Celý svět si připomíná mezinárodně uznávaný Den lidských práv

Dne 10. prosince si celý svět připomíná Den lidských práv a dnes je to přesně 72 let od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv. Valné shromáždění OSN přijalo katalog základních práv, která platí stejně pro všechny jednotlivce – bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví, náboženství, národní či sociální původ. Byl to skutečný milník v ochraně lidských práv. 

Pro evropské občany jsou tato práva stanovena v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Mezi základní práva patří právo na život, právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na respektování soukromého a rodinného života a třeba i právo na spravedlivé řízení. Úmluva také zakazuje řadu nespravedlivých praktik, jako je trest bez zákona, zákaz zneužití práva, zákaz otroctví a nucených prací, nebo diskriminace a mučení.

Realizace této Úmluvy je velkým úspěchem, jelikož zajišťuje rovnost, spravedlnost a důstojnost všech osob žijících v 47 členských státech Rady Evropy. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Právě Rada Evropy byla mezi prvními, která zveřejnila prohlášení k letošnímu Mezinárodnímu dni lidských práv reprodukované Marijou Pejčinović Burić, generální tajemnicí a Michaelem Rothem, zvláštním zástupcem spolkové vlády pro německé předsednictví ve Výboru ministrů. (na snímku)

„Jako strážce lidských práv, demokracie a právního státu se Rada Evropy etablovala jako morální kompas a svědomí Evropy. Svými závaznými mezinárodními úmluvami stanoví ve světě bezkonkurenční standardy. Pro 835 milionů občanů je Evropský soud pro lidská práva posledním odvolacím soudem, pokud mají pocit, že byla porušena jejich práva.
Dne 18. listopadu převzalo Německo předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy po dobu šesti měsíců. Během několika posledních měsíců byla ochrana právního státu a lidských práv také mezi prioritami německého předsednictví v Radě EU. Například za německého předsednictví byl vytvořen nový mechanismus kontroly právního státu, otevřený dialog o stavu právního státu ve všech členských státech na základě zprávy Evropské komise o právním státu. Klíčovou odborností k tomu přispěla Benátská komise Rady Evropy.
Jakákoli úspěšná politika v oblasti lidských práv musí držet krok s novým vývojem. Technologický pokrok může mít pozitivní dopad na naši budoucí cestu. Přinášejí však rizika, jako je diskriminace a nerovnost vyplývající z umělé inteligence. Lidská práva jsou univerzální. Uplatňují se také v digitálním světě. Internet není prostorem mimo zákon. Nemůžeme dopustit, aby nenávist a podněcování k nenávisti zničily otevřenou kulturu debaty v naší demokratické, pluralitní společnosti.“

„Postavte se za lidská práva každého!“, vyzval Michael O’Flaherty, ředitel agentury FRA – centra pro podporu a ochranu lidských práv v EU „Letošní pandemie covid-19 zanechává ve společnosti na celém světě trvalou stopu. Ovlivnilo to všechny kromě některých lidí více než jiné. Jak se díváme dopředu, v den lidských práv, 10. prosince, musíme udělat z nového normálu lepší normál.“ Michael O’Flaherty ve svém krátkém videu zdůrazňuje potřebu postavit se za lidská práva, aby se rok 2021 stal lepším rokem. To znamená zajistit, abychom respektovali a zohledňovali lidská práva každého člověka.

Letošní téma Dne lidských práv je významně ovlivněno pandemií onemocnění covid-19.  Také kampaň  Dne lidských práv OSN se zabývá koronavirovou epidemií. „Našich společných cílů dosáhneme, pouze pokud dokážeme vytvořit rovné příležitosti pro všechny, řešit selhání odhalená pandemií a aplikovat standardy lidských práv k řešení zakořeněných, systematických a mezigeneračních nerovností, vyloučení a diskriminace.“

OSN připomněla u příležitosti letošní kampaně také odkaz a „sílu“ slov Eleanor Rooseveltové, která měla jednu z hlavních rolí při přípravě Všeobecné deklarace lidských práv.


Misí a cílem Rady Evropy a všech ostatních institucí, které se touto problematikou zabývají, je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů. Tato práva jsou dnes stejně důležitá jako v době, kdy byla konvence založena, protože naše společnosti se neustále setkávají s novými demokratickými výzvami a překážkami. Proto je třeba si je připomínat znovu a znovu: nejen v den lidských práv, ale vždy a všude.

Redakce AD
Foto: www.coe.int; portal; fra.europa.eu;un.org.

Go to TOP