Opatření proti pandemii představují korupční rizika, varuje GRECO

Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) vyzvala členské státy, aby přednostně věnovaly pozornost rizikům korupce v souvislosti s opatřeními zavedenými kvůli pandemii nemoci covid-19. Orgán sdružující 50 států včetně České republiky to uvedl ve své výroční zprávě zveřejněné dne 15. dubna 2021. Z ní také vyplývá, že Česká republika dosud plně zavedla jen jedno ze 14 doporučení GRECO, šest jich splnila částečně a sedm vůbec.

 

Doporučení, která GRECO vydala v roce 2016, se týkají pravidel kolem možného střetu zájmů poslanců, soudců či prokurátorů, přijímání darů a dalších výhod nebo kolem styků s lobbisty. Dalším cílem Protikorupční skupiny RE je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběr nebo odvolávání představitelů justice.

Česká republika zatím plně nevyhověla žádné ze žádostí ohledně korupce v soudnictví a politice. Z hlediska státních zástupců se – po boku Ukrajiny, Turecka, Maďarska, Srbska a Monaka – řadí k zemím, které se řídí doporučeními GRECO v této oblasti minimálně, v případě ČR je to podle výroční zprávy z 20 procent. Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením.

Tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka k tomu uvedl: Česká republika na plnění všech doporučení usilovně pracuje a má částečně splněnou velkou část bodů. V jejich rámci již ČR přijala některé legislativní změny. U velké části prací ještě dojde k finalizaci.Sdělil také, že pravidelné činnosti Skupiny byly narušeny pandemií Covid-19. Ta neumožnila uspořádání hodnotících návštěv, a celkově tak došlo i ke zpoždění projednání zpráv o plnění hodnocení členskými státy. Česká republika podávala zprávu o plnění doporučení čtvrtého hodnotícího kola až v březnu 2021. K projednání tedy dojde nejdříve v říjnu a jakékoli zlepšení hodnocení České republiky se projeví až ve výroční zprávě za rok 2021. Procentuální přehled splněných doporučení Českou republikou v této zprávě tedy odpovídá situaci za rok 2020. Vůbec však neznamená, že by Česká republika byla nejhorší v boji proti korupci. Většina doporučení uložených hodnotící zprávou z roku 2016 budou splněna přijetím legislativních změn, které jsou v různých fázích projednávání. Po schválení těchto změn dojde ke splnění řady uložených doporučení i zlepšení procentuálního znázornění situace ČR v porovnání s ostatními členskými státy Skupiny, dodal Vladimír Řepka. (Výčet projednávaných návrhů Vám nabízíme níže.)

Skupina GRECO ve své zprávě zdůraznila, že vlády po více než rok zavádějí nouzová opatření, která mohou být příležitostí k soustředění moci či znevažování základních práv člověka, a neměly by proto podceňovat korupční rizika.

Předseda GRECO doc. dr. sc. Marin Mrčela (zástupce předsedy NS Chorvatské republiky) vyzval členské země, aby dodržovaly pravidla, která skupina vydala v roce 2020 a která mají zabránit korupci v kontextu pandemie. „Je nezbytně nutné, aby všechna rozhodnutí a postupy ve stavu nouze byly navrženy s ohledem na transparentnost, integritu a zodpovědnost,“ uvedl Marin Mrčela.

„V této těžké době … vlády musejí zvýšit své úsilí a zajistit, že všechny politiky a kroky ohledně veřejného zdraví a ekonomické krize dostojí protikorupčním standardům,“ dodala generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burić.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá spojitost s Evropskou unií a jejími institucemi. V GRECO jsou kromě členů RE ještě Spojené státy, Bělorusko a Kazachstán.

 

Výčet návrhů GRECO, které jsou v současné době v ČR projednávány:

Etický kodex člena Poslanecké sněmovny
Návrh předložený předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.
Projednávání bylo přerušeno z důvodu omezeného počtu členů Sněmovny na jednání v souvislosti s omezeními vyhlášenými v souvislosti s pandemií Covid-19 a bude pokračovat po jejich zrušení.

Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
Zavádí zejména transparentnější výběr soudců a předsedů soudů výběrovou komisí.
Sněmovní tisk 630 byl po projednání Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu. Ten materiál vrátil k novému projednání s pozměňovacími návrhy.

Změna zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Upravuje disciplinární řízení ve věcech soudců a státních zástupců zavedením možnosti odvolání k druhé instanci.
Projednává Poslanecká sněmovna jako tisk 683.

Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
Návrh byl vypracován Ministerstvem spravedlnosti v r. 2019.

Zákon o lobbování a související změnový zákon
Zavádějí pravidla pro jednání s lobbisty a zpřísňující povinnosti týkající se přijímání a oznamování darů veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů.
Prošly v Poslanecké sněmovně prvním čtením jako sněmovní tisky 565 a 566.

 

Zdroj: ČTK, MSp
Foto: canva.com

Go to TOP