Aktuálně: Formuláře prohlášení nutných pro výkon advokacie

Česká advokátní komora připravila formuláře čestného prohlášení, kterými advokát či advokátka osvědčí důvodnost využití výjimky stanovené v článku II. odst. 1 usnesení vlády č. 216 z 26. února 2021 (cesta k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti), resp. v článku I. odst. 4 písm. a) usnesení vlády č. 217 z 26. února 2021 (ubytování nezbytné k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti). 

Obdobně jako v předchozím případě je tento formulář pro advokáty a advokátky vhodnou náhradou potvrzení vyžadovaného v článku II. odst. 4 bod 1. usnesení vlády č. 216, resp. v článku I. odst. 4 písm. a) bod i) usnesení vlády č. 217.

Spolu s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením předloží advokát či advokátka při kontrole advokátní průkaz k ověření jeho či její příslušnosti k advokátnímu stavu.

Formulář čestného prohlášení je připraven ve dvou verzích – pro advokátky a pro advokáty.

Pokud má advokát/advokátka k dispozici předvolání (vyrozumění) k jednání od orgánu veřejné moci či jiného subjektu, předloží též kopii tohoto dokumentu, v níž budou zneviditelněny údaje účastníků jednání.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, jakož i jiné jeho zneužití by bylo porušením povinností advokáta/advokátky a bylo by postoupeno kontrolní radě České advokátní komory k prověření, zda se tím advokát/advokátka nedopustil/a kárného provinění.

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP