Jakub Hanák, Jana Tkáčiková: Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.). Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 160 stran, 385 Kč.

 

V listopadu 2020 spatřil světlo světa vůbec první komentář k zákonu č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve stavu ke dni 1. 9. 2020 (dále jen „zákon o Státním pozemkovém úřadu“). Jedná se o dílo autorské dvojice Hanák a Tkáčiková, kteří současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Zákon o Státním pozemkovém úřadu upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. Komentář je tak vzhledem k zákonem upravované materii vhodný především pro profesionály.

Samotný text publikace je psán velmi čtivě a především přehledně. Výklad se vztahuje k jednotlivým odstavcům komentovaných paragrafů a je prokládán zásadními rozhodnutími soudů. Na závěr výkladu k jednotlivým zákonným ustanovením je pak uveden přehled další relevantní judikatury a dalších pramenů, vztah k souvisejícím předpisům a odkazy na odbornou literaturu, jak už bývá u komentářů vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer zvykem.

Kladně je třeba hodnotit i vysvětlování užitých i souvisejících pojmů a institutů. Za zmínku stojí i obrazové vsuvky v podobě mapových podkladů či graficky znázorněných časových os pro lepší přehlednost. Některá komentovaná ustanovení jsou uvozena i historickým exkurzem (např. § 3, 7), který napomáhá lepšímu pochopení upravovaného institutu.

Závěrem lze konstatovat, že se jedná o velmi zdařilou prvotinu této autorské dvojice, která jistě najde své uplatnění především u profesionálů, ale neměla by uniknout ani pozornosti širší veřejnosti.

 

Mgr. MARTINA WEISSOVÁ, doktorandka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP