Nejvyšší správní soud odmítl další desítky volebních stížností

Volební senát Nejvyššího správního soudu na svých jednáních v úterý 2. listopadu a ve středu 3. listopadu rozhodl o dalších 135 volebních stížnostech.

Volební senát Nejvyššího správního soudu na svých jednáních v úterý 2. listopadu a ve středu 3. listopadu rozhodl o dalších 135 volebních stížnostech. Naprostou většinu jich odmítl pro neodstraněné vady, některé z nich posoudil i věcně.

 

Žádné z nich však nevyhověl, neboť voliči sice v souladu s volebním zákonem označili kandidáty ve svém volebním kraji, o nichž tvrdí, že jejich volba byla neplatná, vznesené důvody neplatnosti jejich volby se však netýkaly hlasování nebo sčítání hlasů ve volebním kraji, ale byly spíše námitkami obecnými, celostátními, vůči volbám jako celku (např. zvolený volební systém a způsob přepočtu hlasů na mandáty, údajně nestejný, resp. diskriminující časový prostor pro jednotlivé politické strany v médiích, zejména České televizi, atd.).

Jak uvedl soud v jednom z takových zamítavých usnesení (sp. zn. Vol 105/2021), navrhovatel „jako důvod nezákonnosti volby kandidátů v Plzeňském kraji namítá nemožnost nezávislých kandidátů kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, propadnutí hlasů v důsledku volební klauzule, neexistenci poměrného zastoupení, omezení přístupu občanů k voleným funkcím za rovných podmínek způsobené příspěvkem na úhradu volebních nákladů, nedemokratičnost způsobu financování politických stran a hnutí, neobjektivnost médií a manipulaci voleb médii. Namítá tedy jako důvod nezákonnosti volby těchto kandidátů skutečnosti, které se vztahují k volbám na celostátní úrovni, nikoliv pouze k volebnímu kraji, v jehož volebním okrsku je navrhovatel zapsán ve stálém seznamu voličů. Tyto skutečnosti však s ohledem na vymezení soudního přezkumu voleb v § 87 odst. 1 volebního zákona důvodem k vyslovení neplatnosti volby kandidátů být nemohou. I pokud by totiž byly shledány důvodnými, nemohly by být napraveny výrokem soudu o neplatnosti volby konkrétních kandidátů v Plzeňském kraji“.

Tím, jak je zákonem omezen soudní přezkum voleb do Poslanecké sněmovny, je Nejvyšší správní soud vázán.

Volebnímu senátu zbývá dokončit posuzování posledních nejzávažnějších volebních stížností (volební stížnost Mgr. Zdeňka Černého sp. zn. Vol 102/2021 a volební stížnost koalice PirSTAN sp. zn. Vol 202/2021 a s ní související volební stížnosti Mgr. Luďka Belána sp. zn. Vol 23/2021 a Ing. Miloně Slabého sp. zn. Vol 205/2021), o jejichž obsahu soud již informoval zde. Rozhodnout by o nich měl podle předsedy volebního senátu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M. v pátek 5. listopadu 2021. Na plánované ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny by již mělo být postaveno najisto, zda, resp. kteří poslanci a poslankyně byli platně zvoleni.

Zdroj: NSS
Foto: canva.com

Go to TOP