JUDr. Petr Poledník: Advokacie v roce 2020

Petr Poledník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

původně jsem chtěl napsat úvodník do našeho časopisu na úplně jiné téma, avšak události posledních dnů si zaslouží pozornost daleko větší.

Nejen Česká republika, ale celý svět bojuje s novým, dosud neznámým protivníkem, a to pandemií koronaviru. Společnost obecně na tento boj připravena nebyla, snad se dá říci, že s tímto nepřítelem nepočítala. Poslední obdobnou situací byla snad epidemie tzv. španělské chřipky před sto lety.

V souvislosti s řešením pandemie byla učiněna celá řada opatření orgány státní moci a správy s cílem pandemii omezit a následně eliminovat. Ne všechna tato opatření však byla přijata s porozuměním, a ne každý s nimi souhlasí. V tak závažných věcech je však, dle mého soudu, nutné spolehnout se na rozhodnutí odborníků, a nikoliv na „hlas ulice“, zejména vyjadřovaný v takové podobě, jak jsme jej mohli nedávno sledovat na Staroměstském náměstí.

I v právních kruzích (včetně příslušníků advokátního stavu) se objevily názory označující přijatá opatření za nezákonná či protiústavní. Nechci vůbec hodnotit, zdali tomu tak je, či není.

Jsem si vědom, že přijatá opatření budou mít tvrdý ekonomický dopad. Pro někoho více, pro někoho méně. Advokáty nevyjímaje. Především však musíme dát přednost životu a zdraví před ekonomikou.

Za těchto nelehkých podmínek pracují i orgány České advokátní komory. Je zásadní otázkou, jak se za současné situace mají orgány Komory zachovat, k čemu se vyjadřovat.

I některá rozhodnutí Komory byla podrobena kritice. Například zrušení termínu advokátních zkoušek. Prosím všechny, kterých se dané opatření dotklo, aby pochopili závažnost rozhodnutí, které muselo být učiněno. Za situace, kdy jsou obratem měněna – zpřísňována přijatá opatření, jen stěží mohlo být garantováno uskutečnění advokátních zkoušek v termínu listopad/prosinec (obzvlášť ve chvíli, kdy přijatá opatření v tomto ohledu nezakotvovala pro konání advokátních zkoušek žádnou výjimku).

Současná podoba advokátní zkoušky, resp. právní úprava jejího průběhu, neumožňuje advokátní zkoušky realizovat „náhradním způsobem“. Ve svém minulém úvodníku pro BA jsem se zamýšlel nad novými technickými možnostmi, které v současnosti máme. Zaznamenal jsem úvahy některých kandidátů advokátní zkoušky o konání advokátní zkoušky např. distan­ční formou (formou online – videopřenosu).

Všechny kandidáty advokátní zkoušky ubezpečuji, že jak příslušné orgány ČAK, tak i jednotliví zkušební komisaři dělají maximum pro to, aby se advokátní zkoušky uskutečnily co nejdříve.

Nečeká nás lehké období, budeme se muset vypořádat se situací, na kterou jsme objektivně nemohli být připraveni. Přejme si však jednotu našeho stavu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví a dostatek síly k překonání těchto nelehkých časů.

JUDr. PETR POLEDNÍK, člen představenstva ČAK

Go to TOP