Olomoucká Právnická fakulta pokračuje i letos v online vzdělávání

Po loňském roce, kdy dávali pořadatelé i účastníci vzdělávacích akcí – s ohledem na opatření související s onemocněním covid-19 – přednost online seminářům před prezenčními akcemi, pokračuje Právnická fakulta UP v Olomouci ve stejném „módu“ i letos. Jen na první pololetí roku 2022 přichystala sedm zajímavých webinářů, zaměřených například na aktuální judikaturu ke kapitálovým společnostem, novelu exekučního řádu, ochranu oznamovatelů, problémy opatrovnického soudnictví apod.

 

Webinář

Aktuální judikatura ke kapitálovým společnostem

Termín: 8. února 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., odborný asistent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Obsah webináře: Webinář se zaměřuje na významná aktuální rozhodnutí vrcholných českých soudů v otázkách kapitálových společností (společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti), zejména pak v otázkách jednání za kapitálovou společnost, v otázkách podílů či akcií vydaných kapitálovou společností, fungování nejvyššího orgánu kapitálové společnosti, respektive volených orgánů kapitálové společnosti, a na dopady těchto soudních rozhodnutí na podnikatelskou praxi.

Webinář je určen pro podnikové právníky, advokáty či jiné zájemce o obor korporátního práva.

Akce se koná online přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 3. února 2022

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniJudikaturaKZakonuOObchodnichKorporacich.html

 

Webinář

Rozsáhlá novela o. s. ř. a exek. řádu v oblasti exekučního práva
(s účinností od 1. 1. 2022)

Termín: 11. 2. 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Dlouhodobě působí v oblasti práva civilního procesu a rodinného práva, exekučnímu právu se věnuje v rámci akademické profesní kariéry a praxe v advokacii. Působí rovněž jako lektorka Justiční akademie. * Mgr. Lenka Waloszková, v oblasti exekučního práva se pohybuje od r. 2010, v současné době působí jako exekutorský kandidát na Exekutorském úřadu v Šumperku.

Obsah webináře: aktuální přehled platné a účinné legislativy v oblasti exekučního práva; tzv. chráněný účet; přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu; aktuální judikatura v oblasti exekučního práva; změny právní úpravy k 1. 1. 2022.

Webinář je určen pro advokáty, soudce, soudní exekutory, podnikové právníky a představitele jiných profesí, které pracují s vymáháním pohledávek.

Akce se koná online přes ZOOM (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 8. února 2022

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniOtazkyExekucnihoRizeni.html

 

Webinář

Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů

Termín: 18. února 2022 od 8:30 do 12:30 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů.

Obsah webináře: unijní úprava whistleblowingu a její cíle; vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů; předmět úpravy; definice oznámení (šíře ochrany); odvetná opatření; způsob podávání oznámení; vnitřní oznamovací systém; povinné subjekty a jejich povinnosti; působnost ministerstva; kontrola povinných subjektů, přestupky.

Webinář je určen pro advokáty, personalisty, podnikové právníky, vedoucí zaměstnance.

Akce se koná online přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 15. února 2022.

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_WhistleblowingAnebOchranaOznamovatelu.html

 

Webinář

Nové znalecké právo

Termín: 25. března 2022 od 13:00 do 16:00 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního soudu v Karlových Varech. Působil na Ministerstvu spravedlnosti nejprve na legislativním odboru, kde byl jedním z tvůrců věcného záměru nového znaleckého zákona, později působil jako vedoucí oddělení soudních znalců, znaleckých ústavů a tlumočníků. V letech 2011 až 2014 byl členem expertní skupiny ministra spravedlnosti pro znaleckou a tlumočnickou činnost. Od roku 2016 působí jako externí přednášející Justiční akademie ČR pro oblast znaleckého práva. Je spoluautorem publikace „Znalecké právo“, která vyšla v roce 2015 u nakladatelství C. H. Beck.

Obsah webináře: úvodní shrnutí provedených legislativních změn, upozornění na významné odchylky od dřívější právní úpravy; problematika rozsahu znaleckého oprávnění (obor, odvětví, specializace); nová znalecká hierarchie (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy); ustanovení znalce, možnost odmítnutí podání znaleckého úkonu; odpovědnost za výkon znalecké činnosti – především ve vztahu k § 21 nového zákona; znalecký posudek (způsob podání, náležitosti, hodnocení), znalečné (upozornění na hlavní změny a problematické situace); přechodné období mezi starým a novým znaleckým systémem.

Webinář je určen především pro soudní znalce, kteří jsou již zapsaní v současné době v systému, případně pro osoby pracující či spolupracující se znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy. Přínosem bude také pro osoby využívající systému soudních znalců, tedy především pro advokáty, soudce, státní zástupce a PČR.

