Unie obhájců – přítel a spolupracovník ČAK

V rámci předvolebního boje si pan kolega Petr Němec (a tedy i platforma Otevřená advokacie, za kterou mluví) svým článkem „Unie obhájců je pro ČAK konkurent a nebezpečí“ vybral za cíl Unii obhájců.

 

Prezidium Unie obhájců zvažovalo, zda vůbec má smysl reagovat, nicméně s ohledem na členy unie, kteří jsou panem kolegou Němcem napadáni, i s ohledem na zjevné nesprávnosti v jeho článku, se prezidium pro reakci rozhodlo.

Unii obhájců není známo, zda pan kolega Němec vykonává obhajobu ve věcech trestních, nicméně z jeho článku je zcela zřejmé, že si za cíl útoku vybral něco, čehož smysl nechápe.

Unie obhájců nejenom, že advokacii neohrožuje, ale od svého vzniku ji posiluje. Pan kolega zjevně není schopen rozeznat rozdíl mezi stavovskou komorou a spolkem. Nespecifikuje ani nekonkretizuje, v čem by ohrožení ČAK mělo spočívat. Kolega nechápe, jaká je podstata činnosti České advokátní komory a jaká Unie obhájců, v čem jsou zásadní rozdíly a kde naopak dochází k pozitivním synergiím ve vzájemné spolupráci. Lze jen shrnout, že za celou dobu existence Unie obhájců nenastal mezi ní a Českou advokátní komorou jediný konflikt, rozpor či disonance, naopak vzájemná spolupráce na specifických tématech vážících se především k obhajobě ve věcech trestních je v odborné rovině mimořádně přínosná pro oba subjekty.

Kolega Němec se mýlí i v otázkách faktografických. Pokud uvádí, že Unie obhájců je sdružením šedesáti čtyř advokátů, pak vychází z publikovaného seznamu členů, nikoliv ze všech členů Unie obhájců. Publikováni jsou logicky pouze ti členové, kteří s publikací svého jména vyslovili souhlas. Lze jen dodat, že k dnešnímu dni má Unie obhájců celkem sto padesát osm členů, tedy více než dvojnásobek.

Namísto další polemiky shrnujeme stručný přehled toho, co Unie obhájců za dobu své existence vykonala.

Unie obhájců vydala celkem čtyřicet sedm odborných stanovisek, která mnohdy vedla k otevření odborné diskuse nad předmětnými tématy. Lze například zmínit Stanovisko k otázce trestního stíhání zástupců municipalit či Stanoviska týkající se prolamování zákonné mlčenlivosti obhájce, Stanovisko k trestnímu stíhání advokátů za poskytování právních služeb, Stanovisko k ničení odposlechů a mnohá další – viz www.uocr.cz.

Unie obhájců spolupořádala celkem šest odborných konferencí spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy (2x), Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (2x), Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (1x) a Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni (1x). Konferencí se pravidelně účastní špičky justice, akademické obce, státního zastupitelství i advokacie. Mezi přednášejícími jsou soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních soudů, Nejvyššího státního zastupitelství, pravidelně se našich konferencí účastní hosté ze Slovenské republiky. Právě tato iniciativa Unie obhájců vedla k tolik žádoucímu odbornému setkávání právních stavů a akademické obce.

Unie obhájců uspořádala pro své členy celkem šest Salonů, tedy neformálních setkání a diskusí se zástupci odborné právnické veřejnosti.

Unie obhájců se prostřednictvím svých členů podílela a podílí na diskusi o budoucnosti trestní legislativy v ČR.

Ukotvení a postavení Unie obhájců v odborném prostoru je nezpochybnitelné a zřetelné, stejně jako její agenda, činnost a vzájemný vztah s Českou advokátní komorou.

 

Prezidium Unie obhájců

 

Foto: canva.com

Go to TOP