ČAK reaguje na opakované mediální útoky kvůli uzavření nájmu paláce Dunaj

Vzhledem k opakovaným a mediálně prezentovaným útokům vůči ČAK, k nimž zavdávají příčinu i samotní (někteří) advokáti, kvůli uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v paláci Dunaj, považuje Komora za nezbytné informovat advokátní stav (opět a opakovaně) o všech rozhodných okolnostech a podmínkách nájemní smlouvy.

 

1. Do roku 2003 užívaly některé odbory a oddělení ČAK nebytové prostory na Senovážném náměstí v Praze 1. V těchto prostorách nebyly přednáškové místnosti, které bylo nutné např. pro zajištění ze zákona povinného vzdělávání koncipientů pronajímat ad hoc a za úplatu.

 

2. S ohledem na zánik nájmu prostor na Senovážném nám. byla v roce 2004 uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem byly prostory v paláci Dunaj, a to s těmito náležitostmi:

a) předmět nájmu: prostory o původní výměře 1 200 m2 (rok 2017: 1 271 m2);
b) nájemné: finálně 325 Kč/m2 měsíčně; výše nájemného zatížila roční rozpočet ČAK v rozsahu 7,48 %;
c) finálně sjednaná doba nájmu: 30 let, tj. do roku 2034(!);
d) účel nájmu:

  • provoz Odboru matriky: 8 zaměstnanců zajišťuje chod pro více jak 16 000 osob (cca 150 požadavků na provedení zápisů denně; řešení cca 200–250 požadavků justičních a správních orgánů měsíčně)
  • provoz Kontrolního oddělení a jednání Kontrolní rady: 9 zaměstnanců; přezkum stížností – 6 advokátů; kárné žaloby – 3 advokáti; min. 1 x měsíčně zasedání Kontrolní rady (70 advokátů)
  • provoz Oddělení pro věci kárné, jednání Kárné komise a kárných senátů, jednání Odvolací kárné komise a odvolacích kárných senátů: 4 zaměstnanci; cca 95 jednacích dnů kárných senátů ročně + společná jednání členů Kárné komise (83 advokátů); cca 30 jednacích dnů odvolacích kárných senátů ročně + společná jednání členů Odvolací kárné komise
  • provoz Odboru výchovy a vzdělávání: 6 zaměstnanců zajišťujících v průměru 17 akcí pro koncipienty měsíčně a 4 vzdělávací akce pro advokáty měsíčně (průměrná měsíční návštěvnost 1 529 koncipientů a advokátů); plenární zasedání zkušební komise (157 členů) – celkem cca 900 advokátních zkoušek ročně, z toho cca 625 v Praze;
  • zasedání odborných sekcí a poradních výborů ČAK: 13 sekcí (207 členů); 6 výborů (71 členů).

Pozn.: V roce 2004, tj. v době uzavření uvedené nájemní smlouvy, sestával advokátní stav z 8 860 advokátů a 1 914 koncipientů. Údaje o rozsahu užívání prostor na základě této nájemní smlouvy vycházejí ze stavu v letech 2017–2019 (tj. před pandemií).

 

