Exekutorská komora apeluje na politiky Deklarací za moderní exekuce

Exekutorská komora ČR představila v rámci páteční konference svou Deklaraci za moderní exekuce. Zdůrazňuje v ní zejména nutnost přijetí nového exekučního řádu – tedy moderního procesněprávního kodexu, který bude poplatný změnám dlužnicko-věřitelského prostředí ve 21. století. Snaží se tak apelovat především na nové poslance a v současnosti vznikající vládu.

 

Nynější exekuční řád je zastaralý do té míry, že to ani čím dál častějšími novelizacemi nelze zlepšit. Toto tvrzení je základním leitmotivem exekutorské Deklarace za moderní exekuce. Stručný dokument sestává z tří článků, i tak ale zvládá nastínit klíčové požadavky, kterým by měl nový exekuční kodex dostát. Dokument byl představen na páteční konferenci Analýza vybraných problémů aktuální exekuční novely (smysl a pochybnosti) pořádané Exekutorskou komorou ČR.

V úvodu konference vystoupil Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR, který připomněl, že exekuční řád sehrál v minulosti nezastupitelnou roli. Zdůraznil však také, že jde o předpis starý 20 let, který za dobu své účinnosti prošel cca pěti desítkami novelizací. „Nový systém vykonávacího procesu založený na činnosti motivovaných soudních exekutorů splnil naděje a uspěl. Některé nemoci ale léčeny nebyly a došlo k tomu, že je systém civilního vymáhání práva tzv. přechodil,“ sdělil.

Exekutoři proto věří, že východiskem z nepřehledné legislativní situace může být pouze přijetí nového exekučního kodexu. V Deklaraci za moderní exekuce uvádí jeho klíčové parametry – výslovně zmiňují především důraz na racionalizaci, razantní zjednodušení administrativy, odstranění byrokratických překážek a digitalizaci procesů. Výsledkem snahy má být vyvážený procesněprávní předpis, který přispěje ke spravedlivému řešení exekucí s ohledem na legitimní práva seriózních věřitelů a bude respektovat práva zodpovědných dlužníků. Počítá samozřejmě i s nástroji pozitivní motivace.

 

Prezident EK ČR Jan Mlynarčík

 

Nastal čas, kdy musíme opustit dvacáté století a posunout se do století jednadvacátého. Být opět moderní. Udávat trendy. Inspirovat ostatní země,“ řekl prezident Mlynarčík. „Politická reprezentace si často počíná velmi nešťastně, většinou se zaměřuje na důsledky, a nikoliv na příčiny. Jsme svědky ad hoc regulací a nesystémových změn. Vytrácí se přístup založený na rozumu, tvrdých datech, zkušenosti a odbornosti. Dopady změn přijatých v minulosti se systematicky neanalyzují. Nové legislativní počiny jsou založeny spíše na dojmech či pocitech,“ ohradil se proti snahám řešit nedostatky exekučního řádu cestou novelizací.

Deklarace za moderní exekuce dále předpokládá, že součástí nového exekučního řádu budou tzv. nástroje předexekučního vymáhání. Má se jednat o prostředky běžné i v jiných státech Evropy, která by mohly efektivně suplovat nákladná soudní řízení. Aplikovány by měly být zejména na nekomplikované případy, kdy jde o drobnější pohledávky, nebo je z počínání dlužníka patrná snaha spolupracovat. Exekutoři by také chtěli úžeji propojit exekuční a insolvenční řízení na úrovni personální i administrativní.

Apel obsažený v ideovém dokumentu je určený především současné politické reprezentaci. Exekutorská komora ČR chce na přípravě nového exekučního řádu aktivně spolupracovat s novou vládní koalicí. Komora navrhuje ustavení meziresortní komise, v níž zasednou zástupci věřitelů, dlužníků, soudních exekutorů, insolvenčních správců i dalších zainteresovaných stran. Kultivovaná debata je podle představitelů EKČR jedinou cestou, jak dosáhnout shody nad podobou moderního kodexu.

Systém se dostal na samou hranici toho, co je schopen unést. Je načase, aby odborná veřejnost vystoupila s důrazným apelem na politickou reprezentaci, aby přijala konkrétní systematické změny a zamezila destrukci vymahatelnosti práva v České republice. Žádáme politiky, aby se soustředili na uklidnění emocí ve společnosti, aby nevyvolávali nové konflikty, aby bojovali proti nenávisti. Aby hledali vyvážená řešení,“ přeje si Jan Mlynarčík.

Konference se kromě exekutorů, které zastupovali jako řečníci k problematice nejen tzv. milostivého léta soudní exekutoři Mgr. Pavla Fučíková, JUDr. Lukáš Jícha a Mgr. Vojtěch Jaroš, se zúčastnili také poslanci Mgr. Marek Benda a Mgr. Marek Výborný. Za akademickou obec vystoupili proděkan PF UK prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc. a prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., kteří se zabývali ústavněprávními aspekty exekuční novely.

S názory na vývojové trendy exekuční legislativy a jejich dopady do praxe účastníky seznámil Mgr. Filip Hanzlík, LL.M. z České bankovní asociace, RNDr. Ladislav Minčič z Hospodářské komory ČR a za Ministerstvo spravedlnosti vystoupil jeho náměstek Mgr. Michal Franěk. Docent PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. z Psychologického ústavu AV ČR se zamýšlel nad chápáním vztahů i obchodních závazků a obecně finanční gramotnosti občanů.

Pestrý kaleidoskop řečníků minikonference, kterou moderoval JUDr. Karel Havlíček a která byla zahrnuta do V. ročníku projektu Stálé konference českého práva, se zamýšlel nad ústavněprávními aspekty nepřetržitých změn původní koncepce soudních exekucí a podal tak obraz fungování soudních exekucí během uplynulých 20 let.

 

Zdroj: Redakce AD; EK ČR
Foto: AD; EK ČR

 

Go to TOP