všeobecně občanů Ukrajiny, kteří budou v Česku hledat útočiště či budou potřebovat jinou pomoc. Dále informoval o svém telefonátu se zástupcem Ukrajinské advokátní komory, který mu nastínil, jaké momentální potřeby aktuálně ukrajinští kolegové mají.

 

Prohlášení CCBE k invazi na Ukrajinu

 

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zastupuje advokátní komory a advokátní organizace ze 45 zemí a jejich prostřednictvím více než 1 milion evropských advokátů. Od svého vzniku CCBE prosazuje a obhajuje právní zásady, na nichž je založena demokracie a právní stát.

CCBE se připojuje k požadavku orgánů EU a mezinárodního společenství, aby Rusko okamžitě ukončilo svou protiprávní invazi na Ukrajinu. Všechny státy musí dodržovat základní závazky, hodnoty, zásady a svobody stanovené Chartou Organizace spojených národů, Statutem Rady Evropy, Evropskou úmluvou o lidských právech, Budapešťským memorandem o bezpečnostních zárukách a dalšími obecnými zásadami mezinárodního práva veřejného, včetně Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

CCBE důrazně odsuzuje jednání, které je v rozporu s těmito základními a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Mezinárodní právo a smlouvy se musí dodržovat a jejich dodržování je nutno prosazovat. Za současných tragických okolností, v nichž se nachází ukrajinský lid, je potřeba zajistit dodržování zásad právního státu mimořádně důležitá.

CCBE jednoznačně odsuzuje invazi Ruska na Ukrajinu. Neoprávněná invaze do suverénního státu představuje hrubý útok na podstatu právního státu. Vítáme prohlášení žalobce Mezinárodního trestního soudu.

„Připomínám všem stranám, které vedou nepřátelské akce na území Ukrajiny, že v souladu s prohlášením podaným dne 8. září 2015, kterým se přijímá soudní příslušnost Mezinárodního trestního soudu (dále jen „MTS“ nebo „Soud“), může můj úřad od 20. února 2014 vykonávat své soudní pravomoci a vyšetřovat jakýkoli čin genocidy, zločin proti lidskosti nebo válečný zločin spáchaný na území Ukrajiny.

Každý, kdo se dopustí těchto zločinů, včetně toho, že tyto zločiny nařídí nebo k jejich spáchání podnítí nebo jiným způsobem přispěje, může být před Soudem při plném dodržení zásady komplementarity stíhán. Je nezbytné, aby všechny strany konfliktu dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva.“

Vyzýváme žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby v této souvislosti okamžitě zahájil vyšetřování s cílem postavit před soud ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spolupachatele. Ukrajinský lid si zaslouží ochranu mezinárodního právního řádu.

CCBE přikládá zvláštní význam dodržování univerzálních hodnot lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, a proto trvá na tom, že Evropa musí zůstat prostorem míru, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Vyjadřujeme zejména solidaritu s napadenými ukrajinskými kolegy.

Uvědomujeme si i postavení těch ruských kolegů, kteří si ze strachu o život netroufají proti této protiprávní válce vystoupit.

CCBE dále zdůrazňuje, že v této souvislosti by mělo být dodržováno a zajištěno právo na azyl a potřebným by měla být poskytnuta humanitární pomoc. Členské státy EU a ostatní evropské státy proto vyzývá, aby  v oblasti správy hranic a azylu přijaly nezbytná opatření na pomoc lidem prchajícím před konfliktem a násilím. Závěrem CCBE vybízí advokáty, aby poskytovali právní pomoc žadatelům o mezinárodní ochranu, a vítá skutečnost, že mnoho advokátů tak již činí.

 

 

Oficiální znění Prohlášení CCBE

Obrázek

Stanovisko k situaci na Ukrajině a invazi ruských vojsk vydala také IBAUIA.

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP