Právní dějiny mimoevropských zemí (stručný nástin)

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 4. rozšířené vydání, Plzeň 2021, 286 stran, 378 Kč.

 

Na stárnutí, chcete-li zrání, je půvabné, že vám umožňuje neustále zažívat nové, do té chvíle netušené pocity. U mě se hned celá směsice takových netušených pocitů dostavila, když mě oslovil JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Spectabilis mé plzeňské almae matris, s žádostí, zda bych mohl pro Bulletin advokacie recenzovat aktualizované vydání učebnice právních dějin mimoevropských zemí. Aby tomu laskavý čtenář porozuměl, nejstarší z uvedených autorů, prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc., který se odebral do právněhistorického nebe v roce 2015, byl jedním z mých největších životních učitelů, ne-li vůbec ten největší, JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., v našem příběhu nazývaný Stanislav Balík ml., je jakýmsi mým profesním otcem a Stanislava Balíka juniora znám od dětského věku coby „Stanislava III.“ Přiznávám tedy na úvod bez tortury, že jsem recenzentem podjatým…

Recenzovaná publikace je základním učebním textem ke studiu předmětu Právní dějiny mimoevropských zemí na plzeňské právnické fakultě. Když jsem před téměř dvaceti lety skládal zkoušku z tohoto předmětu, jmenoval se ještě Vybrané kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Našimi učebními texty tehdy byla velmi skromně vypravená skripta vydaná Západočeskou univerzitou. Samotné vizuální srovnání obou publikací poměrně zřetelně dokumentuje vývoj, který plzeňská právnická fakulta od svého založení v roce 1993 prodělala – namísto až samizdatově působících skript je dnes čtenáři předkládána moderní učebnice se svěží grafikou, jež se v průběhu doby stala příznačnou pro ediční počiny Aleše Čeňka, který vedle právnické fakulty vyrostl v jejího dvorního vydavatele.

Slova stručný nástin v podtitulu učebnice indikují, že se jedná o publikaci propedeutického charakteru, nemající za cíl poskytnout vyčerpávající sumu informací o právních dějinách v názvu uvedených regionů. Učebnice tedy dobře poslouží studentům i zájemcům o právní dějiny či lidem toužícím rozšířit si svůj vzdělanostní rozhled. V souladu s anotací předmětu publikace seznamuje čtenáře s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a amerických zemí, přidává však velmi zajímavé kapitoly o Arménii a Gruzii a oblasti, kterou běžně nazýváme Blízkým východem; premiérově jsou zpracovány právní dějiny Austrálie a Nového Zélandu, a to od počátku britské kolonizace.

Jednotlivé kapitoly přinášejí právněhistorický rozbor významných právních památek, přičemž kde to stav poznání umožňuje, je výklad soustředěn na období starověku, středověku a raného novověku. Pokud je to potřebné, zasahuje výklad mohutně do 20. století – to je případ např. Japonska, Jižní Afriky, ale povýtce také Palestiny a rovněž fenoménu africké a asijské dekolonizace po 2. světové válce. Z širšího obsahového hlediska je třeba vyzdvihnout, že publikace se – v souladu se svým posláním – vyhýbá jakýmkoliv náznakům ideologického hodnocení popisovaných událostí a okamžiků.

Svůj primární didaktický účel kniha naplňuje beze zbytku. Z mého pohledu je však doporučeníhodná i jako odborné právněhistorické čtení o oblastech, které jsou pro nás mnohdy vzdálené či jinak exotické. Odkaz pana profesora Balíka je v generacích jeho potomků – pokračovatelů zcela evidentně v dobrých rukou.

 

Mgr. VOJTĚCH LAŽANSKÝ, advokát v Praze

Go to TOP