Elektronický podpis – jedna z novinek, kterou 1. ledna přinesl zákon o znalcích

Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, tedy zákon č. 254/2019 Sb. Ten mimo jiné upravuje také problematiku elektronických podpisů a jejich využití při online komunikaci znalců, znaleckých kanceláří a ústavů. 

V článku se zaměříme pouze na problematiku elektronického podpisu a s tím souvisejících pojmů, což znamená především výklad § 27 v rámci hlavy VI. zákona, kde je uvedeno následující:


ZNALECKÝ POSUDEK

 § 27

Způsob podání znaleckého posudku


(1) Znalecký posudek se podává v listinné podobě nebo, souhlasí-li s tím zadavatel, v elektronické podobě; lze jej podat též ústně do protokolu.

(2) Podává-li se znalecký posudek v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk znalecké pečeti. Podává-li se znalecký posudek v elektronické podobě, musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo název znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“, a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let ode dne vyhotovení znaleckého posudku.

(3) Znalec má povinnost vyhotovit stejnopis znaleckého posudku podaného v listinné podobě a uchovat jej nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku. Znalec má povinnost uchovat znalecký posudek podaný v elektronické podobě se všemi náležitostmi podle odstavce 2 nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku.

(4) Způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky stanoví ministerstvo vyhláškou.

Co to tedy bude pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy znamenat v praxi?

Aby bylo možné správně pochopit, co přesně bude Zákon č. 254/2019 Sb. z pohledu on-line komunikace obnášet v praxi, je nutné vyznat se v základních pojmech, které s problematikou elektronického podpisu souvisejí.


Kvalifikovaný elektronický podpis
je nejvyšší a nejlépe zabezpečenou variantou elektronického podpisu. Musí být zaručený, vytvořený kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a je nezbytné, aby byl založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že jde o certifikát, který není uložen přímo v PC svého majitele, ale je generován do USB tokenu nebo čipové karty chráněných heslem a PIN kódem.

Tento typ elektronického podpisu musí kromě znalců využívat také všechny orgány veřejné moci, pracují s ním však také advokáti, notáři a další, kteří používají CzechPOINT@office.


Kvalifikované časové razítko
je zárukou a nezpochybnitelným důkazem podoby dokumentu v okamžiku, kdy byl orazítkován, resp. podepsán. Má platnost minimálně 5 let. Kvalifikované časové razítko je možné zakoupit v různých balíčcích – jednoduše si lze předplatit balíček s určitým počtem kusů razítek, ze kterého se pak při každém podpisu budou razítka postupně odebírat.

Jak přesně postupovat?

Pokud jste jako znalec elektronický podpis zatím nevyužíval vůbec, nebo měl v počítači pouze kvalifikovaný certifikát (tj. zaručený elektronický podpis, který umožňuje podepisovat smlouvy a jiné dokumenty, ale není vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů – USB token, čipová karta) budete muset podniknout několik kroků, abyste kvalifikovaný elektronický podpis získal. V první řadě je nutné opatřit si USB token a zřídit si na něm nový certifikát. Ten musí vydat akreditovaná certifikační autorita. V rámci ČR jde o První certifikační autoritu, PostSignum (Česká pošta) a nebo eIdentity. Dále pak budete potřebovat balíček kvalifikovaných časových razítek.

Celý proces je však možné výrazně zjednodušit a obrátit se na profesionály. S vyřízením elektronického podpisu mohou pomoci například IT odborníci, kteří se této oblasti věnují anebo některá z externích registračních autorit – například elektronickypodpis.cz. V tom případě stačí jen zadat poptávku, domluvit se na termínu a elektronický podpis pak odborníci pro žadatele zajistí a připraví k použití.

Ing. Lukáš Vaněček
Foto: Pixabay

Go to TOP