Jak je to s náhradami vyplácenými členům orgánů ČAK?

Letos se, doufejme, bude konat 8. sněm České advokátní komory. Jak se blíží jeho termín, zvyšuje se frekvence zmínek či úvah o částkách, které Komora vyplácí členům jejích orgánů. Považuji proto za vhodné uvést často nepřesné informace na pravou míru.

Jak advokáti nepochybně vědí, nedostávají členové orgánů Komory za svou činnost v nich odměnu, ale pouze tzv. náhrady, jejichž výše upravuje usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku v platném znění. Ačkoli název tohoto stavovského předpisu hovoří o náhradě za ztrátu času, za příhodnější označení považuji náhradu za čas strávený při výkonu funkce.

Připomeňme, že orgány Komory, jejichž členům mohou být tyto náhrady vypláceny, jsou představenstvo, předseda, kontrolní rada, kárná komise, odvolací kárná komise a zkušební komise.

Zřejmě nejfrekventovanější náhradou je částka 500 Kč za jednu hodinu výkonu funkce, která je ovšem v praxi vyplácena pouze členům kontrolních a kárných orgánů, resp. v jednom případě (přítomnost při písemných testech) členům zkušební komise. V převážné většině se jedná o částky, jež v průměru nepřevyšují 1500 Kč měsíčně, přičemž řada členů orgánů náhrady vůbec nepožaduje.

Odlišně jsou stanoveny náhrady členů zkušební komise za účast při advokátních zkouškách, zkouškách způsobilosti a uznávacích zkouškách, které činí 400 Kč, 500 Kč nebo 600 Kč za každou zkoušenou osobu podle druhu a typu zkoušky.

Specifickou náhradou je pak částka 600 Kč za vypracování písemného vyhotovení kárného rozhodnutí, jímž se řízení končí, která náleží předsedovi kárného senátu nebo odvolacího kárného senátu. Jako dlouholetý člen a předseda kárné komise mohu zodpovědně říci, že příprava a sepsání kárného rozhodnutí obvykle zabere několik hodin, přičemž nároky na kvalitu takového rozhodnutí se stále zvyšují, též s přihlédnutím k tomu, že řada kárných rozhodnutí je předmětem přezkumu správními soudy.

Samostatnou kapitolou mezi orgány Komory je představenstvo. Jediným, kdo z výkonného orgánu Komory pobírá náhradu za strávený čas, je předseda Komory. Žádný z místopředsedů, členů a náhradníků představenstva náhrady za čas strávený v souvislosti s prací pro Komoru nepobírá, ačkoli této činnosti věnují značný prostor.

Nejvíce času logicky stráví při výkonu funkce předsedové orgánů Komory. Těm tradičně stanoví náhrady paušální částkou představenstvo dle článku 10 odst. 2 usnesení č. 7/1999 Věstníku. Komora takto vyplácí svému předsedovi náhradu 82 800 Kč měsíčně, předsedovi zkušební komise 12 400 Kč měsíčně a dalším třem předsedům orgánů Komory, tedy kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise, vždy 17 200 Kč měsíčně.

Abych předešel komentářům k předchozímu odstavci, poznamenávám dle vlastní zkušenosti, že předseda Komory stráví výkonem této funkce převážnou většinu svého pracovního týdne. Stejně tak mohu zodpovědně prohlásit, že v poměru k počtu hodin měsíčně věnovaných činnosti předsedy kárné komise je vyplácená paušální částka náhradou spíše symbolickou. Se znalostí náplně a rozsahu činnosti předsedů dalších orgánů si troufám totéž tvrdit i o jejich paušálních náhradách.

Jedna informace by neměla zapadnout: Za účast na schůzích orgánů Komory žádná náhrada nepřísluší, přestože často trvají poměrně dlouhou dobu a přestože se zadaným úkolům musejí věnovat jejich členové v době před i po  jejich konání.  Například představenstvo v běžné situaci jedná dva dny v měsíci, kontrolní rada jeden den v měsíci. Advokátům je zbytečné vysvětlovat, kolik času zabere zodpovědná příprava na jednání, kdy je nutné prostudovat značné množství podkladových materiálů. Přesto alespoň zmíním, že pro mnohá řízení o možnosti pozastavení výkonu advokacie či vyškrtnutí ze seznamu advokátů obdrží představenstvo desítky až stovky stran dokumentů z trestního řízení.

Další paušální částkou, kterou představenstvo stanovilo podle článku 10 odst. 2 usnesení č. 7/1999 Věstníku, je 1 000 Kč pro členy kontrolní rady za vykonanou kontrolu provádění úschov či vedení knih o prohlášeních o pravosti podpisu. Zde je nutné zmínit, že taková kontrola nezřídka zabere celý den.

Netřeba snad zdůrazňovat, že výše specifikované náhrady jsou ve všech případech pouze částečnou kompenzací za to, že funkcionáři Komory, kteří jsou aktivními úspěšnými advokáty, věnují značnou část svého pracovního potenciálu činnosti pro Komoru a celou advokacii jako stav. Jde o vyjádření faktu, že působení v orgánech Komory je pro advokáty ctí a jistou formou uznání kvality jejich profesní práce.

Přestože výše uvedené informace budou možná pro řadu advokátů překvapující, věřím, že je neodradí od kandidatury do některého z orgánů Komory na nadcházejícím sněmu.

JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory
Foto: AD; Pixabay; www.canva.com

 

 

 

 

 

 

 

Go to TOP