Kandidátka 21/Moderní advokacie – program a prezentace kandidátů do představenstva ČAK


PROGRAM KANDIDÁTKY 21

  • Budeme usilovat o to, aby advokacie zůstala i nadále nezávislou a vysoce respektovanou silou v rámci ČR.
  • Budeme i nadále usilovat o zachování advokátní stavovské samosprávy.
  • Budeme, jako již v minulosti, trvale bojovat proti snahám narušit advokátní mlčenlivost.
  • Budeme stále prosazovat svobodu a ochranu advokáta při poskytování právního poradenství.
  • Budeme s ještě větší intenzitou trvat na tom, že právní služby mohou v ČR poskytovat jen členové advokátního stavu.
  • Budeme nekompromisně vystupovat proti zvyšující se kriminalizaci činnosti advokátů.

 

V rámci Kandidátky 21 kandidují i členové neformální platformy Moderní advokacie. Ti se plně shodují s programem navrženým Kandidátkou 21 a v případě zvolení do představenstva ČAK budou tento program prosazovat. Některé jeho body ovšem ještě dále doplňují a rozvádějí vlastním programovým prohlášením Moderní advokacie.

 

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ PLATFORMY MODERNÍ ADVOKACIE DO ORGÁNŮ ČAK

 

Motto: „Neptáme se, co může Komora udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro advokacii.“

 

 

Preambule

 

Posláním každého představenstva i všech dalších orgánů České advokátní komory je dobrá správa advokacie.  Hlásíme se k činnosti našich předchůdců s vědomím, že současné postavení advokacie, její úspěchy i prohry, jsou výsledkem jejich práce, kterou dělali s nejlepším nasazením při výkonu advokacie a v její prospěch.

Advokacie vždy byla, je a musí zůstat silná, jednotná, samosprávná a nezávislá. Advokacie musí důrazně chránit důvěrnost vztahu mezi advokáty a našimi klienty. Ochranu těchto hodnot si bereme jako náš hlavní závazek.

Silná a jednotná Komora může prosazovat zájmy advokacie coby největší profesní skupiny právníků a chránit oprávněné zájmy každého jednotlivého advokáta. Povinné členství advokátů v komoře, v jedné komoře, vnímáme jako nedílnou součást této hodnoty.

Samosprávná musí být advokacie proto, že opakem samosprávy je státní správa. Moderní advokacie si nepřeje a nepřipustí správu advokacie státními úředníky, ministerstvem spravedlnosti, finančními či dokonce živnostenskými úřady.

Nezávislá musí být advokacie proto, aby své vlastní záležitosti mohla spravovat sama, bez vnějších vlivů a omezení. Jedině tak bude eliminován vliv státu a tradičně rozpínavé byrokracie na činnost advokacie i na každého jednotlivého advokáta. Jedině tak bude každému občanu naší republiky zachováno nikým neomezené právo na poskytnutí právní pomoci garantované článkem 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem tvoří podstatu právního státu. Jde o nejcennější hodnotu, jež byla svěřena advokacii před více než 150 lety. V posledních letech čelí advokacie, advokáti i celá veřejnost opakovaným snahám o její omezení. Moderní advokacie bude mlčenlivost nekompromisně chránit bez ohledu na to, zda jde o oblast politickou, občanskou, podnikatelskou nebo trestněprávní.

Moderní advokacie nabízí advokátkám a advokátům každodenní dobrou správu věcí advokacie, přátelskou, výkonnou a viditelnou Komoru bez falešné revolučnosti a s potřebnou zkušeností, stabilitou a respektem v očích advokátů i státní správy.

 

Základní principy

 

Princip společné ochrany práv všech advokátů a koncipientů bez rozdílu všemi dostupnými zákonnými prostředky. Podporujeme činnost Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, který shromažďuje informace o nezákonných postizích advokátů a koncipientů nejen v trestní oblasti. Podporujeme činnost Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti. Budeme podporovat a rozvíjet činnost dalších výborů a sekcí tak, aby se staly nejen odborným zázemím pro rozhodování představenstva a dalších orgánů Komory v daných oblastech, ale aby svými výstupy pomáhaly především všem advokátům a koncipientům, kteří se na ně obrátí.

