Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka: Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu

Leges, Praha 2020, 152 stran, 280 Kč.

Nakladatelství Leges vydalo v roce 2020 monografii kolektivu autorů s názvem Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. Jedná se o jedinou publikaci svého druhu, neboť podrobně a komplexně rozvádí nahlížení do spisu pro každé právní odvětví samostatně i ve vzájemných souvislostech. Svým zaměřením je tak publikace unikátní a vysoce potřebná.

Publikace je členěna do sedmi kapitol, přičemž první kapitola je zaměřena na ústavní východiska, druhá se samostatně a zároveň komplexně věnuje spisu a jeho vedení. Následujících pět kapitol obsahuje vedení spisu v každém právním odvětví, tedy v občanském soudním řízení, trestním řízení, soudním řízení správním, správním řízení a daňovém řízení.

Je nutné poznamenat, že nahlížení do spisu je institutem právní vědou spíše opomíjeným, který je sice zmíněn v každé učebnici práva, avšak autorům se povedlo tento institut vyložit ve vztahu k jednotlivým typům řízení a zároveň upozornit i na zvláštnosti, resp. neobvyklé situace, ke kterým může v praxi dojít a jejichž řešení nemusí být na první pohled jasné. Takovými situacemi je např. určení osob oprávněných v trestním řízení a kdo v jaké fázi řízení do spisu nahlíží. Zároveň autoři velmi podrobně vykládají, kdo je oprávněn povolit či nepovolit nahlížení do spisu, případně i jaké části spisu jsou z nahlížení vyloučeny. Taktéž lze vyzdvihnout důslednost, kterou autoři věnovali i otázce utajovaných informací. Velmi věcně je pak čtenář uveden do dané problematiky, když autoři stručně, avšak výstižně vysvětlují základní pojmy, vztahující se k jednotlivým typům řízení.

Je nepochybné, že tato publikace není určena pouze akademikům, praktikujícím právníkům či studentům právnických fakult, ale zejména pak samotným účastníkům, kteří chtějí hájit svá práva před orgány veřejné moci. Největším přínosem bezpochyby bude tato publikace pro samotné orgány veřejné moci, které o nahlížení do spisu rozhodují. Vedoucí soudních kanceláří jsou zpravidla osoby bez právního vzdělání a tato publikace jim umožní rychle a přehledně zjistit, jak v dané věci postupovat, např. jaké listiny jsou z nahlížení vyloučeny, a naopak může posloužit účastníkům těchto řízení, aby věděli, jaká práva ve vztahu k nahlížení do spisu v řízení mají. Publikace neopomíjí ani problematiku pořizování kopií ze spisu i jejich případné zpoplatnění. Ačkoliv je publikace sepsána na vysoké odborné úrovni, autorům se podařilo napsat ji srozumitelně, uceleně a přehledně, právě pro potřeby běžného použití nejen odborníků z právní praxe, ale i laiků, kterým může sloužit jako pomůcka v soudním řízení či řízení správním.

Nelze opomenout ani bohatý poznámkový aparát, ve kterém je nejenom hojně odkazováno na literaturu, ale i na související relevantní judikaturu.

Závěrem tak mohu shrnout, že publikace je praktickou příručkou, ve které se autorům podařilo vystihnout zásadní, ale i ojedinělé a netradiční problémy spojené s nahlížením do spisu. Je nutné ocenit to, že autoři problematiku nahlížení do spisu pojali komplexně z pohledu z všech soudních odvětví i odvětví správních a způsobem přístupným i laické veřejnosti. Publikace bude přínosná jak veřejnosti odborné, tak i kaž­dodenní právní praxi.

 

JUDr. PAVLA BURIÁNOVÁ, asistentka soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, doktorandka na Katedře občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, asistentka na Katedře ústavního a evropského práva tamtéž

 

Go to TOP