Důležité upozornění ČAK k úlevám týkajícím se povinných plateb advokátů

V souvislosti s placením povinných plateb advokáta upozorňuje představenstvo České advokátní komory, že její poradní orgán – Komise pro snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory, odvodu do sociálního fondu (tj. povinných plateb) či prodloužení splatnosti těchto plateb – projedná pouze písemné žádosti jednotlivých advokátů či advokátek, které budou doručeny Komoře nejpozději do 20. ledna 2021, tj. do data splatnosti určeného v čl. 2 odst. 2 Usnesení 10/2006 Věstníku, který upravuje podrobnosti o placení ročního příspěvku.

 

Stejný termín, tedy 20. 1. 2021, platí pro podání písemných žádostí týkajících se případné úlevy:

  • pro advokáty starší 70 let a 80 let, kteří vykonávají advokacii více než 20 let; o prominutí nebo snížení je nutno písemně požádat do termínu splatnosti;
  • pro advokátky z důvodu rodičovských povinností, kdykoliv do 6 let věku dítěte, avšak pouze jednou po dobu výkonu advokacie. Není nutné žádat v roce narození dítěte;
  • pro advokáty/ advokátky, žádající o prominutí nebo snížení z důvodů zdravotních či sociálních.

Komise projedná žádosti nově se zapisujících advokátů v průběhu kalendářního roku. Žádosti musejí být podány do 1 týdne ode dne zahájení výkonu advokacie. Těmto advokátům může být prodloužena splatnost povinných plateb max. do 30. listopadu kalendářního roku.

Úlevy se nevztahují na platby zákonného pojištění.

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., pověřená členka představenstva ČAK
JUDr. Jaroslava Macková, vedoucí Odboru matriky ČAK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP