Advokáti podporují stanovisko ČAK k novele nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Již týden přicházejí na Komoru zprávy advokátů z celé republiky, kteří nejen podporují stanovisko ČAK k nařízení vlády č. 208/2021 Sb. a formálně se tak pod ně „podepisují“, ale často vyjadřují i své vlastní názory, postřehy a také zkušenosti z praxe. Zde jsou některé z nich…

 

„Vyjadřuji svoji podporu a souhlas s postojem představenstva ve vztahu k novele uvedeného nařízení vlády č. 208/2021 Sb. Jde v podstatě o legalizaci určitého segmentu „vinklaření“ za situace, kdy na druhou stranu je v běhu legislativní proces v podobě novely zákona o advokacii směřující ke zpřísnění postihu tohoto nešvaru. Bohužel nejde o první legislativní zmetek, s nímž se v praxi setkáváme,“ uvedl advokát Mgr. Tomáš Rosický.

S ním i s názorem představenstva, že se jedná o nebezpečný přístup státní moci, se ztotožnila také advokátka JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová. „Proto schvaluji a podporuji stanovisko představenstva ČAK a plnou mou podporu má i další jím nastíněný postup. Členům představenstva děkuji za nasazení při řešení této situace,“ dodala.

K výzvě ČAK se připojila také další advokátka, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., z Prahy a vyjádřila svůj nesouhlas se změnami, které v rámci vládního nařízení umožní faktický výkon advokacie osobám nejen bez příslušného vzdělání, ale především praxe. „Lze očekávat, že protireakcí na můj nesouhlas bude, že se bojím o práci, nebo že mi snad vadí, kolik úsilí jsem musela věnovat vzdělání a praxi. Bojím se však primárně o trh s nekvalitními službami, které budou bujet. Ze své praxe advokátky specializované mj. na cizinecké právo již tak často narážím na šedou zónu suverénních poradců v oblasti relokace, kteří klientům poskytují právní služby, aniž by k tomu měli vzdělání, znalosti a zkušenosti. Opakovaně jsem pak „žehlila“ zpackaná podání, protože daným „poradcům“ zcela chyběly souvislosti a klientům poskytovali nesprávné nebo neúplné rady. Zatímco já jako advokátka bych za takový krok byla postižitelná, reálný postih těchto subjektů je nulový. Klienta tedy jen podpora při takovém povolení stojí dvojnásobek, nemluvě o finančních ztrátách pro společnosti, když se jim kvůli tomu zpozdí projekty atd. Představa, že se tento nešvar rozbují i do dalších oblastí práva, je děsivá. A to i z toho důvodu, že takto nesprávně poskytnuté rady nekvalifikovanými subjekty budou mít negativní dopad na reputaci advokátů, protože běžný občan nerozlišuje…“ dodala Mgr. Plešková.


„Novelizační bod č. 5 nařízení vlády č. 208/2021 Sb. je i podle mého názoru nejen v rozporu se zákonem, ale i v rozporu se „zbytky rozumu“, které snad ještě – i v době koronavirové – v lidech zůstávají, tedy alespoň doufám,“
uvedl advokát z Rakovníka Mgr. Petr Bláha a dodal, že „někdo by možná mohl namítnout, že se vyjadřuji k věci, která mi příliš nepřísluší, když jsem byl do seznamu advokátů ČAK zapsán před rokem. Nicméně vycházím ze své téměř devatenáctileté praxe u soudu, z toho téměř šestnácti let jako soudce okresního i krajského soudu. Přestože se mě schválená úprava s nejvyšší pravděpodobností vůbec nedotkne, cítím potřebu vyjádřit podporu jakékoliv iniciativě, která bude zákonnými prostředky „bojovat“ proti postupu v rozporu se zákonem nebo „zdravým selským rozumem“.

Pražský advokát JUDr. Tomáš Rydval také potvrdil, že zavedení této živnosti je v přímém rozporu s doktrínou právního státu, jehož nezbytnou součástí je, aby poskytování právní pomoci bylo zajištěno pouze členy zákonných profesních komor, zajišťujících řádné (kvalitní) a efektivně kontrolovatelné poskytování služeb jejich členy. „V důsledku, a to především, je pak nová živnost v rozporu s právy a oprávněným zájmy samotných příjemců takových služeb (klientů), jelikož zpravidla povede k porušování jejich práv a oprávněných zájmů nekvalifikovanými podnikateli, jejichž činnosti nikdo nebude dozorovat, ačkoliv budou součástí tzv. „širší justice“,“ varuje advokát.

