Společnost pro deliktní právo vytváří prostor k diskusi o náhradě škody

Ke svému setkání se koncem ledna (20. – 21. ledna 2022) sešla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory. Ta byla založena před více jak dvěma lety, 17. prosince 2019, jako odborná společnost, která má vytvářet prostor pro diskusi odborníků z akademické obce i právní praxe, a to zejména těch, kteří se zabývají právem náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

 

Zasedání Společnosti se konají zpravidla dvakrát ročně a jsou na nich diskutovány obecné otázky deliktního práva a jednak se analyzuje aktuální judikatura vysokých soudů.

První zasedání společnosti bylo plánováno na březen 2020. Vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 však bylo zrušeno. Mohlo se tedy uskutečnit až v listopadu 2020, avšak jen v online podobě. Předmětem diskuse byla tehdy zejména aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se např. náhrady zbytečně vynaložených nákladů, fiktivních nákladů opravy, náhrady újmy sekundárních obětí, obecné provozní odpovědnosti, náhrady za ztrátu na výdělku při poranění nezletilého, který dosud nevyvíjel výdělečnou činnost, a předsmluvní odpovědnosti. Jednání se účastnili i soudci tzv. škodního senátu Nejvyššího soudu 25 Cdo, jmenovitě JUDr. Hana Tichá, JUDr. Petr Vojtek, JUDr. Martina Vršanská a JUDr. Robert Waltr.

V březnu roku 2021 se uskutečnilo druhé zasedání společnosti, které bylo zcela věnováno diskusi o odpovědnosti principála za pomocníka (§ 1935, 2914 o. z.) a vlastní odpovědnosti pomocníka. I toto zasedání mohlo s ohledem na protipandemická opatření proběhnout jen v online režimu. Ačkoliv online zasedání byla velmi zajímavá a přispěla k rozvoji činnosti společnosti, byla pouhou náhražkou původně plánovaných osobních setkání.

Konečně ve dnech 20. – 21. ledna 2022 mohlo na Právnické fakultě MU v Brně proběhnout formálně třetí, avšak první skutečné prezenční zasedání společnosti, a to za osobní účasti většiny diskutujících. Jednání se kromě členů společnosti zúčastnili opět členové senátu Nejvyššího soudu 25 Cdo, dále místopředsedkyně NS SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., soudci Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon, Mgr. Petr Kraus a Mgr. Zdeněk Sajdl a soudce Krajského soudu v Ústní nad Labem Mgr. Martin Pašek.

První den byl věnován problematice náhrady škody. Na úvod byly předneseny příspěvky věnující se právním následkům nedostatku informovaného souhlasu (dr. Doležal), návrhu novely směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (dr. Hrádek) a nové úpravě deliktní způsobilosti (dr. Melzer).

Následně byla diskutována rozhodnutí českých i slovenských vysokých soudů: NS ČR 25 Cdo 204/2020 (informovaný souhlas), NS ČR 25 Cdo 1198/2019 (vztah smluvní a deliktní odpovědnosti v případě tzv. vedlejších smluvních povinností), NS ČR 25 Cdo 3990/2019 (škodní následky nepovedené modelace prsů – vložení vadných prsních implantátů), NS ČR 25 Cdo 2479/2020 (odškodnění za povinné očkování v roce 2015), NS ČR 25 Cdo 2128/2020 (minimální kauzalita; podíl na zfalšování hlasování v obecních volbách), NS SR 6 Cdo 138/2016 (protiprávní pokyn zaměstnavatele jako okolnost vylučující protiprávnost), NS SR 5 Cdo 183/2018 (škoda způsobená provozní činností), ÚS ČR IV. ÚS 3416/20 (doktrína ztráty šance), NS ČR 25 Cdo 289/2020 (výše odškodnění při poskytování osobní asistence), NS ČR 25 Cdo 1802/2020 (provozní odpovědnost – možnosti zproštění se odpovědnosti), NS ČR 25 Cdo 1517/2020 (dovolené jednání jako okolnost zohledněná při střetu více provozů), ÚS ČR I. ÚS 668/21 (sankčně preventivní funkce náhrady nemajetkové újmy), NS ČR 25 Cdo 1029/2021 (přímá odpovědnost pomocníka).

Druhý den zasedání byl pak věnován bezdůvodnému obohacení. První část byla věnována obecným příspěvkům, a to specifikům kondikcí z plnění a kondikcí nikoli z plnění (dr. Zoričáková) a obohacení nesvéprávné osoby (dr. Melzer). Ve druhé části byla opět diskutována rozhodnutí vysokých soudů: NS SR 4 Obdo/40/2018, NS SR 3 Obdo/80/2019 (obě se týkají významu sjednané ceny pro výši ocenění bezdůvodného obohacení), NS ČR 28 Cdo 1928/2021 (význam spekulativnosti pro bezdůvodné obohacení), NS SR 8 Cdo 186/2018 (pasivní legitimace při neoprávněné stavbě na cizím pozemku), NS ČR 28 Cdo 1948/2018 (intertemporální právo bezdůvodného obohacení).

Byť dosud proběhla jen tři zasedání České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory, zdá se, že tato společnost představuje velmi životaschopnou platformu pro diskusi, a to dokonce i mezi akademií a soudní praxí. Ukazuje se, že některé odlišné postoje jsou založeny jen na vzájemném nedorozumění, které lze často v rámci osobních setkání vysvětlit, a umožnit tak alespoň pochopení odlišných názorů.

Výměnu názorů samozřejmě významně podporuje osobní bezprostřední diskuse, která se neomezuje jen na stránky časopisů či komentářů, nebo naopak na odůvodnění soudních rozhodnutí.

 

Protože Společnost vzešla z akademické obce, jsou jejími zakládajícími členy zejména akademici:

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. (předseda, PF UP, PF MU),
doc. JUDr. Tomáš Doležal, LL.M., Ph.D. (místopředseda, ÚSP AV ČR),
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.[1] (PF UK),
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (PF UK),
doc. JUDr. Kristian Csach, LL.M., Ph.D. (PF Trnavské univerzity),
doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph.D. (PF Trnavské univerzity),
JUDr. Jiří Hrádek, LL.M., Ph.D. (PF UK),
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. (PF UP),
Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. (PF Trnavské univerzity),
JUDr. Milan Hlušák, Ph.D. (PF Trnavské univerzity),
JUDr. PhDr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D. (PF UK).

 

Další zasedání společnosti se uskuteční ve dnech 9. – 10. června 2022 a pevně doufáme, že zasedání Společnosti v budoucnu vytvoří vhodnou platformu pro střetávání názorů akademie a praxe, a poskytnou tak vhodnou základnu pro rozvoj deliktního práva v ČR.

 

Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory
Foto: archiv F. Melzera

 

 


[1] Prof. Tichý ukončil členství ve Společnosti, se kterou nyní spolupracuje jen na nečlenské bázi.

Go to TOP