Akce se koná online přes MS TEAMS, odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail. Není třeba si nic stahovat, ani instalovat, vše bude probíhat na zaslaném odkaze. Po skončení webináře bude po dobu 5 dnů všem přihlášeným zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 22. března 2022.

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NoveZnaleckePravo-I.html

 

Webinář

Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva

Termín: 22. dubna 2022 od 13:00 do 15:30 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního soudu v Karlových Varech. Dříve působil na Ministerstvu spravedlnosti nejprve na legislativním odboru, kde byl jedním z tvůrců věcného záměru nového znaleckého zákona, později působil jako vedoucí oddělení soudních znalců, znaleckých ústavů a tlumočníků. V letech 2011 až 2014 byl členem expertní skupiny ministra spravedlnosti pro znaleckou a tlumočnickou činnost. Od roku 2016 působí jako externí přednášející Justiční akademie ČR pro oblast znaleckého práva. Je spoluautorem publikace  „Znalecké právo“, která vyšla v roce 2015 u nakladatelství C. H. Beck.

Obsah webináře: normativní vymezení znaleckého dokazování v občanském soudním řízení; hierarchie znaleckých subjektů a posloupnost jejich ustanovování v civilním řízení; pravidla využití konzultanta znalce; výběr konkrétního znalce (především s ohledem na rozsah jeho znaleckého oprávnění); podjatost znalce; ustanovení znalce v civilním řízení a jeho využití v rámci aplikace § 127a o. s. ř. (usnesení o ustanovení znalce, doba určená pro zpracování, povinnost projednání lhůty a zadání, problematika zadávání otázek skutkových a právních, otázka vymezení počátečního skutkového stavu především v řízení sporném, aj.); náležitosti znaleckého posudku a nejčastější vady, objasnění významu znaleckých standardů.

Webinář je určen především pro znalce a zástupce znaleckých ústavů, dále pro civilní soudce, asistenty, justiční čekatele, advokáty a pro další zájemce zabývající se specifiky civilního dokazování jako takového.

Akce se koná online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 17. dubna 2022.

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PostaveniZnalceVCivilnimRizeni-I.html

 

Webinář

Aktuální otázky nájmu a pachtu

Termín: 27. dubna 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP, rozhodce Rozhodčího soudu, člen pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo (byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku), člen expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, lektor Justiční akademie ČR a Justičné akadémie SR, autor publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautor komentářů občanského zákoníku, aj.

Obsah webináře: nájem obecně, zejména podnájem; nájem bytu, zejména výpovědi nájmu, kauce, smluvní pokuty, zvyšování nájemného; nájem prostor sloužících k podnikání; pacht, zejména rozlišení pachtu od nájmu.

Akce je určena pro advokáty, podnikové právníky, úředníky veřejné správy, správce nemovitostí, pronajímatele, nájemce a další zájemce o tuto problematiku.

Webinář se koná online přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 22. dubna 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniOtazkyNajmuAPachtu.html

 

Webinář

Aktuální problémy opatrovnického soudnictví (z pohledu soudce i SPOD)

Termín: 20. května 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Malá, LL.M., soudkyně opatrovnického a civilního úseku na Okresním soudu v Přerově. Oblasti rodinného práva se aktivně věnuje od roku 2014, kdy začala působit jako asistentka soudce opatrovnického úseku. Své teoretické poznatky snoubí s praktickými zkušenostmi také v rámci doktorského studia      na PF UP a lektorské činnosti pro Justiční akademii. * Mgr. Alice Musilová, od roku 1995 profesně působí v oblasti péče o ohrožené děti, od roku 2003 je metodikem sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí. Od roku 2000 působí jako externí vyučující na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc a v rámci kombinovaného studia Sociální práce na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP.

Obsah webináře: aktuální otázky právní úpravy tzv. opatrovnického soudnictví (novelizace); kolizní opatrovnictví z pohledu soudu i SPOD; problematické otázky (předběžná opatření), nástroje řešení konfliktů ve vzájemné spolupráci (interdisciplinarita); diskuse.

Webinář je určen pro advokáty, soudce, pracovníky SPOD a všechny ostatní osoby, které se zajímají o tzv. opatrovnické soudnictví.

Akce se koná online přes ZOOM (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 17. prosince 2021

Přihlašovat se můžete na odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniProblemyOpatrovnickehoSoudnictvi.html

 

 

Více informací získáte u Mgr. Michaely Šrámkové
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF
michaela.sramkova@upol.cz
tel.: 585 637 507

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP