Představenstvo ČAK se vyjádřilo k dopisu manželů Záhumenských

Manželé Vendula a David Záhumenští, advokátní koncipientka a advokát, zaslali představenstvu České advokátní komory otevřený dopis, v jehož závěru žádají Českou advokátní komoru, „aby apelovala na advokáty, aby pomáhali lidem, kteří jsou tvrdě zasaženi libovůlí státu.“ Uvádějí: „Je to Váš úkol a Vaše povinnost.“

Ubezpečujeme, a to nejen manžele Záhumenské, že vedení Komory se koronavirovou krizí a jejími dopady na advokátní stav, vládními opatřeními a zásadními zájmy advokacie, ať již s pandemií souvisejícími přímo či nepřímo, dnes a denně zabývá. V tomto směru lze z poslední doby například odkázat na:

  • výraznou a průběžnou mediální podporu, kterou ČAK poskytuje provozu Koroporadny Unie rodinných advokátů;
  • výraznou mediální podporu, kterou ČAK poskytuje projektu „Právem proti koronaviru“;
  • zřízení a provozování adresy help@cak.cz pro dotazy týkající se zejména aplikace opatření či právních předpisů přijímaných v rámci nouzového stavu;
  • zvláštní rubriku COVID-19 v Advokátním deníku, kde jsou průběžně publikovány aktuální informace vztahující se k právním otázkám této epidemie;
  • stálé připomínkování aktuálních legislativních procesů (naposledy např. novela insolvenčního zákona) a analytické rozbory vládních opatření a přezkum novelizačních návrhů při posuzování jejich relevance s Ústavou a ústavními principy (tč. např. analýza novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a související novely krizového zákona – viz stanovisko zveřejněné na stránkách Advokátního deníku);
  • průběžná jednání s ministerstvy a dalšími správními orgány při zajišťování plnění zákonných povinností Komory (naposledy umožnění advokátních zkoušek i za nouzového stavu).

Citovaná žádost manželů Záhumenských je poněkud problematická, neboť vychází z předpokladu, že je nutné apelovat na advokáty „aby pomáhali lidem“. Je přitom mimo rozumnou pochybnost, že drtivá většina advokátů poskytuje a relevantně nabízí služby klientům, resp. potenciálním klientům, bez toho, že by měli potřebu naplňování svého advokátního poslání mediálně zviditelňovat.

Lze navíc důrazně připomenout, že Komora citlivě sleduje počínání příslušníků advokátního stavu, ať již v justičním či mediálním prostředí, a pokud na něco apeluje, pak na soulad jejich vystupování s pravidly vymezenými Etickým kodexem advokátů.

Vedení Komory též sleduje a vysoce oceňuje počínání advokátů, kteří nad rámec svých advokátních povinností a nad rámec naplňování poslání advokacie poskytují dobrovolnické služby například ve zdravotnictví.

Představenstvo České advokátní komory

 


 

 

 

Celý dopis manželů Záhumenských  ZDE.


 

Přes výhrady k některým pasážím dopisu, například relativizování advokátní etiky či vystupování jménem všech občanů (jimž není situace lhostejná) zjevně bez potřebného zmocnění, zveřejňuje Advokátní deník dopis manželů Záhumenských v plném znění bez jakýchkoli úprav. To však neznamená, že by se s textem dopisu představenstvo ČAK bezvýhradně ztotožňovalo.

 

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

 

Go to TOP