SD EU ke dvojímu trestání za zneužití dominantního postavení na trhu

Soudní dvůr EU v rozsudku ze dne 25. února 2021 ve věci C‑857/19 Slovak Telekom a.s. v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky potvrdil, že společnosti Slovak Telekom, kterou Komise shledala odpovědnou za zneužití dominantního postavení na trhu některých telekomunikačních služeb, mohla být za takové zneužití shledána odpovědnou též slovenskými orgány na trhu jiných telekomunikačních služeb. Zahájí-li Komise řízení o přezkumu týchž protiprávních jednání, jaká byla stíhána slovenskými orgány, ztrácejí tyto orgány v dané oblasti svou příslušnost.

V dané věci dne 21. prosince 2007 přijal slovenský orgán pro hospodářskou soutěž na základě unijních pravidel práva hospodářské soutěže rozhodnutí, kterým konstatoval, že společnost Slovak Telekom zneužila své dominantní postavení na slovenském trhu telekomunikací. Dne 8. dubna 2009 rozhodla Komise zahájit vůči společnosti Slovak Telekom řízení o údajných zneužitích dominantního postavení na slovenském trhu služeb velkoobchodního širokopásmového přístupu. Údajně zneužívající praktiky, které bylo třeba přezkoumat, se týkaly jednak odmítnutí společností Slovak Telekom poskytnout přístup k jejím účastnickým vedením a jednak stlačování marží, pokud jde o velkoobchodní přístup k těmto účastnickým vedením a dalším službám širokopásmového přístupu a příslušným službám maloobchodního přístupu na Slovensku. Na základě tohoto řízení přijala Komise dne 15. října 2014 rozhodnutí, v němž konstatovala, že uskutečňováním výše uvedených praktik zneužil podnik složený ze společností Slovak Telekom a Deutsche Telekom, která byla většinovým akcionářem prvně uvedené, své dominantní postavení na slovenském trhu telekomunikací. Za tato protiprávní jednání uložila Komise společnostem Slovak Telekom a Deutsche Telekom, solidárně, pokutu ve výši 38 838 000 eur[1].

Dne 9. dubna 2009 změnila Rada Protimonopolého úradu Slovenskej republiky (Rada protipomopolního úřadu Slovenské republiky) rozhodnutí slovenského orgánu pro hospodářskou soutěž a uložila společnosti Slovak Telekom pokutu ve výši 525 800 000 slovenských korun (SKK) (17 453 362,54 eura) z důvodu, že zneužila dominantní postavení přijetím strategie stlačování svých marží mezi cenami maloobchodních telekomunikačních služeb a cenami velkoobchodního propojení. Vzhledem k tomu, že měl Najvyšší súd Slovenskej republiky (Nejvyšší soud Slovenské republiky) pochybnosti o tom, zda je shledání odpovědnosti společnosti Slovak Telekom za zneužití dominantního postavení stlačováním marží, jak slovenskými orgány, tak Komisí v souladu se zásadou zákazu dvojího trestání (ne bis in idem), položil Soudnímu dvoru v tomto ohledu předběžné otázky.

Svým rozsudkem z dnešního dne Soudní dvůr nejprve připomněl, že podle nařízení o provádění pravidel hospodářské soutěže[2] ztrácejí orgány pro hospodářskou soutěž členských států příslušnost používat ustanovení Smlouvy o FEU týkající se hospodářské soutěže, zahájí-li Komise řízení za účelem přijetí mimo jiné rozhodnutí, jehož cílem je konstatovat porušení uvedených ustanovení.

Soudní dvůr zdůraznil, že výraz „zahájení řízení Komisí“ vymezuje z věcného hlediska rozsah ztráty příslušnosti orgánů pro hospodářskou soutěž členských států v důsledku konání Komise. Tato ztráta příslušnosti se totiž týká pouze skutků, které jsou předmětem řízení zahájeného Komisí. Pokud tedy Komise zahájí takové řízení, ztrácejí orgány pro hospodářskou soutěž členských států příslušnost stíhat tytéž podniky za tatáž údajně protisoutěžní jednání, ke kterým došlo na tomtéž jednom nebo několika výrobkových a zeměpisných trzích během téhož jednoho nebo několika období. V projednávané věci tak vedlo rozhodnutí Komise ze dne 8. dubna 2009 o zahájení řízení vůči společnosti Slovak Telekom ke ztrátě příslušnosti slovenského orgánu pro hospodářskou soutěž používat unijní pravidla hospodářské soutěže pouze v rozsahu, v němž se šetření vedené tímto orgánem a šetření vedené Komisí týkalo na základě výše uvedených hledisek týchž protiprávních jednání.

Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru přitom vyplývá, že zatímco Komise zahájila vůči společnosti Slovak Telekom řízení z důvodu údajných zneužití dominantního postavení na trhu služeb velkoobchodního širokopásmového přístupu, řízení před slovenským orgánem pro hospodářskou soutěž se týkalo údajných zneužití dominantního postavení uvedené společnosti na velkoobchodních a maloobchodních trzích telefonních služeb a služeb úzkopásmového přístupu k internetu prostřednictvím vytáčení.

Za těchto podmínek se podle Soudního dvora, s výhradou ověření Najvyšším súdem Slovenskej republiky, jeví, že předmětem řízení vedených Komisí a slovenským orgánem pro hospodářskou soutěž vůči společnosti Slovak Telekom byla údajná zneužití dominantního postavení této společnosti na odlišných výrobkových trzích. Zahájení výše uvedeného řízení Komisí vůči této společnosti tak dle všeho nevedlo ke ztrátě příslušnosti slovenského orgánu pro hospodářskou soutěž ve vztahu k protiprávním jednáním, která jsou předmětem jím zahájeného řízení.

Nakonec Soudní dvůr uvádí, že zásada ne bis in idem se na projednávaný případ nevztahuje, jelikož relevantní výrobkové trhy nejsou totožné. V tomto ohledu Soudní dvůr upřesnil, že i pokud by vyplynulo, že relevantní výrobkové trhy totožné jsou, tato zásada by se nepoužila, jelikož tím, že Komise zahájila vlastní řízení, by slovenský orgán pro hospodářskou soutěž ztratil příslušnost použít za okolností projednávané věci unijní pravidla hospodářské soutěže.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: www.canva.com


[1] Proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba k Tribunálu Evropské unie, jenž dne 13. prosince 2018 vydal dva rozsudky, Deutsche Telekom v. Komise a Slovak Telekom v. Komise (T -827/14 a T-851/14); viz rovněž TZ č. 196/18. Proti rozsudkům Tribunálu byly podány kasační opravné prostředky a z nich plynoucí věci (C-152/19 P a C-165/19 P) jsou projednávány Soudním dvorem

[2] Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích [101 a 102 SFEU ] (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 13/31, s. 65).

 

Go to TOP