Podle advokáta JUDr. Jiřího Navrátila byli autoři textu bodu 80. přílohy č. 4 citovaného nařízení vlády zjevně vedeni snahou neporušit zákon o advokacii a předpisy související, výsledek je z hlediska legislativně technického i ryze právnického nepřijatelný. „Znovu se zde objevuje známý nešvar současné legislativy, a to je špatná provázanost jednotlivých právních předpisů, terminologická svévole a vysoká míra neurčitosti textu. To vše pak vede k dávno známé slabině české legislativy, kterou je nepřijatelná komplikovanost, nepřehlednost, nejasnost textů a terminologická svévole. Velmi často se v legislativě prosazují zájmy určitých podnikatelských skupin bez toho, že by byl brán ohled na ostatní právní předpisy, unijní legislativu, či dokonce logiku,“ vyslovil svůj názor doktor Navrátil. Podle něho je dalším nešvarem, který se promítl i do tohoto nařízení vlády, je absence odborné diskuse s relevantními subjekty a odborníky. V tomto případě byla zjevně ignorována nezbytnost konzultace s orgány České advokátní komory a Notářské komory. „Je také otázkou, zda záměr obsahové náplně bodu 80. přílohy č. 4 citovaného nařízení vlády také někdo konzultoval s představiteli justice. Nedávné zkušenosti s vydáváním nezákonných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 nám potvrdily, že ministerstva mají značné odborné potíže s vydáváním různých předpisů, což nezřídka vede k jejich rozporu s právními předpisy vyšší právní síly. Přitom by často stačilo jen požádat o konzultaci odbornou veřejnost,“ míní JUDr. Navrátil.

Kolínská advokátka Mgr. Markéta Machová se domnívá, že Komora musí posílit svůj hlas ve veřejném prostoru, musí se důrazně vymezit proti takto flagrantnímu a bezprecedentnímu průlomu do zákona o advokacii a do advokacie jako takové a musí použít veškeré právní prostředky k nápravě tohoto nežádoucího stavu. Komora se musí vrátit k historickým hodnotám, principům a funkci advokacie v občanské společnosti a právním státě. Musí je veřejně vyjádřit a veřejně zaujmout svá stanoviska ve vztahu k aktuálnímu stavu společnosti, aktuálním právním otázkám, a veřejnosti vysvětlit, proč je nutné, aby existence advokacie byla v neokleštěné formě zachována a odpovídajícím způsobem právně chráněna. „Jako advokátka, vykonávající samostatnou advokacii nepřetržitě od roku 1998, vyjadřuji tímto plnou podporu postupu Komory proti zavedení nového oboru živnosti volné!!! Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy dle nařízení, které v naší zemi fakticky legalizuje poskytování právních služeb osobami bez odpovídajícího právního vzdělání, bez stavovské příslušnosti a z ní vyplývající kárné odpovědnosti a zejména bez zajištěné relevantní odpovědnosti v případě způsobené materiální újmy, je nepřijatelné,“ dodala Mgr. Machová.


„V tak složitých záležitostech, jako je poskytování právních služeb pro svěřenské fondy osobami bez potřebného vzdělání, dochází dle mého názoru nejen k degradaci poskytování právních služeb členy ČAK. Snižuje hodnotu právního vzdělání jako takového,“
napsala litvínovská advokátka JUDr. Marcela Dřevěná. Z praxe je zřejmé, že v naší republice působí nemálo firem, které si tyto služby zajišťují svými právními odděleními, kde požadavkem kladeným na zaměstnance je právní vzdělání získané vysokoškolským studiem. „Například stát pro ochranu svého majetku zřídil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnává v něm tým špičkových právníků, který obhospodařuje státní majetek. Jistě by tento úřad pro poskytování právní služby nezaměstnal člověka bez ukončeného magisterského studia na některé z právnických fakult. Je tedy s podivem, že v advokacii by to mělo být jinak. Proto i já považuji za nutné, aby se naše profesní komora bránila. Jistě by nikdo nesvěřil provedení lékařského operačního zákroku sanitářce v nemocnici. K tomu nemělo dojít ani v případě právní služby,“ je přesvědčená JUDr. Dřevěná.

Podporu „své“ České advokátní komoře jako stavovské organizaci advokátů, zaslala i Mgr. Markéta Pekařová. Komoře, která bdí nad úrovní poskytování právních služeb námi, advokáty, nad dodržováním etiky, cti advokátů a zachováváním řady dalších povinností, práv a hodnot, které advokátní stav nejen zdobí, ale především jsou pilíři právního státu a občanské společnosti. „Vyjadřuji podporu v BOJI proti možnosti poskytovat služby svou náplní shodné s poskytováním právních služeb advokátem pod rouškou živností. To vše i proto, že na jedné straně zmíněnou bdělostí a kontrolními mechanismy je pozitivně ovlivňována kvalita služeb advokátů, na druhou stanu Česká advokátní komora se mocí své autority silné profesní organizace staví na ochranu zájmů advokátů, který je v tomto konkrétním případě živností „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ přímo poškozen,“ dodala Mgr. Pekařová.

A na závěr vzkaz advokáta JUDr. Zbyňka Pražáka „Zásahem do výkonu advokacie nařízení nesporně je. Bojujte za nás všechny, držím palce!“


Své reakce můžete zasílat i nadále na adresu Advokátního deníku advokatnidenik@cak.cz.

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP