Informace vyžádané kandidátem OA JUDr. Tomášem Nahodilem v souvislosti s 8. sněmem ČAK

Jak si mnohé advokátky a mnozí advokáti jistě všimli, JUDr. Tomáš Nahodil si během tohoto roku vyžádal řadu informací o chodu Komory, zároveň pak opakovaně využil práva svědčícího každému členu advokátního stavu a provedl šetření určitých skutečností (smluv apod.) týkajících se chodu Komory přímo v jejím sídle.

 

I když většina těchto informací a odpovědí na zadané otázky byla průběžně podávána mediálně, tj. prostřednictvím Advokátního deníku, Rychlých zpráv apod., požádal i přesto dr. Nahodil o jejich zařazení do pořadu jednání 8. sněmu. Jelikož tak učinil až po jeho zveřejnění ve Věstníku a za situace, kdy vedení ČAK považuje za vhodné poskytnout (byť opakovaně) tyto informace předem, aby se mimo jiné předešlo zbytečným obstrukčním komplikacím v průběhu sněmu, činíme tak prostřednictvím tohoto článku.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že každý člen advokátního stavu má kdykoli právo jakékoli kontroly činnosti ČAK prostřednictvím tajemníka Komory, přitom osobní kontrola je vhodná zejména ohledně těch údajů, jež jsou kryty předpisovou nebo smluvně sjednanou důvěrností (pozn. – při písemném potvrzení akceptace důvěrné podoby toho kterého údaje).

Pro úplnost podotýkáme, že informace požadované dr. Nahodilem jsou uváděny v plném znění a tučně.

 

 

1. Informace představenstva ČAK o obsahu nájemní smlouvy uzavřené předsedou ČAK dne 29. 5. 2020 na pronájem prostor v kancelářském komplexu paláce Dunaj, o předpokládaných nákladech ČAK spojených s jejich dodatečnou úpravou a vybavením a o sjednaných výpovědních důvodech z této smlouvy ze strany ČAK.

V prvé řadě odkazujeme na tzv. Mimořádné Rychlé zprávy rozeslané všem členům advokátního stavu 16. 6. 2021. Tam uvedené údaje týkající se nájmu prostor v paláci Dunaj jsou prakticky vyčerpávající. K obsahu smlouvy lze proto stručně uvést už jen následující:

 •  předmět nájmu: prostory v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP o celkové předpokládané výměře 1 510 m2;
 • účel nájmu: provoz odborů, oddělení a orgánů ČAK (Odbor matriky, Odbor výchovy a vzdělávání, Kontrolní oddělení a Kontrolní rada, Oddělení pro věci kárné, Kárná komise a Odvolací kárná komise, Zkušební komise) a provoz školicího centra;
 • nájemné: 270 Kč / m2 / měsíčně (1. PP), 375 Kč / m2 / měsíčně (NP) – nájemné zatíží roční rozpočet ČAK v rozsahu 4,05 %;
 • doba nájmu / ukončení nájmu: 30 let s právem ukončení ve smyslu přísl. ustanovení občanského zákoníku.

Nad rámec výše uvedeného poznamenáváme, že smlouva je novací původní smlouvy z r. 2004 s dobou nájmu do r. 2034, tzn. že úvahy o výběrovém řízení jsou jak z tohoto důvodu, tak při odkazu na judikaturu týkající se sjednávání nájmů zcela liché.

K druhé části otázky (náklady dodatečných úprav a vybavení) se t. č. nelze ani ve smyslu předpokladu vyjádřit, tyto údaje dosud nejsou známy. Byl však sjednán příspěvek vlastníka budovy na vybavení nových prostor, tzv. Fit-out, ve výši 4 530 000 Kč, dále pak Rent-free po rekonstrukci ve výši 3 402 443 Kč, to vše při úspoře ČAK po dobu rekonstrukce v částce 2 268 000 Kč / ročně.

 

2. Informace představenstva ČAK o náhradách a funkčních požitcích  vynaložených z rozpočtu ČAK v souvislosti s výkonem funkce předsedy ČAK v období let 2017–2021.

