NS reaguje na výtky skupiny států proti korupci GRECO ve zprávě za rok 2020

Skupina států proti korupci GRECO zveřejnila Výroční zprávu za rok 2020. V té kritizuje Českou republiku za to, že dostatečně neimplementuje její doporučení proti korupci v soudnictví. Nejvyšší soud považuje za nutné vyjádřit se k uvedené kritice, neboť ke splnění požadavku na etický kodex soudců již došlo. Připojuje se tak k Ministerstvu spravedlnosti, které se již proti kritice ohradilo.

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) adresovala v rámci 4. hodnotícího kola zaměřeného na prevenci korupce ve vztahu k členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům České republice celkem 14 doporučení, přičemž čtyři z nich se týkají specificky předcházení korupce ve vztahu k soudcům. GRECO v této souvislosti konkrétně navrhuje přijetí podrobnější úpravy výběru a kariérního postupu soudců a předsedů soudů, přijetí přísnější úpravy vedlejších činností soudců, dále přijetí úpravy umožňující soudcům podat odvolání proti kárným rozhodnutím a v neposlední řadě přijetí profesního etického kodexu pro všechny soudce.

O hodnocení postupu České republiky při plnění jednotlivých doporučení informovalo GRECO jak v rámci Průběžné zprávy o plnění doporučení přijaté v prosinci 2019, tak nejnověji ve Výroční zprávě za rok 2020. Ačkoliv z údajů z medializované Výroční zprávy plyne, že Česká republika vytyčených cílů dosahuje prozatím pouze částečně, nelze odhlédnout od skutečnosti, že v řadě oblastí v současné době probíhá legislativní aktivita směřující k jejich včasnému naplnění, resp. stran tvorby profesního etického kodexu česká justice již požadavkům skupiny GRECO dostála.

Etický kodex, který byl převážnou většinou českých soudců bez výhrad přijat, má přitom potenciál stát se užitečným vodítkem pro soudce při jejich každodenním jednání v taláru i mimo něj a jeho cílem je kromě plnění uvedeného požadavku GRECO zejména příznivě přispět k profesní integritě soudců, a tím i k důvěře veřejnosti v soudce a soudnictví jako takové.

Text kodexu byl vypracován expertní skupinou složenou ze soudců soudů všech stupňů obecné soudní soustavy, jakož i zástupců Soudcovské unie ČR a byl předmětem schvalování ze strany soudních rad jednotlivých soudů, coby demokraticky volených orgánů zastupujících jednotlivé soudce. Jejich reakce na předkládaný kodex byla z převážné části pozitivní a kodex byl drtivou většinou bez výhrad schválen. V současné době tak již můžeme říct, že soudci v České republice disponují všeobecně přijatým etickým kodexem.

Vytýkané nedostatky České republiky při plnění výše zmiňovaných čtyř doporučení ve vztahu k soudcům je proto třeba vnímat ve světle současných pokročilých legislativních aktivit a úspěšného přijetí etického kodexu, které se však z časových důvodů do výroční zprávy za rok 2020 zatím nepromítly. Pozitivní hodnocení České republiky se zohledněním aktivit jak na půdě Parlamentu, tak v rámci justice lze očekávat ve výroční zprávě za rok 2021.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv NS – Aleš Ležatka

 

Go to TOP