NS: Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. března 2019. 

Incidenční spory, Rozhodčí řízení, Insolvenční řízení, § 199 odst. 2 IZ, § 200 odst. 6 IZ

To, že rozhodčí soud skutečnost uplatněnou dlužníkem v rozhodčím řízení předcházejícím vydání pravomocného rozhodčího nálezu chybně vyhodnotil jako nepodstatnou v rovině právní nebo skutkové, včetně toho, že se mýlil v obsahu skutkových tvrzení, která dlužník tímto způsobem uplatnil, nezakládá právo insolvenčního správce nebo právo věřitele uplatnit stejnou skutečnost jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodčím nálezem; ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 a § 200 odst. 6 insolvenčního zákona jde stále o skutečnost, kterou dlužník uplatnil v rozhodčím řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2018, sen. zn.
29 ICdo 93/2016)

Oddlužení, Majetková podstata, Úroky, § 171 IZ, § 290 IZ, § 398 IZ, § 408 IZ, § 409 odst. 3 IZ

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se pohledávka zajištěného věřitele úročí podle ustanovení § 171 insolvenčního zákona jen tehdy, je-li majetková podstata zpeněžena (v intencích § 290 insolvenčního zákona) jedinou smlouvou.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sen. zn. 29 NSČR 175/2016)

Promlčení, Náhrada škody, § 182 odst. 1 písm. c) obch. zák., § 398 obch. zák.

Dozorčí rada akciové společnosti je podle § 182 odst. 1 písm. c) obch. zák. oprávněna rozhodnout o uplatnění nároku na náhradu škody způsobené společnosti členem představenstva a tento nárok jménem společnosti uplatnit bez ohledu na to, zda o to byla požádána kvalifikovaným akcionářem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn.
27 Cdo 1532/2017)

Znalecký posudek, Náhrada škody, Akcie, § 220p odst. 3 obch. zák. ve znění do 30. 06. 2008, § 220p odst. 4 obch. zák. ve znění do 30. 06. 2008, § 220l odst. 1 obch. zák. ve znění do 30. 06. 2008, § 8 předpisu č. 36/1967 Sb.

Menšinový akcionář, jemuž při zrušení společnosti s převodem jmění na hlavního akcionáře podle § 220p obch. zák., ve znění účinném do 31. 3. 2008, vznikne škoda v podobě rozdílu mezi vypořádáním zaplaceným hlavním akcionářem, jehož výše byla doložena vadným znaleckým posudkem, a vypořádáním, jež by bylo menšinovým akcionářům vyplaceno na základě správně zpracovaného znaleckého posudku, se může náhrady této škody domáhat postupem podle § 220l obch. zák. proti znalci bez ohledu na to, zda uplatnil i právo na dorovnání proti hlavnímu akcionáři postupem podle § 220k obch. zák.

Z povinnosti znalce vykonávat svoji činnost řádně (§ 8 zákona o znalcích a tlumočnících), tj. (mimo jiné) v souladu s (aktuálními a obecně uznávanými) pravidly svého oboru, nelze dovozovat, že při řádném postupu při ocenění podniku dojde každý znalec ke stejnému výsledku. V řadě oborů, oceňování podniků nevyjímaje, lze v souladu s pravidly daného oboru dospět k rozdílným výsledkům, v závislosti na tom, k jakému z konkurujících (obhajitelných) názorů na řešení té které dílčí otázky se konkrétní znalec přikloní. Je-li znalcem zvolené řešení v souladu s aktuálními a obecně uznávanými pravidly daného oboru, pak znalec postupoval při řešení dané (dílčí) otázky řádně, a to bez ohledu na to, zda (taktéž v souladu s aktuálními a obecně uznávanými pravidly daného oboru) lze úspěšně obhájit i řešení jiné (vedoucí k odlišnému výsledku).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4803/2016)

Církev (náboženská společnost), Zmírnění křivd (restituce), Vlastnictví, § 237 o. s. ř. ve znění od 30. 09. 2017, § 4 předpisu č. 428/2012 Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 428/2012 Sb., § 6 předpisu č. 428/2012 Sb., § 243d písm. a) o. s. ř. ve znění od 30. 09. 2017

Uplatnila-li oprávněná osoba podle zákona č. 428/2012 Sb. u pozemkového úřadu nárok na vydání zemědělské nemovitosti v prekluzivní lhůtě uvedené v § 9 odst. 1 větě první tohoto zákona, běžící od 1. 1. 2013 do 2. 1. 2014, v níž však nemovitost nevlastnil stát, pak nebyly naplněny zákonné předpoklady pro naturální restituci tohoto majetku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. 28 Cdo 2703/2018)

Dokazování, Okamžité zrušení pracovního poměru, § 81 odst. 2 o. z. ve znění do 29. 12. 2016, § 86 o. z. ve znění do 29. 12. 2016, § 88 o. z. ve znění do 29. 12. 2016, § 90 o. z. ve znění do 29. 12. 2016, § 55 odst. 1 písm. b) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 06. 2016, § 301 písm. d) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 06. 2016

Zvukový nebo obrazový záznam, který se týká člověka nebo jeho projevů osobní povahy a který byl pořízen soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby, lze použít jako důkaz v občanském soudním řízení pouze tam, kde má vést k prokázání skutečnosti, kterou není možné prokázat jinak (pomocí důkazů, které nezasahují do absolutních osobnostních práv dotčené osoby), a kde i další okolnosti případu vedou k závěru, že nelze upřednostnit právo na ochranu osobnosti dotčené osoby před právem na spravedlivý proces toho, komu je použití důkazu zvukovým či obrazovým záznamem týkajícím se této osoby nebo jejích projevů osobní povahy na prospěch.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018)

Lidská práva, Právo na soukromý a rodinný život, čl. 8 odst. 1 předpisu č. 209/1992 Sb., čl. 8 odst. 2 předpisu č. 209/1992 Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 373/2011 Sb., § 4 předpisu č. 373/2011 Sb., § 6 odst. 1 předpisu č. 373/2011 Sb., § 8 odst. 1 předpisu č. 373/2011 Sb., § 8 odst. 2 předpisu č. 373/2011 Sb., § 778 o. z., § 787 o. z.

Poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, není povinen dokončit umělé oplodnění spojením zárodečné buňky žalobkyně a kryokonzervovaných spermií jejího zemřelého manžela.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017)

Zdroj: Nejvyšší soud

Foto: Pixabay

Go to TOP