Princip moderní správy společných záležitostí advokacie. Každý advokát musí mít jistotu, že jsou jeho prostředky spravovány odborně, loajálně, efektivně a s tou nejlepší profesionalitou a péčí. Přesně tak je budeme spravovat i my. Jsme přesvědčeni, že každý advokát musí mít kdykoliv a bez překážek možnost se o tom osobně přesvědčit a získat veškeré podklady, o které si požádá. Podporujeme proto kroky, které při zachování nezbytné důvěrnosti klientských dokumentů a informací zjednoduší přístup advokátů k nim, zejména jejich získání elektronickou cestou.

Princip otevřených dveří všech orgánů Komory každému advokátovi a koncipientovi. Podporujeme přípravu online platformy Komory, která kromě potřebných informací o činnosti Komory samostatně pro veřejnost a samostatně pro advokáty umožní pokročilý způsob vzájemné komunikace na dálku: pořádání školení a seminářů, zasílání písemností, přihlašování na akce pořádané Komorou, online přenosy z jednání orgánů Komory apod. Podpoříme vznik online aplikace „Advokátní komora“ zjednodušující přístup k informacím a komunikaci s Komorou. Využijeme aktuální možnosti jednoduché a právně závazné elektronické identifikace advokáta.

Součástí principu otevřených dveří jsou nejen zasedání představenstva Komory, která budeme pořádat v jednotlivých regionech za účasti regionálních zástupců a s možností účasti advokátů daného regionu, ale i pravidelné interpelační dny s členy představenstva a dalších orgánů Komory.

Princip stálé komunikace s mocí výkonnou, zákonodárnou a především všemi stavy justice a jejich zájmovými spolky s cílem prosazovat oprávněné zájmy advokacie. Součástí tohoto principu je pořádání společných setkání s kolegy, notáři, exekutory, státními zástupci, soudci, akademickou obcí, poslanci a senátory Parlamentu České republiky, představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR a dalších složek justice nejen na celostátní, ale i regionální úrovni. Princip stálé komunikace zahrnuje pořádání společných kongresů, seminářů, setkání, bilaterárních či multilaterálních jednání či přednášek apod.

Princip plné podpory různých způsobů výkonu advokacie bez ohledu na to kde, jakým způsobem a kým je vykonávána, budou-li přitom zachovány hodnoty uvedené v preambuli tohoto prohlášení.

Princip silné regionální samosprávy, která by se měla stát základem dalšího rozvoje Komory a rozhodování o podstatných záležitostech advokacie. Regionální zástupci budou mít možnost účasti na jednání všech orgánů Komory.

 

Kandidáti Moderní advokacie mají zkušenosti s řízením vlastních advokátních kanceláří i s prací Komory a veřejné správy.

 Kandidáti Moderní advokacie již dokázali, co chtějí. A vědí, jak toho dosáhnout.

 

Celé programové prohlášení kandidátů Moderní advokacie do orgánů ČAK naleznete ZDE.

 

Členy platformy Moderní advokacie jsou: Mgr. Kamil Blažek, Mgr. Hana Gawlasová, Mgr. Pavel Kopa, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Jiří Novák ml., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Ladislav Smejkal, JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Petr Toman, LL.M., Mgr. Lukáš Trojan, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

 

 

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ
KANDIDÁTKY 21

Prezentace jednotlivých kandidátů se zobrazí po kliknutí na jejich jméno. 

 

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

advokát v Praze, stávající člen představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Sokol

advokát v Praze, stávající místopředseda představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

JUDr. Radim Miketa

advokát v Ostravě, stávající místopředseda představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.

advokát v Praze, stávající místopředseda představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

JUDr. Monika Novotná

advokátka v Praze, stávající místopředsedkyně představenstva ČAK

Je členkou uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

JUDr. Antonín Mokrý

advokát v Praze, stávající člen představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Petr Poledník

advokát v Brně, stávající člen představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

advokátka v Olomouci, stávající členka představenstva ČAK

Je členkou uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Žižlavský

advokát v Praze, stávající člen představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kamil Blažek

advokát v Praze, stávající náhradník  představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

Mgr. Daniel Mika

advokát v Praze, stávající náhradník představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Petr Toman, LL.M..

advokát v Praze, stávající náhradník představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21 a  platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Všetečka

advokát v Hradci Králové, stávající náhradník představenstva ČAK

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová

advokátka v Praze

Je členkou uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Kopa

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Novák ml.

advokát v Praze

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Korbel, Ph.D. 

advokát v Praze

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ladislav Smejkal

advokát v Praze

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Trojan

advokát v Praze

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

advokát v Praze

Je členem uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jakub Vepřek

advokát v Ostravě

Je členem uskupení Kandidátka 21.

 

 

 

 

 

 

 

Go to TOP