Nový prezident CCBE J. MacGuill představil čtyřlístek svých priorit

Na sklonku loňského roku byl Plenárním zasedáním CCBE zvolen prezidentem CCBE pro rok 2022 James MacGuillRadu evropských advokátních komor tento rok povede irský advokát, který poskytl Advokátnímu deníku rozhovor.

 

Jaká byla Vaše profesní dráha před tím, než jste byl zvolen prezidentem CCBE a jak trávíte svůj volný čas mimo práci?

Pracuji jako advokát v Irsku a řídící partner v advokátní kanceláři Mac Guill and Company, která má pět advokátů. Poté, co jsem v roce 1983 dokončil studia na University College Cork, jsem byl v roce 1986 zapsán do seznamu advokátů a od té doby působím v soukromé praxi a zaměřuji se na veřejné právo, zejména na trestní právo a lidská práva.

Rovněž se aktivně zapojuji do činnosti Law Society of Ireland (advokátní komora sdružující advokáty v Irsku), v níž jsem předsedal mnoha jejím výborům a stál v jejím čele v letech 2007–2008. V CCBE se angažuji od roku 2008 a dvakrát jsem se stal vedoucím irské delegace při CCBE v období 2012–2018. Od roku 2013 jsem byl po dobu šesti let předsedou Výboru CCBE pro trestní právo a od roku 2019 jsem ve vedení CCBE. Svůj volný čas věnuji sportu ve všech formách a cestování, zejména do historických destinací.

 

Jakým nejpodstatnějším výzvám z Vašeho pohledu advokacie aktuálně čelí?

Advokátní profese není jedinou profesí, která se musí adaptovat, aby přestála dopady pandemie covidu-19. Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti se k původnímu stavu nikdy zcela nevrátíme. Mnohé z pozitivních změn byly již na cestě, takže došlo pouze k jejich urychlení. Nicméně se samozřejmě snažíme zabránit jakýmkoliv krokům, ať už na úrovni EU nebo členských států, které by pod rouškou efektivity technologií ohrozily právo občanů na spravedlivý proces.

Zejména je třeba podrobit důkladné analýze používání umělé inteligence (AI) v právní oblasti. Musíme obezřetně dbát na to, aby vývoj v oblasti digitalizace justice a umělé inteligence nebyl provázen nepřijatelným snížením kvality justice. CCBE ve svých stanoviscích zaujala zcela jasný postoj k navrhovanému nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci), a k digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce. Je pravděpodobné, že všechna tato opatření budou pro nás v následujícím roce představovat značné výzvy. Jako advokát specializující se na trestní právo si plně uvědomuji, jak vnější události mohou ovlivnit rychlost, obsah a zavádění unijních legislativních iniciativ. V minulosti jsme byli svědky mnoha takových případů.

CCBE rovněž identifikovala mnoho problematických otázek v souvislosti s balíčkem opatření proti praní špinavých peněz, který byl nedávno předložen Komisí a nyní je projednáván členskými státy a Evropským parlamentem. Jsme znepokojeni zejména obecně platnými aspekty dohledu navrhovaného orgánu pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), jenž je nepřijatelný, pokud jde o jeho vměšování do nezávislosti advokátních komor. Vyslovení této obavy je jednoznačně naší hlavní prioritou a budeme usilovat o to, abychom předložili odborné, otevřené a konstruktivní připomínky, kterými poukážeme na nedostatky stávajícího návrhu.

Základní hodnotou CCBE je prosazování a ochrana právního státu, jakož i našich kolegů v nebezpečí. CCBE musí být hlasem nezávislých advokátních komor a skrze ně jednotlivých advokátů, aby mohla zajistit ochranu právního státu v zájmu široké veřejnosti.

Již od chvíle, kdy se poprvé začalo uvažovat o návrhu na vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), CCBE začala komunikovat s Evropskou komisí o jeho zřízení.

Úřad evropského veřejného žalobce nyní existuje a výzvou pro nás všechny bude zajistit, aby nové pravomoci byly vykonávány přiměřeně a spravedlivě. Hlas advokátních komor je nezbytný pro ochranu našich společných hodnot a zcela zásadní pro zajištění přístupu našich kolegů ke vzdělávání a dalším zdrojům, které jim pomohou zorientovat se v tomto novém právním rámci. Jsme obzvláště potěšeni, že komisař Didier Reynders podporuje poskytnutí dalších finančních prostředků na školení advokátů a CCBE se chystá s panem komisařem úzce spolupracovat nejen pokud jde o vzdělávání v oblasti EPPO, ale rovněž co se týče dalších možných vzdělávacích potřeb v rámci advokátní profese. CCBE bude mimo jiné také sledovat nový pakt o migraci a azylu, jak je uvedeno v našem stanovisku, a jak dokládá co možná nejkonkrétnějším způsobem vynikající práce organizace Evropští advokáti na Lesbu (ELIL), která poskytuje bezplatnou nezávislou právní pomoc žadatelům o azyl v Řecku.


