Exekutorská komora ČR vydala sedm samoregulačních opatření

Exekutorská komora ČR (EKČR) reaguje na blížící se konec účinnosti Lex Covid – Justice II, který obsahuje mimo jiné moratorium na mobiliární exekuce a exekuce nemovitých věcí. Jakákoliv další plošná omezení považuje EKČR za velmi nebezpečná z hlediska vymahatelnosti práva. Došlo by k výraznému poškození práv zejména drobných věřitelů a v důsledku toho i k nárůstu dlužníků. Exekutorská komora ČR si uvědomuje složitost současné koronavirové krize, navíc během nouzového stavu, ale pomoc je nutné adresovat konkrétně. I proto EKČR vydala sedm samoregulačních opatření, jejichž cílem je přistupovat k jednotlivým případům citlivě a posuzovat každý individuálně. 

Lex Covid – Justice obsahuje části týkající se zákazu provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, ve kterých má povinný „místo trvalého pobytu“, a zákazu provádění exekuce prodejem movitých věcí. „Současná plošná opatření zvýhodňují povinné a znesnadňují vymáhání pohledávek věřiteli, a to i v případech, kdy to vůbec není potřeba,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Dochází tak k bizarním případům, kdy např. řemeslník nedostal zaplaceno za svoji práci, má existenční problémy, ale majetek dlužníka nelze kvůli plošným opatřením postihnout. „Vhodně formulovaná samoregulace s rozumnými výjimkami je zcela jistě lepším řešením než plošná omezení,“ dodává Mlynarčík.

Poukazuje také na příklad bankovního sektoru, kde samoregulace bezproblémově funguje již od listopadu. Tehdy, po dohodě Ministerstva financí se zástupci České bankovní asociace, nebylo prodlouženo zákonné uvěrové moratorium. Banky se zavázaly řešit situaci na individuální bázi a vycházet vstříc klientům, kteří se po skončení moratoria mohou dostávat do finančních problémů.

„I s ohledem na tuto skutečnost se prezidium Exekutorské komory ČR shodlo, že stejně jako banky i exekutoři samoregulaci zvládnou a vydalo doporučení, kterými je vhodné se řídit alespoň po dobu nouzového stavu,“ doplňuje viceprezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Doporučení navíc směřují na jednotlivé případy exekucí, ve kterých budou soudní exekutoři hodnotit dopady pandemie na dlužníky, a po poučení více využívat stávající prostředky v podobě Exekutorskou komorou ČR často zmiňovaného návrhu na odklad exekuce.

Již v březnu loňského roku vydalo prezidium Exekutorské komory šest opatření s úmyslem ulevit lidem postiženým epidemií, jelikož od samého počátku epidemie způsobené šířením koronaviru si vedení Exekutorské komory ČR uvědomovalo vážnost situace. Ta je i nadále složitá, a to jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Mezi návrhy bylo například dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH. Vydáno bylo také doporučení soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a dále postupovali maximálně vstřícně při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení.

I přesto, že se i samotni exekutoři dostávají z důvodu úbytku počtu zahájených exekucí do složíte ekonomické situace, se prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo vydat další samoregulační opatřeni, která jsou v zájmu dlužníků i věřitelů.

Prezidium Exekutorské komory ČR soudním exekutorům v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců, soudních exekutorů, účastníků řízení i třetích osob doporučuje:

I. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných a za současného vybavení pověřených zaměstnanců respirátory s odpovídající třídou ochrany (v případě respirátoru s výdechovým ventilem je navíc nutné překrytí rouškou), dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicemi,

II. nesepisovat a nezajišťovat komunikační prostředky, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova (počítače, tablety, mobilní telefony),

III. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I.),

IV. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,

V. neprovádět kamenné dražby, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I., a dezinfekčními prostředky pro veřejnost; pravidelně veřejně dostupné prostory dezinfikovat),

VI. nečinit úkony směřující k provedení exekuce v případech, kdy povinný aktivně plní vymáhanou povinnost ve formě pravidelných splátek, jejichž výše není ve zjevném nepoměru celkové vymáhané povinnosti s přihlédnutím k očekávané délce takto vedeného řízení,

VII. v maximální možné míře poučovat účastníky řízení o důvodech pro sociální odklad exekuce a pravidlech pro podání návrhu a rozhodování o tomto návrhu.

Zdroj: EK ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP