Sněm nejsou pouze volby

Radim Miketa

„Tak nám vyhlásili sněm.“ Parafrází úvodní věty nejslavnějšího románu Jaroslava Haška zdvořile připomínám, že představenstvo ČAK na svém únorovém zasedání svolalo sněm České advokátní komory. Byť byl svolán alternativně na termíny 22. 10. 2021 a 17. 12. 2021, lze doufat, že epidemiologická situace umožní plnohodnotné konání sněmu již v prvním z nich.

V této souvislosti si dovolím připomenout obecně známou, ne vždy však takto vnímanou skutečnost, že sněm nejsou pouhé volby do orgánů Komory. Formálně je sněm nejvyšším orgánem České advokátní komory se stanovenými pravomocemi a kompetencemi, neformálně pak jedinečnou příležitostí setkat se s kolegy, které jsme léta neviděli, diskutovat o otázkách, na které není čas v každodenním běhu událostí, a v neposlední řadě i příležitostí vyjádřit svůj názor na stav a směřování advokacie. Ať již bude názor vyřčen na plénu, či v kolegiální debatě v kuloárech, jeví se mi takový způsob konstruktivnější než šíření zkratkovitých prohlášení na sociálních sítích s velmi omezenou možností smysluplné debaty. Samotná rozhodnutí sněmu a volby s tím spojené by pak měly vyjadřovat výsledky takových diskusí a převažující názory advokátů. V tomto směru budou sněmu předloženy některé zásadní otázky dalšího směřování advokacie, o kterých nemají rozhodovat jiné orgány Komory, ať již budou zvoleny jakkoliv.

Je snad již mimo jakoukoliv pochybnost, že stávající zákonná úprava konání distančního sněmu neumožňuje a neumožňuje ani tento způsob voleb do orgánů Komory. Za uplynulý rok se většina z nás setkala s mnohými online formami jednání, zasedání, seminářů či jiných setkání, jsem však přesvědčen, že nikdo z nás se nezúčastnil zasedání orgánu, který by měl takřka 14 tisíc členů, jak by tomu bylo v případě online zasedání sněmu. I v případě reálného odhadu účasti kolem 2-3 tisíc advokátů se jeví online zasedání sněmu jako obtížně realizovatelné již jen z technického hlediska. Advokátům by pak tato forma nepochybně plně neumožnila to, co je smyslem a účelem sněmu a co je naznačováno shora. Jsem si plně vědom faktu, že je možné na daný problém nahlížet z mnoha úhlů pohledu a nepochybně na něj bude existovat celá řada odlišných názorů. Právě z tohoto důvodu má stávající představenstvo za to, že nemá mandát k tomu, aby o takto zásadní otázce rozhodovalo bez odborné diskuse a získání relevantního názoru advokátní obce. Proto uvedenou problematiku sněmu předkládá k rozhodnutí. Závěr, který bude k této otázce na připravovaném sněmu přijat, bude relevantním vyjádřením advokátů a zvolené orgány budou nepochybně postupovat v intencích těchto závěrů.

Při vědomí nejisté budoucnosti a možnosti, že by ani do konce roku nebylo možné sněm konat, činí představenstvo návrhy ke změně právní úpravy v tom směru, aby bylo možné v takové situaci realizovat aspoň volby do orgánů Komory. Jistě lze namítat, že konání voleb bez proběhnuvšího sněmu není systémovým řešením, že jsou popřeny některé volební principy dané zákonem, a jistě lze nalézt i další vady takového řešení. Má se však za to, že i přes tyto nedostatky by uvedené řešení bylo vhodnější než prodlužování funkčního období stávajících členů orgánů Komory, či dokonce ochromení jejího chodu tím, že volené funkce uplynutím funkčního období zaniknou.

Je pochopitelné a zákonité, že v době takříkajíc předsněmovní se diskuse o stavu advokacie a fungování Komory zintenzivňují. Mnohé kolegyně a kolegové v tomto období přicházejí s novými, mnohdy neotřelými nápady, jak činnost Komory změnit. Takovou diskusi vedenou férovými argumenty a se znalostí věci lze pouze přivítat, neboť takovýto střet názorů a pohledů může přispět k modernizaci Komory a advokacie jako takové. Diskuse postrádající uvedené atributy, argumenty založené na nepravdivých premisách, jakož i nerea­lizovatelná hesla však nalézání racionálních řešení spíše komplikují.

Jsem přesvědčen a těším se, že advokáti se zájmem o dění v advokacii a prahnoucí po osobním setkání příležitosti zúčastnit se sněmu v hojném počtu využijí. Stejně tak věřím, že sněm jako vrcholný orgán advokacie přinese závěry a výsledky, které potvrdí a rozvinou základní principy, na nichž je advokacie založena, a zvolenými členy orgánů budou nadále ve všech směrech chráněny a vytvářeny co nejlepší podmínky pro výkon naší profese.

Na setkání s vámi se těší

 

JUDr. RADIM MIKETA, místopředseda představenstva ČAK

Go to TOP