Evropské komise zahájila osvětovou a informační kampaň o lidských právech

Počínaje 10. prosincem 2021, který připadá na Den lidských práv, zahájila Evropská komise osvětovou kampaň, jejímž cílem je informovat občany o

Počínaje 10. prosincem 2021, který připadá na Den lidských práv, zahájila Evropská komise osvětovou kampaň, jejímž cílem je informovat občany o jejich právech vyplývajících z Listiny základních práv EU.

 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 je Listina základních práv Evropské unie právně závazná, nicméně zpráva o základních právech z let 2020[1] a 2019 ukazuje, že informovanost občanů v členských státech EU je nedostatečná. Občanské společnosti a vnitrostátní instituce pro lidská práva, které hrají klíčovou roli při informovanosti veřejnosti o základních právech nejsou samy dostatečně informovány o Listině a o jejím uplatňování.

Evropská komise proto zahájila spolupráci s vnitrostátními a EU orgány s cílem zajistit lepší informovanost občanů EU o jejich základních právech a o tom, kde mohou najít pomoc, pokud by byla jejich práva porušena. Iniciovala průzkum „Eurobarometr“ a zahájila konzultace se zúčastněnými stranami prostřednictvím uspořádání konference o Listině 2019. Skrze sestavení cílených dotazníků, které analyzovala Agentura EU pro základní práva (FRA), získala další relevantní informace k problematice informovanosti veřejnosti o Listině základních práv EU[2].

Kampaň se zaměřuje na informovanost veřejnosti ohledně stěžejních základních práv upravených Listinou, jako je svoboda projevu a informací, nediskriminace, rovnost žen a mužů, práva dítěte, účinný opravný prostředek a spravedlivý proces. Webová stránka kampaně je k dispozici ve všech jazycích členských států EU a je dostupná na https://right-here-right-now.campaign.europa.eu/index_cs

Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: right-here-right-now.campaign.europa.eu

[1] https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2249  https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2222

Go to TOP