Tyto informace byly dr. Nahodilovi již jednou sděleny v odpovědi na jeho dotazy v článku „Jak je to s náhradami vyplácenými členům orgánů ČAK“ zveřejněném v Advokátním deníku 10. 3. 2021 ZDE. Změna je pouze jediná, a totiž že náhrada poskytovaná předsedovi ČAK činí v roce 2021 částku 88 800 Kč/měsíčně. A to je vše! Zájem žadatele se logicky nikdy nezabýval otázkou, zdali výkon uvedené funkce nepodmiňuje na straně předsedy ztráty, ať již finanční, časové, případně jiné (pozn.: Způsobuje; a nemalé a převyšující uvedenou náhradu!). Totéž však platí ohledně výkonu funkcí členů představenstva, jež jsou čestné, vykonávané na úkor advokátní činnosti a prakticky bez jakýchkoli náhrad (vyjma např. cestovného).

 

3. Informace představenstva ČAK o zasedání na zámku Štiřín v r. 2020

Program, charakter a zaměření této mimořádné schůze byly vymezeny předem, a to v zápise z 25. schůze představenstva ČAK bod 9f), na základě dotazu dr. Nahodila pak opět v zápise ze 41. schůze představenstva ČAK pod bodem 1d) – vše veřejně dostupné na webových stránkách ČAK. Pro úplnost opětovně připomínáme, že v rámci jednání byly výlučně diskutovány koncepční otázky dalšího (budoucího) směřování advokacie a jejího vedení, na něž při běžných jednáních zaměřených primárně na povinnou veřejnoprávní agendu nezbývá čas, to vše zásadně bez koncipování jakýchkoli závazných stanovisek či bez přijímání rozhodnutí.

 

4. Informace představenstva ČAK o nárůstu rozpočtové položky Mzdy rozpočtů ČAK mezi lety 2017–2021 a o výsledku restrukturalizace počtu zaměstnanců v důsledku personálního auditu projednaného představenstvem ČAK pod bodem 8l) jeho schůze ze dne 10. 5. 2016.

V úvodu je na místě konstatování, že rozdíl v rozpočtu Mezd mezi lety 2017–2020 činil 11 180 000 Kč. K této položce je třeba uvést následující:

 • Od 1. 7. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o advokacii, jež veřejné správě na úseku advokacie uložila zajišťování celorepublikové bezplatné právní pomoci. Zřízení a zprovoznění centra BPP při pobočce ČAK v Brně vyvolalo potřebu navýšení počtu zaměstnanců, a tedy i navýšení mzdových prostředků.
 • Plnění zákonem uložených povinností na úseku GDPR vedlo k nezbytnému přijetí dalšího odborného zaměstnance na pracoviště ČAK v Praze.
 • Vzhledem k obrovskému nárůstu počtu advokátů za poslední roky musela být o jednoho zaměstnance posílena účtárna ČAK v Praze.
 • Zřízení nového (vysoce potřebného!) média – Advokátního deníku – si samozřejmě vyžádalo přijetí dalšího, slovy jednoho, zaměstnance Odboru vnějších vztahů.

Z uvedeného vyplývá, že nárůst počtu zaměstnanců, mj. evidentně nikoli nadměrný, reflektoval v první řadě navýšení povinné agendy ČAK. Avšak zásadní pro navýšení položky Mzdy bylo zabezpečení chodu veřejné správy, a to za situace, kdy s ohledem na prudké navyšování mezd ve státní správě (a nejen tam) začali v letech 2016–2017 odcházet z Komory i klíčoví pracovníci (celkem 17!). Pro rozumný náhled na danou problematiku postačí snad konstatování, že celorepublikový nárůst mezd ve srovnatelných pracovních pozicích činil v uvedeném období 27 %, přitom nezbytné navýšení mezd v ČAK představuje toliko 16,7 %! Na závěr ještě poznámka k auditní analýze: nebyl zjištěn žádný převis zaměstnanců, naopak byl konstatován nedostatek stavu po výše zmíněném odchodu zaměstnanců „za lepším“.

 

5. Informace představenstva ČAK o využití zvýšených příjmů ČAK, o něž byla v důsledku rozhodnutí představenstva upravit výši příspěvku advokátů na činnost ČAK o inflaci navýšena rozpočtová položka „Příspěvky na činnost ČAK“ v rozpočtech ČAK pro r. 2019, 2020 a 2021.

Jak vyplývá z údajů povinně zveřejňovaných ve Věstníku, příjmy Komory v letech 2017 a 2018 byly výrazně nižší než výdaje, přitom tento stav byl pro futuro neudržitelný. Zvýšené výdaje podmínil nárůst povinných a nezbytných nákladů způsobených, mimo jiné, právě inflací, a to za období 2007–2018 v tomto rozsahu:

 • neuplatněná DPH (pozn.: ČAK není komerční subjekt) – nárůst 69,99 %
 • náklady ostrahy: nárůst 109,60 %
 • elektřina, vodné/stočné, plyn: nárůst 34,26 %
 • ostatní služby: nárůst 56 %
 • opravy, údržba majetku: nárůst 115,12 %
 • spotřební materiál: nárůst 52,26 %
 • silniční daň a daň z nemovitostí: nárůst 220,52 %
 • pojistné: nárůst 36,56 %
 • služby IT: nárůst 585,13 %

Nad rámec uvedeného je navíc třeba připomenout náklady, jež si vyžádalo zákonem uložené zřízení centra bezplatné právní pomoci a zajištění vyhláškou Ministerstva spravedlnosti předepsaných prostor včetně vybavení k realizaci přístupových testů (cca 6 mil. Kč). Kromě toho podotýkáme, že výčet výše uvedených položek není zdaleka úplný.

Příspěvky advokátů na činnost ČAK byly stanoveny ve výši 8 000 Kč v roce 2004. Jinak řečeno, k navýšení (narovnání!) příspěvku o inflaci došlo po 14 letech a pouze podruhé za 30 let (sic!) z důvodu nezbytného zajištění vyrovnaného rozpočtu, který je pro ČAK jedině možný (pozn.: i tak zůstaly příspěvky ve výši, jež v EU patří k výrazně nejnižším – viz graf níže). Pokud se pak navrhuje odnětí kompetence představenstvu, jež musí operativně zajišťovat provoz ČAK při výkonu veřejné správy, a to kompetence upravit příspěvky v návaznosti na inflaci, předpokládáme, že o totéž budou navrhovatelé podobné změny usilovat i vůči dodavatelům služeb.

 

 

 

6. Informace představenstva ČAK o obsahu smlouvy a jeho dodatku uzavřených mezi ČAK a mediální agenturou Media Agency s. r. o. a o výdajích ČAK na činnost této agentury v letech 2017–2021.

Zde platí to, co bylo řečeno v úvodu, a totiž, že tyto informace podléhají smluvně sjednané důvěrnosti. Bez ohledu na to se s nimi dr. Nahodil seznámil a k respektování důvěrnosti se písemně zavázal. Jinak řečeno, každý, kdo bude mít stejný zájem jako jmenovaný, se může s danými údaji osobně v sídle ČAK a proti podpisu o respektování důvěrnosti seznámit. Dovolujeme si však zdůraznit, že dané položky nejsou z pohledu rozpočtu ČAK absolutně zásadní.

 

7. Informace představenstva ČAK o výdajích na galavečer Právník roku v letech 2018, 2019 a 2020. (Pozn.: předpokládáme, že tazatel má na mysli galavečer Právník roku za roky 2017, 2018 a 2019, v roce 2020 se Právník roku nekonal, resp. tento ročník byl zahybernován.)

Máme za to, že stačí stručné konstatování, že náklady na jednoho hosta Právníka roku 2017 činily 1 633 Kč (Brno), na jednoho hosta Právníka roku 2018 činily 2 257 Kč (Praha) a na jednoho hosta Právníka roku 2019 činily 1 457 Kč (Brno). Je asi mimo rozumnou pochybnost, že jde o jednu z nejvýznamnějších prezentačních akcí ČAK (i celé justice) vůbec, většinově ze strany advokátního stavu vítané (pozn.: obdobné akce advokacií vyspělých států jsou povětšinou několikadenní a nákladově náročnější, a to i při tradici mnohdy delší 100 let).

 

 

Představenstvo České advokátní komory
Foto: archiv ČAK, Pixabay, stirin.cz, M. Gebauer

Go to TOP