3. V roce 2018 jsme byli vlastníkem paláce Dunaj (Národní 138/10 s.r.o., IČO: 28357931) informováni o nezbytné generální rekonstrukci budovy paláce Dunaj. Dočasné (nezbytné) vyklizení jsme vázali na tyto podmínky: zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce pro odbory a provoz spec. pod bod 2, uzavření nájemní smlouvy po kolaudaci rekonstruovaných prostor v intencích podmínek nájemní smlouvy z roku 2004 (mj. aby byla konvalidována skutečnost zkrácení doby nájmu o 15 let!), finanční příspěvek vlastníka související s náklady nového vybavení prostor. O jednotlivých jednáních s vlastníkem, uzavření nové nájemní smlouvy a souvisejících okolnostech jsme advokátní stav informovali prostřednictvím veřejných zápisů z jednání představenstva (zápisy z 21., 23., 28., 29., 30. a 31. schůze), prostřednictvím Rychlých zpráv (zprávy z 24. 9. a 20. 11. 2019 a z 29. 5. a 2. 10. 2020), dále prostřednictvím Advokátního deníku a Bulletinu advokacie (4x) a prostřednictvím News ČAK (3x). Rozhodnutí představenstva byla ve smyslu příslušného předpisu schvalována Kontrolní radou, resp. její ekonomickou sekcí, a to vše při náležité informovanosti (viz též články v AD zveřejněné 6. a 12. 11. 2020). Kontrolní rada, která má právo rozhodnutí představenstva ČAK pozastavit, naopak postup a jednotlivá rozhodnutí představenstva opakovaně schválila, a to mj. právě s ohledem na výhodnost smlouvy pro ČAK (specifikace nájemní smlouvy z roku 2020 viz níže).

 

4. Po povinném vyklizení prostor užívaných na základě smlouvy z roku 2004 a splnění podmínek ze strany ČAK byla dne 29. 5. 2020 uzavřena mezi pronajímatelem Národní 138/10 s.r.o. a ČAK nájemní smlouva s těmito náležitostmi:

a) předmět nájmu: kancelářské a další prostory o výměře 1 510 m2 (vč. archivu v 1. PP budovy; navýšení nájmu o 239 m² bylo realizováno v návaznosti na nárůst potřeb ČAK);
b) nájemné: 375 Kč/ m2 měsíčně za prostory v 1. až 3. NP, 270 Kč/ m2 měsíčně za prostory v 1. PP; výše nájemného bude zatěžovat roční rozpočet ČAK v rozsahu 4,05 % (!), (pozn.: při vyjednávání o výši nájemného byla využita skutečnost, že původní nájemní smlouva byla stále platná a sjednané nové nájemné je díky tomu pro ČAK nadstandardně výhodné, resp. o cca 50–70 % nižší, než obvyklé tržní nájemné v obdobných projektech v této lokalitě);
c) finálně sjednaná doba nájmu: 30 let (v době nájmu mj. figuruje období 15 let sjednané smlouvou z roku 2004, přitom bylo vycházeno z mj. prosté logiky věci: ČAK jako veřejná správa bude fungovat nepochybně i v roce 2050 a nelze předpokládat, při zajištění její nezávislosti, „úbytek“ zákonem předepsaných povinností, to vše při sjednání výhodného nájemného a místní návaznosti paláce Dunaj na sídlo ČAK);
d) účel nájmu: jako pod bodem 2 písm. d).

 

5. Další informace související s uzavřením nové nájemní smlouvy:

a) příspěvek vlastníka budovy na vybavení nových prostor (tzv. Fit-out): 4 530 000 Kč;
b) Rent free po rekonstrukci: jednorázově 3 402 443 Kč;
c) úspora ČAK po dobu rekonstrukce: 2 268 000 Kč ročně;
d) náklady spojené se stěhováním do dočasných prostor hradil vlastník v plné výši (cca 1 000 000 Kč);
e) vybavení: kromě zajištění nového zařízení v návaznosti na amortizaci je smluvně zajištěna repase použitelného kancelářského a jiného nábytku;
f) návrh interiérového vybavení nových prostor v paláci Dunaj schválila Kontrolní rada na výjezdním zasedání konaném 27. a 28. 5. 2021;
g) aktuální stav počtu advokátů a koncipientů: 14 007 advokátů; 2 708 koncipientů.

Pozn.: relevanci výše uvedených údajů si může každý advokát ověřit osobně po sjednání schůzky s vedoucí Odboru hospodářského a organizačního Mgr. Sedláčkovou (advokát nemusí informace zjišťovat ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.), přitom si dovolujeme požádat, aby zjištěné údaje byly v případě veřejné prezentace sdělovány pravdivě a v náležitém kontextu.

 

Představenstvo České advokátní komory
Foto redakce AD

Go to TOP