IP mediační centrum Praha proškolilo první IP mediátory z řad advokátů

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, ve spolupráci s Českou advokátní komorou, sekcí ADR, a Úřadem průmyslového vlastnictví proškolilo první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Cílem tohoto kurzu bylo připravit vysoce kvalifikované mediátory z řad advokátů, kteří budou schopni vést tyto spory za využití pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. Jednalo se o velmi intenzivní výcvik advokátů – zapsaných mediátorů, kteří byli proškoleni kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z Oboru ochrany průmyslových práv. Toto specializační studium probíhalo v období od 8. dubna 2021 do 18. června online v celkovém rozsahu 28 hodin a zúčastnilo se ho celkem 30 advokátů a advokátek.

 

David Karabec

Účastníci kurzu se v úvodním dvoudenním bloku podrobně seznámili s možnostmi využití mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, dále s databázemi průmyslových vzorů, ochranou designu průmyslovým vzorem, jakož i s ochrannými známkami a jejich databázemi. V dalším dvoudenním bloku pak byla tématem ochrana technických řešení a patentové databáze, námitkové řízení u ochranných známek a řízení o návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti u ochranných známek, a také sporná a opravná řízení v oblasti technických řešení. V závěrečném dvoudenním bloku bylo tématem prosazování práv k duševnímu vlastnictví a oceňování nehmotného majetku, jakož i případová studie mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Účastníci kurzu obzvláště ocenili závěrečnou případovou studii mediace za účasti experta podle pravidel ARD IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, do které se i sami aktivně zapojili, a to jak v roli mediátora, tak i v rolích sporných stran. Předmětem ukázkové mediace byl spor zaměstnance s jeho zaměstnavatelem ohledně výše odměny za vytvoření vynálezu a dodatečné odměny z licenčních poplatků za komerční využívání tohoto patentu nabyvatelem licence. Během mediace byl přizván expert podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, který stranám poskytl kvalifikované informace ohledně práva původce na odměnu, jež vzniká již v okamžiku uplatnění práva zaměstnavatele na patent. Expert podrobně stranám vyložil právní otázku nároku původce na dodatečné vypořádání v případě, pokud se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějších nebo jiným uplatněním vynálezu. Expert se zejména zaměřil na otázky výpočtu licenčních poplatků spojených s technickým a hospodářským významem vynálezu. Závěrem stranám předložil i návrh konkrétního vzorce pro výpočet odměny původce s ohledem na stanovení spravedlivého způsobu výpočtu odměny původce, a to z dosažených licenčních poplatků spojených s přínosem vynálezu pro zaměstnavatele. Expert stranám doporučil i konkrétní opatření v oblasti interních předpisů zaměstnavatele a nastínil možnosti řešení jejich sporu, včetně právních aspektů situace, pokud by k dohodě nedošlo.

Kurz pro advokáty-mediátory se podle zpětné vazby od jeho účastníků vydařil a byl pro ně velice přínosný. O tom svědčí i zájem účastníků kurzu o další spolupráci s IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, a to v roli kvalifikovaných IP mediátorů zapsaných na jeho seznamu. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaných Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů. IP mediátor uvedený na seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také možnost využívat výhod portálu www.ipmediace.cz, na kterém bude zveřejněn seznam proškolených IP mediátorů připravených kvalifikovaně řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Tito IP mediátoři jsou tedy již nyní plně připraveni vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv.

Zvláštní poděkování patří České advokátní komoře, vedoucí sekce ADR JUDr. Martině Doležalové, Ph.D., předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josefu Kratochvílovi, Ph.D., jakož i zaměstnancům ÚPV a dalším odborníkům, bez jejichž podpory a aktivního zapojení do celé akce by se tento specializační kurz pro advokáty-mediátory neuskutečnil.

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českou advokátní komorou, sekcí ADR a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) uspořádaly v návaznosti na úvodní specializační kurz pro advokáty-mediátory dne 21. června 2021 webinář věnovaný využití mediací ve sporech k duševnímu vlastnictví. V úvodní slovu předsedy ÚPV zaznělo poděkování za spolupráci s WIPO, zejména pokud jde o naplňování Memoranda o spolupráci WIPO a ÚPV v oblasti ADR, v jehož rámci byl uspořádán i tento webinář. Předseda ÚPV Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D., velmi ocenil také zájem odborné veřejnosti o problematiku mediací v oblasti duševního vlastnictví a vyslovil přání, že účastníci webináře jistě napomohou rozvoji tohoto oboru (webináře se zúčastnilo celkem 35 účastníků). Zdůraznil, že pro rozšíření ADR metod v oblasti duševního vlastnictví v ČR před sebou máme ještě dlouhou cestu a jsme na úplném začátku. ÚPV proto intenzivně pracuje na tom, aby se metody ADR rozšířily v oboru duševního vlastnictví, a to ve všech fázích sporů.

Další část webináře byla věnována problematice provádění mediací u WIPO, včetně vedení mediačního řízení online. Tento příspěvek přednesl pan Andrzej Gadkowski, Associate Legal Offi­cer, IP Disputes Section, WIPO Arbitration and Mediation Center. Podstatná část webináře byla pak věnována praktickému výkladu využití mediací ve sporech o duševní vlastnictví z pohledu WIPO. Touto částí webináře účastníky provedl ve skvěle připravené prezentaci pan Jon Lang, WIPO Mediator. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na představení Arbitrážního a mediačního centra WIPO v Ženevě a Singapuru, mediačnímu řízení a úloze WIPO v tomto procesu, včetně spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví. Velmi inspirativní bylo seznámení účastníků s pravidly a možnostmi provádění online mediací, což je nepochybně trend, který bude mít zejména v přeshraničních sporech do budoucna značný význam. Pan Jon Lang účastníky podrobně seznámil také s prováděním jednotlivých fází mediačního procesu v řízení u WIPO, včetně přípravy mediace, role a technik mediátora v tomto procesu. Zajímavá byla i část týkající se role právních zástupců a účasti stran sporu na vyjednávání a jejich spolupráce v dobré víře.

V navazujícím příspěvku JUDr. Hany Lenghartové, který prezentovala JUDr. Anna Márová, byl věnován významný prostor využití evaluativních mediací ve sporech o duševní vlastnictví. JUDr. Anna Márová představila mediátora jako osobu, která pomáhá stranám v dosažení řešení poukázáním na slabosti jejich případu a předpovídáním toho, co by učinil soudce. Zdůraznila, že právo duševního vlastnictví je složité a vysoce technické (patenty, ochranné známky, vzory, autorská práva, obchodní tajemství, licencování a související obchodní záležitosti). Mnoho sporů o duševní vlastnictví zahrnuje strany z různých geografických umístění a jurisdikce, přičemž si strany udržují svoje obchodní vztahy a pověst. Zdůraznila, že strany sporu potřebují také čas opravit své vlastní hodnocení a přijmout své slabé stránky. Připomněla, že důvěra a respekt vůči mediátorovi jsou nutné a rostou s dobou trvání procesu. Je také nutné poukázat na možný výsledek případu, udržet dynamiku jednání a zdůraznit oblasti, ve nichž má každá strana lepší pozice. Na závěr svého příspěvku se JUDr. Márová zabývala úlohou advokáta v mediačním procesu. Připomněla, že advokát může připravit svého klienta na mediaci a nechat ho jít na samotný proces mediace samotného. Další možností je, že advokát je přítomen v celém mediačním procesu s klientem a může mu pomoci se všemi kritickými etapami mediace. Je také možné, aby klient byl na začátku mediace sám a advokát vstoupil do procesu mediace až v závěrečné fázi, kdy mu pomáhá dosáhnout řešení. Je také možné, aby advokát zastupoval klienta, který není osobně na mediaci přítomen.

V samém závěru byl pak prostor na otázky a diskusi. V navazují části po skončení oficiální části webináře pan Jon Lang, WIPO Mediator, provedl zájemce ukázkou online mediace v přeshraničním sporu, což bylo pro účastníky rovněž velmi poutavé. Celý webinář byl pro účastníky nesmírně zajímavý a obohacující, zejména pokud jde o praktické zkušenosti a poznatky Světové organizace duševního vlastnictví v oblasti mediací.

Je zřejmé, že mediace mají velmi intenzivní podporu ze strany takto významné instituce, kterou WIPO bezesporu je. Do budoucna se na rozvoji mediací v oblasti duševního vlastnictví bude nadále podílet také Česká advokátní komora, sekce ADR, jejíž zástupci jsou připravení na pracovní úrovni řešit konkrétní výzvy z WIPO i EUIPO. V současné době již byla ustanovena pracovní skupina složená z odborníků z národních úřadů průmyslového vlastnictví a dále odborníků z EUIPO, která má pro rozvoj mediací (a dalších metod ADR) vytvářet co nejlepší podmínky. Zástupce ÚVP v této pracovní skupině Ing. Martina Kotyková, Ph.D., je připravena zprostředkovávat obousměrný tok informací mezi zainteresovanými stranami z České republiky, kterými jsou Česká advokátní komora, Komora patentových zástupců, Asociace malých a středních podniků a další, tak i v EUIPO. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je připraveno ve spolupráci s Českou advokátní komorou, sekcí ADR, v tomto procesu aktivně vytvářet prostor pro rozvoj reálného využití mediací v oblasti duševního vlastnictví, a to ve všech fázích sporu, včetně sporů přeshraničních. Jedním z cílů jeho činnosti je proto i aktivní podpora online mediací, jejichž význam v budoucnu nepochybně poroste.

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, aktuálně připravilo pro účastníky úvodního kurzu pro advokáty-mediátory a další zájemce z řad advokátů nadstavbové specializační školení v oblasti franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Tento dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jedná o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, a které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného IP mediátora. I v této oblasti může být také velmi prospěšné využít přítomnost experta podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.

Více informací o této akci je k dispozici na www. https://www.ipmediace.cz/aktuality.

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát, ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav
Foto: canva.com a archiv autora

Go to TOP