NS vyhověl Saudkovým ve sporu o katalog s komiksem Muriel a andělé

Nejvyšší soud zveřejnil dne 12. května 2021 rozsudek 27 Cdo 4200/2019-405 týkající se sporu dědiců výtvarníka Káji Saudka s brněnskou aukční síní 1. Art Consulting. Ta v roce 2014 publikovala formou katalogu Saudkův komiks Muriel a andělé. Saudkovi žádají zničení zbytku nákladu, celkem více než 500 kusů výtisků katalogu, a jeden milion korun jako náhradu za bezdůvodné obohacení. Kauza se vrací k Vrchnímu soudu v Olomouci.

 

V jiném sporu se soudy zabývaly vlastnictvím komiksu Muriel a andělé, který literárně zpracoval Miloš Macourek a nakreslil Kája Saudek. Podle pravomocného rozsudku nepatří sběrateli Tomáši Šmídkovi, který se jej v roce 2014 pokusil prodat v aukci, ale právě Saudkovým.

Rozsudek Nejvyššího soudu publikovaný 12. května se však týká pouze toho, zda aukční síň nezasáhla do Saudkových autorských práv, když před plánovanou dražbou publikovala katalog s reprodukcemi komiksu.

Katalog byl vydán v nákladu 1 000 kusů a bylo možné jej zakoupit za 300 Kč na pobočkách aukční síně v Praze a Brně nebo objednat prostřednictvím e-mailu. V katalogu nebylo uvedeno, že je možné ho koupit pouze se vstupenkou na výstavu či aukci (jak tvrdila aukční síň). Následně se katalog stal samostatně obchodovatelným, když byl nabízen na internetových stránkách za částku přibližně 2 000 Kč.

Připravovaná aukce se nakonec nekonala, aukční síň byla – v rámci probíhajícího trestního řízení – vyzvána k vydání výtisků katalogu, které měla k dispozici, policie pak bylo předáno v 533 kusů. Nyní je katalog žádaným sběratelským artiklem, na internetu se prodává i za desetinásobek původní ceny.

Dědici Káji Saudka se žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně v roce 2014 domáhají, aby aukční síň zničila nebo na vlastní náklady zajistila  zničení veškerých rozmnoženin publikace s názvem Aukční katalog Muriel a andělé, které má v držení, a aby jim zaplatila částku 1 000 000 korun s příslušenstvím představující bezdůvodné obohacení ve smyslu § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Bezdůvodné obohacení žalobci spatřují v tom, že žalovaná „uveřejnila“ komiks Muriel a andělé vytvořený Kájou Soudkem, vyhotovila jeho rozmnoženiny v podobě katalogu, jejž neoprávněně rozšiřovala, a neoprávněně vyhotovila rozmnoženinu komiksu v elektronické podobě, kterou uveřejnila na stránkách www.abc.cz, to vše bez souhlasu Káji Saudka.

Krajský soud v Brně žalobě vyhověl, nešlo prý o klasický katalog, ale v podstatě o knižní vydání komiksu. „Samostatná obchodovatelnost katalogu svědčí o tom, že mohl být vydán nad rámec nezbytného rozsahu propagace výstavy a aukce,“ rozhodl krajský soud.

Jeho rozsudek ale zrušil Vrchní soud, podle kterého šlo po formální stránce o aukční katalog s reprodukcemi draženého díla.

Podle Nejvyššího soudu Vrchní soud chyboval, když se nezabýval tím, zda byl Tomáš Šmídek vlastníkem originálu a mohl jej prodat a vystavit. Absence práva k takzvanému hlavnímu užití díla totiž vylučuje existenci propagační licence. NS konstatoval, že „v poměrech projednávané věci je především nutné odvolacímu soudu vytknout, že se nezabýval tím, zda žalované (Tomáši Šmídkovi) svědčilo právo k hlavnímu užití komiksu, tj. k vystavování a k prodeji jeho originálu. Zejména se měl zabývat tím, zda Tomáš Šmídek byl vlastníkem originálu komiksu, popř. zda byl z jiného důvodu oprávněn tento originál prodat a vystavit. … Odvolací soud rovněž dostatečně neposoudil rozsah užití komiksu nezbytný pro propagaci výstavy a prodeje jeho originálu. V odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu zejména absentuje úvaha o tom, z jakého důvodu nestačilo (jinak obvykle zcela postačující) vydání druhého katalogu, v němž byly zobrazeny zmenšené kresby komiksu, kolik katalogů bylo žalovanou vydáno, zda (a z jakého důvodu) se počet vydaných kusů vešel pod rozsah nezbytný k propagaci akce, zda prodej katalogu (za 300 Kč kus) nelze kvalifikovat jako nepřípustné užití díla za samostatným komerčním účelem a zda sdělování komiksu na internetových stránkách bylo nezbytné pro propagaci akce.“

Podle NS odvolací soud také chybně aplikoval tzv. tříkrokový test uvedený v § 29 odst. 1 autorského zákona. Měl se zaměřit zejména na posouzení toho, zda vydání katalogu (v jeho rozsahu a v měřítku dovolujícím bezproblémové prohlížení obrázků a čtení textu) fakticky nenahradilo (a dokonce nezmařilo) autorem zamýšlené vydání komiksu (i s poznámkami) v knižní podobě, za něž mohl autor oprávněně očekávat poskytnutí odměny, a zda tak nebylo v rozporu s běžným způsobem užití díla a neodůvodněně nepoškodilo oprávněné zájmy autora.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 7. 2019, č. j. 7 Co 40/2018-327, a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

 


Komiks Muriel a andělé měl vyjít na konci 60. let, ale kvůli nástupu normalizace se k lidem tehdy nedostal. Osud originálu byl desítky let neznámý, komiks vyšel až v roce 1991 po nálezu tiskařských štočků.

Z dokazování v hlavní větvi sporu vyplynulo, že originál držel Jiří Helmich, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že komiks dostal od Káji Saudka jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale uvedli, že výtvarník považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal.

Po smrti Jiřího Helmicha prodali jeho příbuzní v roce 2013 komiks Galerii Moderna, od které pak dílo koupil Tomáš Šmídek. Komiks chtěl vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu korun. Před zahájením předaukční výstavy v roce 2014 ale – na podnět Saudkovy rodiny – dílo zabavila policie. Soud pak rozhodl, že posledním právoplatným vlastníkem komiksu byl Kája Saudek, a dílo tak patří dědicům. Nyní se ještě čeká na rozhodnutí NS o Šmídkově dovolání.

 

Zdroj: NS, ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

 

Go to TOP