Dr. et Dr. Thomas Sprecher: Nadace se staly významnými ekonomickými aktéry

Exkluzivně pro AD

 Již za pár dnů, konkrétně 22. listopadu 2021 od 17 hodin, se bude v pražském Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., konat přednáška Dr. iur. et phil. Thomase Sprechera, hlavního editora Swiss Foudation Code – kodexu dobré správy fundací, jehož již čtvrté aktualizované vydání bylo publikováno v červnu 2021. Při té příležitosti nabízíme čtenářkám a čtenářům Advokátního deníku krátký rozhovor s Dr. et Dr. Thomasem Specherem.

 

Pod pojmem Foundation Governance si lze obecně představit pravidla odpovědné správy a řízení nadace za současného efektivního naplňování nadačního účelu. Téma Foundation Governance u fundačních struktur dosud není (na rozdíl od Corporate Governance, tj. odpovědné správy a řízení obchodních korporací) v České republice předmětem odborné diskuze. Švýcarská právní věda i praxe se nicméně tomuto tématu věnuje více jak 20 let.

Swiss Foundation Code (dále jen „SFC“ přestavuje v evropském kontextu široce respektovaný soubor nezávazných doporučení („best practice“) týkající se vnitřní správy fundací a slouží jako orientační rámec pro všechny typy a velikosti veřejně prospěšných nadací.

Začátkem června 2021 byla publikována již čtvrtá reedice Swiss foundation Code (dále jen „SFC“ či „kodex“). Jedním z otců tohoto projektu byl Dr. Thomas Sprecher, kterému jsme položili pár otázek:

 

Dr. et Dr. Thomas Sprecher

Jaké byly hlavní důvody k vytvoření prvního vydání SFC v roce 2005? Byla to poměrně stručná úprava nadačního práva ve švýcarském občanském zákoníku, přirozený důsledek vývoje nadačního práva, nějaký medializovaný příklad zneužití či jiný důvod?

Bylo zde mnoho důvodů. Nadace se staly významnými ekonomickými aktéry na trhu a hybatelem společenských změn a vznikla potřeba se vnitřní správou těchto entit zabývat. Nicméně švýcarská právní úprava týkající se fundací je velmi vágní, a členům nadací tak nenabízí žádná bližší vodítka či omezení ohledně vnitřní správy nadace. Zásadním důvodem je imanentní kontrolní deficit fundací – nadace nemá žádné vlastníky (jako např. kapitálové společnost) ani členy (jako spolky), kteří by na činnost volených orgánů nadace dohlíželi. Nadace bývají také daňově zvýhodněny, což je zavazuje k určité transparentnosti ohledně využití darů od dárců.

 

Jaké změny nastaly na poli foundation governance v průběhu těch necelých 20 let od prvního vydání Swiss Foundation Code? Jaký je – podle Vás – největší přínos kodexu pro fundační sektor?

V roce 2005 byla problematika foundation governance zcela neprobádané téma. Nyní, v roce 2021, má zcela nesporný význam pro celý nadační sektor nejen ve Švýcarsku, ale i v okolních zemích. Při přípravě prvního vydání SFC bylo naším hlavním záměrem soustředit se na švýcarskou úpravu. V současné době SFC slouží jako pevný referenční bod, ke kterému se mohou nadace s veřejně prospěšným účelem obracet. Myslím, že mnohým nadacím SFC pomohl zlepšit jejich vnitřní správu a řízení, resp, celkové uvažování na jejich existencí jako nástroje pro správu majetku.

 

Jaké hlavní změny přináší nové – čtvrté – vydání SFC oproti vydáním předchozím?

V „novém“ vydání se promítly změny, které nastaly v právním řádu, právní doktríně i judikatuře od roku 2015. Principy, konkrétní doporučení, jakožto i komentáře byly kompletně zaktualizovány.

Novinkou posledního vydání je kromě stávajících tří základních principů (služba účelu, systém brzd a vah a transparentnost) princip sociální odpovědnosti. Během prací na tomto vydání totiž zaznívaly požadavky, podle nichž by SFC měl brát v úvahu současné problémy, jako např. diverzitu, ochranu dat, ochranu přírody a krajiny atd. Nadace působí v určitém sociálním prostředí, na které chce mít nějaký dopad. Při naplňování svého účelu musí reagovat na vývoj společnosti, na nové výzvy. Současně nadace musí splňovat zákonné povinnosti, kterých přibývá (vč. těch, které plynou z právních řádů, ve kterých tyto působí). V poslední době se to týká nových pravidel formulovaných na ochranu proti praní špinavých peněz, ochranu osobních dat, či automatické výměny informací. Autorský kolektiv se rozhodl formulovat nový obecný princip sociální odpovědnost způsobem, který bude zahrnovat tyto a další případné budoucí požadavky doby.

 

Komu je kodex dobré správy určen? Myslíte si, že je SFC (nebo jeho obdoba) využitelný také v České republice?

SFC původně cílil na švýcarské nadace s veřejně prospěšným účelem. Ukázalo se však, že může být velmi užitečný (s určitými korekcemi) také jiným druhům nadací (vč. těch, které mají účel smíšený či spočívající v podpoře rodiny). Kodex dnes nabízí konkrétní doporučení nejen potenciálním zakladatelům, členům orgánů a zaměstnancům nadací, ale také poskytovatelům služeb, orgánům dohledu a dalším filantropickým organizacím.

SFC vychází ze švýcarské právní úpravy a je nutné k jeho aplikaci v jiných právních řádech takto přistupovat. Nicméně přesto určitá pravidla foundation governance jsou univerzální, a tím i použitelná napříč právními řády různých zemí.

 

S jakými zájmovými skupinami byl SFC před jeho vydáním konzultován?

Podobu SFC jsme konzultovali s co největším počtem zainteresovaných skupin. Ke kodexu se tak vyjadřovala široká škála expertů z nadačního sektoru, akademiků, advokátů, zástupců orgánů dohledu nad nadacemi, který je ve Švýcarsku zřizován na úrovni kantonů, daňových úřadů, i samotných zakladatelů. I z tohoto důvodu se kodex těší ve Švýcarsku veřejnému respektu.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

Pro Advokátní deník připravily Kateřina Ronovská a Jana Malá, Právnická fakulta MU, Brno
Foto: archiv Dr. Thomasem Sprechera a dafne-online.eu

 

 


Thomas Sprecher je praktikujícím advokátem a partnerem advokátní kanceláře. Má přesahy do akademické sféry, je autorem řady odborných publikací. Věnuje se zejména fundační a korporační správě majetku a právu dědickému právu. Zastupuje tuzemské i zahraniční fundace, je členem správních rad mnohých švýcarských nadací; aktivně spolupracuje s asociací švýcarských nadací.

 

Go to TOP