SD EU rozhodoval o službách připojení internetu na palubě letadel

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil dne 15. dubna 2021 rozsudek ve věci C-515/19 Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postesa Inmarsat Ventures SE, v němž rozhodl o službách internetového připojení na palubě letadel takto: družicová pohyblivá soustava, která spočívá, pokud jde o kapacitu přenášených dat, primárně na pozemských komplementárních komponentech rozmístěných takovým způsobem, že pokrývají celé unijní území, není nutně neslučitelná s evropským právním rámcem. Posílené využívání pozemských komponentů je možné za podmínky, že nedojde k narušení hospodářské soutěže a družicový komponent soustavy je skutečně a konkrétně užitečný.

Za účelem umožnění vytvoření konkurenčního vnitřního trhu s družicovými pohyblivými službami (MSS) v Evropské unii a zajištění postupného pokrytí všech členských států Evropský parlament a Rada přijaly rozhodnutí č. 626/2008 (dále jen „rozhodnutí MSS“)[1]. Na základě výběrového řízení na provozovatele celoevropských soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)[2]vybrala Evropská komise mimo jiné podnik Inmarsat Ventures SE. Tento podnik vyvinul soustavu nazvanou „European Aviation Network“, která je určena k poskytování služeb připojení za letu. Rozhodnutím ze dne 21. října 2014 mu Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Úřad pro regulaci elektronických komunikací a pošt, Francie) povolil, aby na území metropolitní Francie používal určené kmitočty, a rozhodnutím ze dne 22. února 2018 mu udělil povolení k provozování pozemských komplementárních komponentů (dále jen „PKK“)[3] družicových pohyblivých soustav. Společnost Eutelsat, konkurentka Inmarsat, podala ke Conseil d’État (Státní rada, Francie), žalobu znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 22. února 2018, a to zejména z důvodu porušení unijního práva.

Soudní dvůr, na který se obrátil francouzský nejvyšší správní soud se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, ve svém rozsudku poskytuje výklad „družicových pohyblivých soustav“, jakož i pojmů „PKK“a „pohyblivá pozemská stanice“[4] ve vztahu k rozhodnutí MSS. Soudní dvůr kromě toho upřesňuje pravomoci příslušných orgánů členských států odmítnout udělení nebo udělit provozovateli povolení nezbytná k provozování komponentů družicových pohyblivých soustav.

 

Závěry Soudního dvora

Soudní dvůr nejprve zdůrazňuje, že „družicová pohyblivá soustava“ nemusí nutně spočívat primárně na družicovém komponentu této soustavy, pokud jde o kapacitu přenášených dat. Příslušná ustanovení rozhodnutí MSS totiž nevymezují vztah mezi družicovým komponentem družicové pohyblivé soustavy na straně jedné a pozemským komponentem této soustavy na straně druhé, pokud jde o kapacitu přenášených dat. Kromě toho nelze vyvodit žádný závěr z použití výrazu „komplementární“ ve výrazu „pozemské komplementární komponenty“, jelikož tento výraz nenaznačuje nic stran relativní důležitosti obou komponentů.

Soudní dvůr dále upřesňuje, že pozemní stanici lze kvalifikovat jako „PKK družicové pohyblivé soustavy“, pokud jsou splněny dva hlavní požadavky. Pokud jde o umístění, musí být používána na pevném stanovišti a musí pokrývat zeměpisnou oblast v rámci rozsahu družice (družic) dané družicové pohyblivé soustavy. Kromě toho musí být pozemní stanice z funkčního hlediska využívána za účelem zvýšení dostupnosti družicové pohyblivé služby v oblastech, kde nemůže být zajištěno spojení s družicovým komponentem této soustavy v požadované kvalitě. Pokud jsou splněny tyto požadavky a ostatní společné podmínky[5], nelze z ustanovení rozhodnutí MSS[6] vyvodit žádné omezení počtu PKK, které mohou být provozovány nebo rozsahu zeměpisné oblasti, kterou pokrývají. Pojem „požadovaná kvalita“ je v tomto ohledu třeba chápat jako úroveň kvality nezbytnou pro poskytování služby nabízené provozovatelem této soustavy a musí být vykládán s ohledem na cíl, jímž je podpora inovací, technologického pokroku, jakož i zájmů spotřebitelů. Provozování PKK však nesmí vést k narušení hospodářské soutěžena daném trhu a družicový komponent družicové pohyblivé soustavy musí být skutečně a konkrétně užitečný v tom smyslu, že takový komponent musí být nezbytný pro fungování této soustavy, s výhradou nezávislého provozu PKK v případě selhání družicového komponentu, který nesmí přesáhnout osmnáct měsíců. Je věcí příslušných vnitrostátních orgánů, aby ověřovaly dodržování těchto podmínek.

Konečně podle Soudního dvora sek tomu, aby stanice spadala pod pojem „pohyblivá pozemská stanice“, nevyžaduje, aby byla bez dalšího zařízení schopna komunikovat s PKK i s družicí. V tomto ohledu má Soudní dvůr poté, co připomněl několik požadavků, které je třeba dodržet, za to, že těmto požadavkům odpovídá soubor složený ze dvou různých přijímacích terminálů propojených správcem komunikací, z nichž první se nachází nad trupem letadla a uskutečňuje spojení s kosmickou stanicí, druhý se nachází pod tímto trupem a uskutečňuje spojení s PKK. Soudní dvůr upřesňuje, že okolnost, že jednotlivé prvky netvoří fyzicky nedělitelný celek, není v tomto kontextu relevantní.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com


[1] Článek 2 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 8 odst. 1 a 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (Úř. věst. 2008, L172, dále jen „rozhodnutí MSS“).

[2] Článek 2 odst. 2 písm. a) a b) rozhodnutí MSS ve spojení s čl. 8 odst. 1 a 3 tohoto rozhodnutí.

[3] Článek 2 odst. 2 písm. b) rozhodnutí MSS ve spojení s čl. 8 odst. 1 a 3 tohoto rozhodnutí

[4] Článek 2 odst. 2 písm. a) rozhodnutí MSS.

[5] Článek 8 odst. 3 rozhodnutí MSS.

[6] Zejména čl. 2 odst. 2 písm. b) rozhodnutí MSS.

Go to TOP