Které budou Vaše hlavní priority ve funkci prezidenta CCBE?

V roce 2022 se CCBE bude zabývat ochranou zásady neztotožňování advokátů s jejich klienty. Jedná se o důležitou prioritu pro rok 2022, jelikož nedávné události na evropské i mezinárodní úrovni vedly k situacím, kdy byli advokáti prezentováni jako pomocná ruka při nezákonných či neetických praktikách. CCBE se domnívá, že tato tvrzení jsou zcela neopodstatněná. CCBE a její členské advokátní komory se zavázaly bojovat proti všem nezákonným aktivitám, včetně praní špinavých peněz a daňových úniků. CCBE je odhodlána se aktivně angažovat a již přijala řadu proaktivních opatření ke zvýšení povědomí v rámci naší profese doplněných o praktické příklady rizik, kterých by si naši členové měli být vědomi.

Advokátní profese je na národní úrovni ve všech členských státech EU do velké míry regulována a CCBE je sjednocena ve snaze vzdělávat své členy, včetně různých rizik, a pomáhat jim při plnění jejich povinností. Advokátní profese je velmi ostražitá vůči nezákonným aktivitám a bude vždy podporovat jasná, funkční a přiměřená opatření. CCBE nicméně nemůže souhlasit s posledními trendy na unijní a mezinárodní úrovni, jejichž cílem je zavést opatření, která mají dopad právě na nezávislost advokátní profese, jakož i na otázky její samosprávy.

Je třeba jasně říci, že CCBE a její členské advokátní komory neschvalují a nikdy nebudou schvalovat počínání advokátů, kteří se vědomě účastní trestné činnosti klienta, ať už jde o praní špinavých peněz, daňové úniky či jakékoli jiné zločinecké aktivity. Nedávné návrhy by však vážně postihly advokátní profesi a společnost na širší úrovni. Je důležité, aby se CCBE zvýšila svůj hlas a zajistila, že budou vysvětlena a pochopena rizika a důsledky navrhovaných opatření.

Ačkoliv se nejde o novou problematiku, otázky týkající se změny klimatu, ochrany životního prostředí a udržitelnosti jsou stále palčivější a v této oblasti probíhá mnoho práce. Ochrana životního prostředí a naléhavé výzvy spojené s aktuální klimatickou krizí mají přímý dopad na základní práva a svobody občanů a jejich právo na přístup ke spravedlnosti. Jakožto hlavní organizace zastupující advokátní profesi v Evropě, která chrání principy právního státu a základní a lidská práva, jsme přesvědčeni, že CCBE a její členské advokátní komory hrají důležitou úlohu při řešení klimatické krize a jejích důsledků, ať už skrze podporu úsilí klientů v této oblasti nebo skrze každodenní práci advokátů.

Zásadní je rovněž pevný závazek advokátní profese zapojit se do stávajících a budoucích snah v oblasti legislativy a tvorby politik zaměřených na řešení klimatické krize.

Digitalizace justice bude stejně jako v roce 2021 prioritou CCBE i pro rok 2022. Ač CCBE vítá iniciativy na podporu digitalizace soudních řízení, posílení interoperability národních systémů a podporu používání nových technologií v každodenním fungování soudních systémů, zároveň zůstává ostražitá ohledně záruk nezbytných pro ochranu základních práv a respektování základních hodnot advokacie. V tomto ohledu bude CCBE aktivně sledovat již zahájený legislativní proces v EU týkající se používání umělé inteligence (AI), k němuž přijala své stanovisko, a nadcházející práci Rady Evropy v oblasti právního rámce pro umělou inteligenci. Kromě toho CCBE organizuje společně s Nadací evropských advokátů (ELF) konferenci pro řadu různých subjektů, na níž představí pokyny pro evropské advokáty a advokátní kanceláře ohledně používání umělé inteligence v právní praxi, kterou zakončí realizaci projektu „AI4Lawyers“. CCBE bude rovněž úzce zapojena do legislativních návrhů týkajících se digitalizace přeshraniční justiční spolupráce v EU a posílení elektronické identifikace v Evropě.

CCBE pevně podporuje práci Rady Evropy na vytvoření nového právního nástroje pro advokátní profesi již od roku 2017, kdy se o tzv. Evropské úmluvě o advokátní profesi začalo poprvé uvažovat. Podle CCBE je závazný nástroj potřebný, aby bylo možné reagovat na narůstající útoky a výzvy, kterým advokáti čelí a které přímo negativně působí na dodržování principů právního státu a přístup klientů advokátů ke spravedlnosti (více informací naleznete v podrobném stanovisku CCBE k této problematice). Příprava nového právního nástroje bude zahájena v průběhu roku 2022 a CCBE se bude na tomto procesu úzce podílet.

Zdroj: CCBE; Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: CCBE

Go to TOP