Příspěvek zaměstnavateli při změně jeho podnikatelského programu

Problémy s přidělováním práce v rozsahu sjednané týdenní pracovní doby může zaměstnavatel řešit přechodem na nový podnikatelský program, např. změnou předmětu své činnosti. Takový postup představuje zásadní rozdíl od právní úpravy příspěvku při částečné práci v novele č.248/2021 Sb., kterou se od 1. 7. 2021 změnil zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Ladislav Jouza

Nejde však jen o nemožnost přidělovat zaměstnancům práci po stanovenou týdenní pracovní dobu. I na základě požadavků obchodních partnerů firmy často mění výrobní program a přizpůsobují ho novým podnikatelským záměrům. Po určitou dobu nemohou pak zabezpečit některým zaměstnancům práci na plnou týdenní pracovní dobu a musí jim poskytovat náhradu mzdy za dobu, kdy nepracují. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Většina firem však neví, že v těchto případech mohou dostat příspěvek od úřadu práce.

 

Proti propouštění zaměstnanců

Příspěvek pro zaměstnavatele při jeho přechodu na nový podnikatelský program existuje v oblasti zaměstnanosti již několik let. Jedná se o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který nebyl využíván příliš často. Zákon o zaměstnanosti ho i přes různé antivirové programy a novou právní úpravu kurzarbeitu (příspěvku při částečné práci) v zájmu zaměstnanců zachoval, aby nemuselo docházet k jejich propouštění nebo aby bylo omezeno na minimum.

Zaměstnavateli, který přechází na nový podnikatelský program a z toho důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, může úřad práce poskytnout příspěvek k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce podle § 117 zákon o zaměstnanosti. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu šesti měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximálně polovinu minimální mzdy. V současnosti se jedná o částku 45 600 Kč (7 600 Kč – polovina minimální mzdy x 6 měsíců)


Co je nový podnikatelský program

Jednou z podmínek poskytnutí příspěvku je nezabezpečení práce v důsledku přechodu na nový podnikatelský program. Pojem „nový podnikatelský program“ může působit v praxi potíže. Je to změna výroby, služeb nebo jiné obdobné činnosti, zajišťované právnickou nebo fyzickou osobou, při které dochází v podniku nebo jeho části k zásadním technologickým změnám. Důvodem může být celková situace a modernizace stávající výroby, služeb nebo jiné obdobné činnosti nebo změna předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku nebo v živnostenském oprávnění.

Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí období od ukončení nebo omezení stávající provozní činnosti s bezprostředně navazující etapou výměny technologického zařízení do doby zahájení nové provozní činnosti.


Kdy není nárok na příspěvek

Pro období přechodu na nový podnikatelský program jsou charakteristické vedle technologických změn i organizační změny v oblasti pracovních sil. Příspěvek však nemůže dostat firma, která omezila provozní činnost pro nezájem o její výrobky odběrateli nebo pro nasycenost trhu, kdy na přechodné období dojde k zastavení výroby, aby posléze – až se „změní okolnosti“ nebo situace u odběratelů a zákazníků – byla opět zahájena výroba téhož výrobku.

S příspěvkem nemůže počítat ani zaměstnavatel, který zastaví výrobu, služby nebo jinou obdobnou činnost pro povětrnostní vlivy, finanční potíže apod. Může však při splnění zákonných podmínek dostat od 1. 7. 2021 příspěvek při částečné práci, je-li závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů, které jsou charakterizovány ekonomickými ukazateli. Důvodem může být např. živelní událost spočívající v přírodní pohromě nebo epidemii, kybernetický útok nebo jiné mimořádné situace, která jsou způsobeny vyšší mocí.

Při výkladu pojmu „podnikatelský program“ je vždy nutné vyjít z účelu ustanovení § 117 zákona o zaměstnanosti: aby nebyly narušeny pracovní kolektivy a propouštění zaměstnanců. Jeho výklad pro praxi je tedy účelový, nikoliv pragmatický.


JUDr. Ladislav Jouza, advokát, odborník na pracovní právo

Go to TOP