EK ČR je proti legalizaci protiprávních poskytovatelů právních služeb

Exekutorská komora ČR zaslala vládě České republiky otevřený dopis: Exekutorská komora České republiky je hluboce znepokojena schválením nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Část tohoto nařízení, které nabývá účinnosti dne 1. července 2021, bezprecedentním a nepřípustným způsobem zasahuje do výkonu svobodné právnické profese, kterým je advokacie.

Není tomu tak dávno, co se společným úsilím právnických profesních komor podařilo do exekučního řádu, notářského řádu a koneckonců i do zákona o advokacii včlenit ochranu před tzv. vinklařením, čili neoprávněným poskytováním právních služeb. Stalo se tak zákonem č. 258/2017 Sb., jímž byly do zmíněných předpisů zavedeny přestupky na úseku neoprávněného vykonávání exekuční, notářské a advokátní činnosti. Důvodem pro vznik těchto přestupků byla ochrana před neprofesionálním a všeobecně škodlivým poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou dostatečně vybaveny po stránce osobnostní i z hlediska materiálního zabezpečení.

Navzdory tomu jsme nyní svědky nepřijatelného zásahu do výkonu činnosti jedné z právnických profesí – advokacie. Schválením výše zmíněného nařízení vlády bylo umožněno „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, v rámci čehož mají osoby s „pouhým“ živnostenským oprávněním jednat jménem klienta a na jeho účet. Vláda schválením výše zmíněného nařízení umožnila poskytování právních služeb, které evidentně spadají pod výkon advokacie, právním laikům, jimž k jejich poskytování postačí pouze bezúhonnost a svéprávnost. Obdobně stát zamýšlí nepřípustně zasáhnout i do činnosti soudních exekutorů, a to povinným skládáním záloh na náklady exekuce, které povede pouze k tomu, že se provádění exekuční činnosti přesune do státem neregulovaných oblastí, jakým jsou inkasní a vymahačské agentury, v horším případě do šedé zóny.

Na tomto místě považuje Exekutorská komora ČR za nutné zdůraznit, že jednotlivé právnické profese a jejich činnost jsou poměrně důsledně regulovány právními předpisy. Advokáti, stejně jako soudní exekutoři nebo notáři, mají vysokoškolské právnické vzdělání, skládají povinně odborné zkoušky a účastní se pravidelně odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Cílem všech těchto opatření je to, aby adresátům jejich činnosti byly právní služby poskytovány řádně a dostatečně kvalifikovaným způsobem. Všichni zástupci regulovaných právnických profesí mají také ze zákona povinnost mlčenlivosti a povinné pojištění profesní odpovědnosti ke krytí případných škod, které by mohli způsobit v důsledku výkonu své činnosti.

Aktuálně schváleným nařízením č. 208/2021 Sb. (konkrétně bodem 6.) vláda ČR opět nepřípustně zasahuje do fundamentálních principů, na nichž výkon regulovaných právnických profesí stojí. Exekutorská komora ČR se proto připojuje ke stanovisku České advokátní komory a vyzývá vládu ČR k nápravě. Výkon tradičních právnických profesí nelze svévolně ohrožovat umožněním výkonu činností spadajících do advokacie osobám bez náležitého vzdělání a odpovídajících záruk.

Exekutorská komora České republiky
Foto: canva.com

Go to TOP