Novela zákona o bankách se ze Senátu vrací znovu do Sněmovny

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která má umožnit České národní bance žádat po bankách změnu auditora, se vrací ze Senátu do Sněmovny. Senát do ní chce doplnit změnu zákona o daních z příjmů a ponechat daňové osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České republiky. Podle ministerstva financí by toto osvobození v důsledku přechodného ustanoveni k tzv. daňovému balíčku 2021 jinak přestalo platit ke konci letošního roku. Předlohu tak nyní dostanou opět k posouzení poslanci.

Pozměňovací návrh Senátu má také zavést to, že daňové osvobození nebude uplatňováno v rámci dluhopisů vydaných mezi kapitálově spojenými osobami.

Novela přichází s tím, že ČNB bude moci požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem o auditorech. Předloha vychází z nových právních předpisů Evropské unie. Má podle vlády také posílit odolnost bank a dalších regulovaných firem vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Důvodem, proč bude moci ČNB požadovat výměnu auditora, bude to, že jí auditor nesdělí některé skutečnosti, které při auditu zjistil. Auditor musí například sdělit ČNB, pokud zjistil, že banka porušila právní předpisy upravující podmínky její činnosti nebo zjistil skutečnosti, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření. Družstevní záložně bude moci ČNB výměnu auditora nařídit.

Centrální banka bude moci například uložit požadavky na kapitál v návaznosti na výsledky vyhodnocování, pokud třeba zjistí, že banka je vystavena rizikům, které ale nemá dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle příslušného evropského nařízení.

Norma dále mění pravidla pro výpočet kapitálového požadavku u tzv. Pilíře 2 nebo upravuje výpočet kapitálových rezerv. Mezi další změny patří povinnost banky evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám. Na základě transpozice evropské směrnice doplňuje do zákona genderovou neutralitu zásad a postupů odměňování. „Za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna jak pro muže, tak i pro ženy, jedná se tedy o promítnutí zásady rovného zacházení a nediskriminace pohlaví do těchto požadavků,“ uvádí důvodová zpráva.

Další novelou, která reaguje na novou směrnici EU a kterou schválil Senát, je novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Díky ní Česká národní banka získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané firmy.

Návrh zákona je podle materiálu předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD II) v rámci EU. Obecně je cílem BRRD zajistit harmonizaci při řešení selhání finančních institucí. Tím má být zaručeno, že náklady v případě selhání finanční instituce ponesou zejména společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Česko mělo směrnici zavést do 28. prosince 2020.

Kvůli zpoždění ministryně financí Alena Schillerová naléhala na urychlené schválení zákonů, protože Evropská komise už kvůli zpoždění zahájila s Českem řízení pro porušení závazku členské země EU.

Zdroj: ČTK
Foto: ČNB

Go to TOP