Soudní znalci a tlumočníci se nově řídí přísnějšími pravidly

Soudní znalci i tlumočníci a překladatelé se od 1. ledna 2021 řídí novými pravidly. Přijaté zákony – zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákon

Soudní znalci i tlumočníci a překladatelé se od 1. ledna 2021 řídí novými pravidly. Přijaté zákony – zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích – jim přinesou vyšší odměny, ale také přísnější podmínky pro jejich práci. Nové předpisy nahradily společný zákon o znalcích a tlumočnících, který pocházel z roku 1967 a podle ministerstva spravedlnosti byl již zastaralý. Smyslem aktuální úpravy je zkvalitnit činnost těchto profesí.

Každý zájemce o práci znalce bude mít nyní právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku a doloží požadované vzdělání odpovídajícího směru. Stávajícím znalcům znalecké oprávnění nezaniká. Na složení nové zkoušky a podání žádosti o zápis do seznamu znalců mají následujících pět let.

Zákonodárci zpřísnili požadavky na znalecké posudky – mají obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad. Znalci musí posudky archivovat nejméně po dobu deseti let. Zákon navíc zavádí i povinné pojištění znalců kvůli případné náhradě újmy způsobené znaleckou činností.

Na činnost znalců už nebudou dohlížet předsedové jednotlivých krajských soudů, ale Ministerstvo spravedlnosti. Za pochybení znalcům hrozí peněžní sankce.

Samostatný nový zákon, který se týká tlumočníků, rozlišuje tlumočnickou a překladatelskou činnost – tedy ústní a písemný převod jazyka. Stejně jako u znalců nyní mají zájemci právní nárok na zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, pokud splní předem stanovené podmínky včetně vstupní zkoušky. Nebude tak již záležet na vůli předsedů krajských soudů, kteří žadatele nejmenovali například tehdy, když se domnívali, že pro daný jazyk je tlumočníků dostatek.

Předpis také stanoví, že překladatelé musejí překlady uchovávat po dobu tří let. Tlumočníci budou mít po čtyřech hodinách práce nárok na hodinovou přestávku, pro nepřetržitou službu si budou muset úřady najmout tlumočníky dva.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP