Pěstouni upozornili na důsledky souběhu sirotčího důchodu a pěstounské dávky

Během posledního tři čtvrtě roku se na veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka obrátilo několik pěstounů, kteří řešili problém s výplatou sirotčího důchodu jim svěřeného dítěte. Namítali, že i když o dítě fakticky pečují, sirotčí důchod je nadále vyplácen biologickému rodiči dítěte, který jim však důchod nepředává. O vyplácený sirotčí důchod se přitom krátí příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pěstouni se tak ocitají v situaci, kdy nemají k dispozici prostředky k úhradě výdajů spojených s péčí o svěřené dítě.

 

Oprávněným příjemcem sirotčího důchodu je – i při svěření dítěte do pěstounské péče – biologický rodič jako jeho zákonný zástupce, pokud již dítě nemá poručníka či opatrovníka. Pěstounovi může být sirotčí důchod vyplacen pouze tehdy, rozhodne-li o jeho oprávnění nakládat s důchodem soud, případně je-li ustanoven zvláštním příjemcem důchodu. Soudy však na sirotčí důchod při svěření dítěte do pěstounské péče ve většině případů nepamatují a pěstouni často nejsou informováni ani o možnosti být ustanoveni zvláštním příjemcem důchodu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo instrukci, ve které řeší postup v situaci, kdy je dítě svěřené do pěstounské péče příjemcem sirotčího důchodu. Vedle již zmíněných řešení počítá dále se jmenováním pěstouna opatrovníkem pro přijímání sirotčího důchodu a pro hospodaření s tímto důchodem.

Řízení o jmenování opatrovníka i řízení o ustanovení zvláštního příjemce však trvají delší dobu. ČSSZ přitom není oprávněna po dobu těchto řízení zastavit výplatu důchodu biologickému rodiči. Pěstouni tak po poměrně dlouhou dobu nemohou disponovat se sirotčím důchodem dítěte, o které pečují, přičemž vymožení vyplaceného důchodu po biologickém rodiči bude často velmi obtížné, ne-li nemožné. Vyplacený důchod bude často již utracen a nemá-li biologický rodič žádný příjem (nebo jen ze sociálních dávek), nebude mít z čeho dávku vrátit,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

Další negativní důsledek souběhu sirotčího důchodu a pěstounské dávky příspěvku na úhradu potřeb dítěte souvisí se změnou příjemce důchodu. ČSSZ má na tuto změnu až tři měsíční splátky. Může tak docházet k dalšímu prodlužování doby, po kterou je důchod nespravedlivě vyplácen biologickému rodiči.

Problematické je také vymáhání vyplaceného sirotčího důchodu po biologickém rodiči. Pěstoun nemůže bez dalšího podat návrh na vydání nespravedlivě vyplaceného sirotčího důchodu (tzv. bezdůvodného obohacení), protože se nejedná o bezdůvodné obohacení vůči němu, nýbrž samotnému dítěti. Pěstoun nejprve musí podat návrh soudu, aby byl jmenován opatrovníkem svěřeného dítěte pro vymáhání sirotčího důchodu nespravedlivě vyplaceného biologickému rodiči. Teprve poté může po biologickém rodiči požadovat tento důchod jako bezdůvodné obohacení.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček upozornil také na nepoměr mezi pěstounskou a ústavní péčí, který může vznikat. Sirotčí důchod dětí, které jsou v ústavní péči, slouží k úhradě této péče pouze částečně. Naproti tomu u dětí, které jsou v pěstounské péči, jde na tuto úhradu zpravidla celý sirotčí důchod.

Jsem si vědom, že se blíží konec volebního období a bude obtížné prosadit jakékoli legislativní změny. Je však třeba zdůraznit, že současná právní úprava souběhu sirotčího důchodu a příspěvku na úhradu potřeb dítěte negativně dopadá především na svěřené děti, protože o ně pečující pěstouni nemají dostatek prostředků k pokrytí jejich potřeb. Takový stav nemohu akceptovat,“ apeluje ombudsman Křeček.

Ombudsman by proto rád prosadil změnu zákona o důchodovém pojištění, která by mezi příjemce důchodu nově zařadila i pěstouny, kteří do své péče převzali dítě nikoliv jen na přechodnou dobu. Druhou změnou, kterou ombudsman navrhuje, je zakotvení povinnosti ČSSZ bezodkladně zastavit výplatu důchodu, jakmile se dozví, že se změnil příjemce dávky. Třetí navrhovanou změnou je zkrácení lhůty pro změnu příjemce důchodu.

Předtím, než Stanislav Křeček případně uplatní zvláštní oprávnění doporučit vládě změnu zákona, oslovil ministryni práce o sociálních věcí Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc., a požádal ji o sdělení jejího názoru k navrhovanému řešení. V návaznosti na její odpověď zváží další kroky.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP