Předseda NS udělil výtku 13 soudcům za nesplnění oznamovací povinnosti

Nejvyšší soud je na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

Soudci, kteří byli ve výkonu funkce ke dni 1. ledna 2021, byli povinni podat tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2020, a to ve lhůtě nejpozději do 30. června 2021. Toto oznámení zahrnovalo informace o vykonávaných činnostech, nově nabytém majetku a příjmech za kalendářní rok 2020 a informace o výši existujících a dosud nesplacených závazků k 31. prosinci 2020.

Z celkového počtu 2 999 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2021 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2020 vztahovala na 2 998 soudců (jeden soudce zemřel před uplynutím lhůty pro podání).

Průběžné oznámení za rok 2020 nakonec podalo 2 997 soudců, neučinil tak jeden soudce, který oznámení nepodal za závažných zdravotních důvodů. Celkem 43 soudců přitom podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 30. červnu 2021. U těchto soudců zvažoval předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v každém individuálním případě možnost udělení výtky. Zohlednil přitom především zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost včas. Všichni tito soudci byli současně předsedou Nejvyššího soudu upozorněni na potřebu plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost v předepsané lhůtě, neboť porušení této povinnosti může naplňovat znaky kárného provinění. Mezi soudci, kteří podali oznámení po zákonné lhůtě, byli mj. tři soudci, kteří již ukončili výkon funkce.

Výtka podle § 88a, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), byla nakonec předsedou Nejvyššího soudu udělena třinácti soudcům, a to za nesplnění povinnosti podat průběžné oznámení za rok 2020 v zákonem stanovené lhůtě.

Předseda Nejvyššího soudu dále podal v prosinci 2021 proti jednomu soudci návrh na zahájení kárného řízení, neboť tento učinil průběžné oznámení za rok 2020 až po jednoznačně stanovené zákonné lhůtě, čímž podle kárné žaloby úmyslně nepostupoval podle zákona a zaviněně porušil povinnosti soudce vyplývající ze zákona o soudech a soudcích, a tím narušil důstojnost soudcovské funkce. Je nutné podotknout, že šlo o opakované porušení zákona, kdy v minulosti byla soudci již udělena výtka za obdobné nesplnění povinnosti ve vztahu k podání průběžného oznámení.

Ve srovnání s rokem 2020 došlo tedy loni ke zvýšení počtu průběžných oznámení podaných po zákonem stanovené lhůtě z dvaceti šesti na čtyřicet tři. Ve srovnání s rokem 2020 pak byl udělen stejný počet výtek za porušení zákona, a to třináct. Přestože Nejvyšší soud informuje soudce opakovaně o jejich zákonné oznamovací povinnosti před lhůtou pro podání průběžného oznámení a současně jim pomáhá formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací, i tak u některých soudců dochází k opakovanému porušení zákonem stanovené lhůty pro podání oznámení, za které je jim předsedou Nejvyššího soudu udělena výtka či může být případně podán návrh na zahájení kárného řízení.

Podle zákona zahájilo v roce 2021 výkon funkce 101 soudců, kteří měli povinnost podat tzv. vstupní oznámení. Ti, kterým byla stanovena lhůta pro podání vstupního oznámení v roce 2021, své oznámení podali.

Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením výkonu funkce v roce 2021 vznikla u 109 soudců, 2 soudci zemřeli. Soudci, kterým byla stanovena lhůta pro podání výstupního oznámení v roce 2021, své oznámení podali, a to s výjimkou dvou soudců. Jeden soudce, který současně nepodal průběžné oznámení za rok 2020, nepodal výstupní oznámení ze závažných zdravotních důvodů. U jednoho soudce pak vznikla oznamovací povinnost podat výstupní oznámení, avšak soudce následně zemřel.

Průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2021 bude podáváno ve lhůtě nejpozději do 30. června 2022. Veškeré informace, které by měly soudcům pomoci tuto zákonnou povinnost splnit, jsou dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz, v sekci „O Nejvyšším soudu“ – „Evidence podle zákona o střetu zájmů“.


Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: canva.com

 

Go to TOP